Statens Strålskyddsinstitut, SSI

SSI lyder under miljödepartementet och är statens expertmyndighet i strålningsfrågor. Verksamheten omfattar både joniserande strålning (radioaktiv strålning) och icke-joniserande strålning som UV-strålning och mobilstrålning, dvs alla typer av elektromagnetisk strålning.

Vad SSI ska göra
Varje år anger regeringen i ett regleringsbrev vad SSI ska göra. SSI:s uppgift beskrivs oftast som att "Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för icke-joniserande strålning". Konstigt nog har den meningen tagits bort från och med 2007.
 
I regleringsbreven för budgetåren 2004 och 2005 lade regeringen till ett avsnitt om näringspolitik. Målen var klara och tydliga: "Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag".
 
En detaljerad redogörelse för hur vissa viktiga uppgifter för SSI ändrats under åren finns på sidan Regeringen.
 

1 juli 2008 slogs Statens strålskydd-
sinstitut ihop med Kärnkraftsinspek-
tionen till Strålsä-
kerhetsmyndighe-
ten.
 
Mobiloperatören Vodafone har sålt sitt nät i Sverige till Telenor.

När målsättningarna kolliderar
Vad gör SSI när företagens verksamhet kräver strålning som kan innebära hälsorisker? Svaret gavs genom händelserna i Värnamo:

  • Sedan 2004 har 3:s och Vodafones gemensamma mastbyggarbolag, 3GIS, 3G-sändare på ett av Finnvedsbostäders hustak.
  • Närheten till ett daghem gör folk oroliga.
  • Ångpanneföreningen mäter strålningen som befinns ligga 1000 till 10 000 ggr under gränsvärdet. Värnamo Nyheter sätter rubriken "Mobilmast gav lite strålning".
  • Oron stillas, men elöverkänsliga kallar in företaget Bättre Elmiljö, BEMI, för att göra en ny mätning.
  • BEMI:s mätning visar att strålningen är bland de starkaste företaget mätt i Sverige. Clas Tegenfeldt från BEMI påpekar att gränsvärdena inte skyddar mot huvudvärk, cancer eller elöverkänslighet. Värnamo Nyheter sätter rubriken "Doktorn strålar värst i hela landet". Doktorn är namnet på kvarteret där 3G-sändarna finns. På några dagar skriver 767 personer på en protestlista mot 3G-sändarna.
  • 3GIS ber då SSI om hjälp att "reda ut oreda som Clas Tegenfeldt ställt till med" och skickar med kopior av vissa delar av BEMI:s rapport där några sidor saknar betydelsefull text som finns i originalet.
  • SSI skickar då ett mejl till samtliga kommuner om mätning av elektromagnetiska fält där den ofullständiga rapporten från BEMI framhålls som ett exempel på hur det inte ska gå till. SSI:s kritik av BEMI bygger på den saknade texten på kopiorna.
  • I augusti 2005 anordnar 3GIS och Finnvedsbostäder ett öppet möte där representanter från SSI och Arbetslivsinstitutet förklarar att strålningen inte innebär några hälsorisker. Mötet blev stormigt.

SSI var så tillmötesgående mot 3GIS att de inte kontrollerade om deras kopia av BEMI:s rapport stämde med originalet. Varken BEMI eller den som beställt mätningen kontaktades. Allt som SSI påstod saknades i rapporten och som är grunden för SSI:s agerande mot BEMI finns i originalet. Mer information finns på BEMI:s hemsida.
 

3GIS bön till SSI om hjälp. Med tidningsurklipp och BEMI:s ofullständiga rapport är det en fil på 5,9 MB
Längst ner på denna sida finns bara texten i "bönen" som mejlades till SSI.

Forskning och utveckling
För budgetåren 2004 och 2005 angav regeringen målet också för detta område:
 
"Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse."
 
Kunskap och kompetensen att skydda befolkningen verkar vara satt på undantag. När en dam skrev till SSI (dnr 842/3314/2002) och påpekade att SSI inte klarat sin uppgift eftersom många blivit elöverkänsliga, svarade SSI:
 
"SSI är inte ett forskningsinstitut med medicinsk eller neurologisk kompetens. I min grupp finns det tekniker och ingenjörer med hög mätkompetens, och vi har till uppgift att bevaka att givna begränsningar inte överskrids.
...
Med vänlig hälsning
Anders Glansholm
"
 
Det finns tydligen vissa hinder för att uppfylla regeringens tidigare krav på att "Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för icke-joniserande strålning". Den 6 maj 2005 stod SSI:s generaldirektör som första namn under en dabattartikel med rubriken "Svenskt strålskydd i kris samtidigt som riskerna ökar". Till debattartikeln på DN.se. 2007 strök regeringen kravet på att "inga akuta skador skall uppstå...".
 
Folkhälsa
I regleringsbrevet för budgetåret 2005 stod det:
 
"SSI skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom det egna verksamhetsområdet. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för hälsan inom de folkhälsopolitiska målområdena 3, 4, 5 och 6 (prop. 2002/03:35 Mål för folkhälsan).
Uppdraget skall redovisas till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2006.
"
 
De folkhälsopolitiska områden 3, 4, 5 och 6 är Trygga och goda uppväxtvillkor, Ökad hälsa i arbetslivet, Sunda och säkra miljöer och produkter respektive En mer hälsofrämjande hälso- och
sjukvård
. Folkhälsoinstitutets arbete med att ta fram en hälsokonsekvensbeskrivning, HKB, för utbyggnaden av mobiltelefonin startade hösten 2003 och avslutades ett år senare sedan Folkhälsoinstitutet beslutat att kunskap om hälsokonsekvenser inte skulle tas med. SSI hade som vanligt hävdat att strålning från mobilsändare varken innebär risker eller hälsoproblem så länge SSI:s rekommendationer följs. Därefter åkte SSI runt med telekombolaget Ericsson och mätte strålning på Ekerö och i Solna utanför Stockholm. Mätnignarna resulterade i SSI-rapport 2004:13. Källor: Boken "Spelet om 3G" och Miljömagasinet 5/11 04.
 
Elektromagnetiska fält t.ex. mobilstrålning
I regleringsbrevet står det att "SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras effekter på människan." Enligt svaret till damen, som klagade på resultatet av SSI:s arbete, har SSI det svårt med kompetensen inom området. Problemet har lösts genom tillsättandet av SSI:s internationella expertråd. Dess uppdrag är att följa forskningen inom elektromagnetiska fält och deras påverkan på människors hälsa. SSI använder sig av ICNIRP:s förslag till gränsvärden för sina allmänna råd och internationella expertrådets utlåtande blir därför också en utvärdering av ICNIRP:s förslag till gränsvärden. Ledamöterna för perioden 2002-2004 och de organisationer de var knutna till vid tillsättningen var:
 
Prof. Anders Ahlbom, ordförande i ICNIRP
Prof. Jukka Juutilainen, konsulterande medlem i ICNIRP
Dr. Bernhard Veyret, medlem i ICNIRP
Dr. Harri Vainio, chef för IARC
Dr. Leeka Kheifets, WHO och ICNIRP-Standing Committee
Dr. Eduard David, Universitetet i Witten/Herdecke
Prof. J. Malcolm Harrington, vice ordförande i ICOH
 
Vid tillsättandet var det bara två personer som inte var medlemmar i en organisation som är inblandad i utformningen av gränsvärdena. Dr. Eduard David och prof. J. Malcolm Harrington. Av dessa två tillhör J. Malcolm Harrington en internationell arbetsmiljöorganisation som samarbetar med ICNIRP, International Commission on Occupational Health (ICOH). ICOH var med och sponsrade ICNIRP:s workshop och symposium i Sevilla i maj 2004.
 
Om expertgruppens slutsatser skrev SSI i ett pressmeddelande 18 december 2003:
"Rapporten bekräftar att det inte finns några vetenskapliga belägg för att EMF från mobiltelefoner eller basstationer leder till skadliga hälsoeffekter så länge SSI:s allmänna råd efterlevs."
 
Har förhållanden ändrats så att ICNIRP inte utvärderar sina egna förslag till gränsvärden? Det här var sammansättningen av SSI:s internationella expertgrupp 2007:
 
Prof. Anders Ahlbom, ICNIRP
Prof. Jukka Juutilainen, ICNIRP-Standing Committee
Dr. Bernard Veyret, ICNIRP
Prof. Harri Vainio, Arbetshälsoinstitutet i Finland
Prof. Leeka Kheifets, ICNIRP-Standing Committee
Prof. Anssi Auvinen, Tammerfors universitet och
        Strålsäkerhetscentralen i Finland
Dr. Richard Saunders, ICNIRP
 
I sin rapport för 2007 utelämnade expertgruppen en analys av studier gjorda om mobiltelefoner och hjärntumör. Analysen visar på en statistiskt säkerställd ökad risk för hjärntumör vid långvarig mobiltelefonanvändning. Expertgruppens vetenskapliga sekreterare, Maria Feychting, var medförfattare till analysen.
 
3GIS bön om hjälp
SSI synes fästa stor vikt vid det näringspolitiska målet, så som det angavs i regleringsbreven för 2004 och 2005. Samarbetet med telekombranschen flyter uppenbarligen friktionsfritt. Så här skrev Lars Nordell på mastbyggarbolaget 3GIS till Lars Mjönes på SSI när strålningen omkring en 3G-sändare i Värnamo blev för besvärande (dnr 2005/1744-52):
 
"Lars.
Vi har mötts vid bl.a. på möte hos MTB. Jag önskar nu Din hjälp för att reda ut oreda som Clas Tegenfeldt ställt till med.
Bakgrunden är följande.
3GIS hade för ung. ett år sedan ett avtal med Finnvedsbostäder för placering av en site på ett av deras bostadshus. I avtalet ingick en klausul att vi skulle via ÅF ombesörja en EMF-mätning. Denna utfördes och innan vi fick teckna ytterligare hyresavtal vill Finnvesbostäder att vi för boende och lokalpress gick igenom hur mätningen utförts och mätresultatet. Inte förvånande låg uppmätta värden 1000-delar eller 10000-delar av referensvärdet. Själklart skrevs i pressen att det var mycket låga värden. Allt var frid och fröjd.
 
Nu har några elöverkänsliga själva engagerat BEMI för att få en förnyad oberoende mätning utförd och resultatet har publicerats i lokalpressen varvid Finnvesbostäders VD, Börje Göransson, känner oerhört stor press på sig ....
 
I BEMI's rapport står inget om faktiskt uppmätt resultat och inte nivån ställt mot gränsvärdet. Det enda är att det uppmätta värdet är bland det högsta man funnit i landet. Dessutom att det av SSI satta gränsvärdet inte skyddar mot cancer, huvudvärk eller elöverkänlighet.
 
Min önskan vore att Du efter att ha läst igenom bilagda handlingar tar kontakt med Börje Göransson på tel xxxx-xxxxxx och bestämmer vad som kan göras för att återupprätta förtroendet för både Finnvedsbostäder och SSI. Artikeln och rapporten borde kommenteras.
 
Du når mej på nedanstående tel eller xxx-xxx xx xx. Åke Bergvall på Vodafone är också inkopplad.
 
mvh
 
Lars Nordell
SA Manage
r"

 
   23 mars 08