1.gif (43 bytes)

Experiment med barn

I den spanska staden Valladolid finns skolan Garcia Quintana som blivit omskriven i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Händelserna vid skolan har fått en enorm betydelse för frågan om risker med mobilstrålning i hela Spanien.
 
Inom loppet av ett år har fyra barn vid skolan drabbats av cancer. Två 5-åriga flickor och en 6-årig pojke insjuknade i leukemi1 och en pojke på 9 år i Hodgkins Lymfom2. Totalt gick vid den tiden c:a 450 barn i skolan i åldern 1 till14 år. De fyra fallen upptäcktes under perioden december 2000 - december 2001. Den "normala" incidensen av sjukdomen bland barn i åldrarna 1-14 år är c:a 4 fall per 100 000 invånare.
 
60 antenner stängdes av
Föräldrarna i skolan misstänkte snabbt att orsaken till cancerfallen var den gigantiska mobiltelefonanläggningen, installerad sommaren 2000, på ett tak nära skolan. Fastigheten med mobiltelefonanläggningen ligger endast 42 meter från skolan och hade 60 antenner på taket, säger Luis Martin, läkare och talesman för föräldrarna och själv pappa till två barn i skolan3. Efter upprepade krav från föräldrarna, bland annat vägran att låta barnen gå till skolan så länge antennerna var aktiva, beordrade en domare i slutet av december år 2001 att antennerna vid anläggningen skulle stängas av4.
 
32 år utan cancerfall
Skolan grundades för 32 år sedan. Under alla dessa år har det inte förekommit ett enda cancerfall, men sedan antennerna installerats på fastigheten intill uppkom fyra fall inom loppet av ett år, säger Luis Martin.
- Vi vet inte vilken nivå av strålning som barnen utsattes för under perioden då antennerna var aktiva, eftersom man aldrig mätte strålningen. Man har försökt göra simuleringar av strålningsnivåerna, men vi anser att de inte är korrekta. Frågan studeras inte noggrant på grund av stora ekonomiska intressen.
 
Flera andra cancerfall, som har rapporterats i närheten, upptäcktes under perioden när antennerna var aktiva. I en byggnad intill skolan där 50 personer bor har sju fått cancer. Flera personer fick epilepsiattacker, som upphört sedan antennerna stängts av. En kvinna som arbetade intill skolgården fick hudcancer. Flera av hennes kollegor har också fått cancer.
- Alla dessa indicier finns och ändå vägrar myndigheterna fortfarande genomföra en noggrann epidemiologisk undersökning av området, vilket vi krävt i flera år.
 
Snabb och långsam cancer
Våren 2003 dog ett av de cancerdrabbade barnen, en liten flicka som då blivit sju år. En svår chock för föräldrar och barn. Och på hösten, ett halvår senare, kom nästa chock: en liten pojke på åtta år fick diagnosen Burkitts lymfom. Även han hade gått i skolan under den tid som antennerna var i funktion. Inom loppet av knappt tre år har alltså fem barn fått cancer.
 
Föräldraföreningen kritiserar nu de "experter" som gör märkliga uttalanden om det nya fallet. Här skulle det handla om en "snabbväxande cancer", medan motsatsen hade hävdats två år tidigare för de fyra övriga barnen. Då påstods att cancerfallen inte kunde ha samband med antennernas strålning, eftersom cancer "växer långsamt"5.
 
Experter oense
Experter och myndigheter har hela tiden varit oense om orsaken bakom den onormala cancerförekomsten. Juan Represa, en rådgivare till regeringen, säger till The Guardian6: "Om antennerna vore orsaken till cancerfallen, skulle vi ha hundratusentals fall av cancer i Spanien med tanke på alla antenner som finns över hela landet. Andra kemikalier kan ha orsakat cancerfallen."
 
En expertgrupp, som tillsattes för att utreda eventuella orsaker, fastslog i maj år 2002 att de uppgifter som analyserats "inte stödjer hypotesen om ett orsakssamband mellan strålningen från antennerna och barnens insjuknande"7. Analysen omfattade även gas, radon, vatten, joniserande strålning och luft. Inget onormalt hittades.
 
Andra experter är av en annan uppfattning. Bland dem återfinns Pedro Costa Morata, expert och rådgivare åt både FN och UNESCO.
- När jag fick höra om cancer-fallen i skolan, blev det som en ytterligare bekräftelse på de studier som sedan många år visar samband mellan ickejoniserande strålning och fall av barnleukemi och hjärntumörer8.
 
Studier visar att strålningen dels påverkar centrala nevsystemet, cirkulationssystemet och endokrina körtlar, dels förändrar transporten av kalcium i cellerna. De pekar också på risken att strålningen kan påverka DNA och därmed ha cancerogen effekt.
 
Experimentlaboratorium
Läkaren och epidemiologen Julio Ordax San José, som också engagerat sig i fallen, hävdar att det rör sig om ovanliga cancerformer som normalt uppträder mycket sporadiskt. När de uppträder grupperat i både tid och rum (s. k. kluster) bör man misstänka en gemensam, utlösande faktor. Han pekar på flera studier som visar på ökad risk för leukemi och lymfom efter exponering för radiofrekventa fält, bland annat en studie av Repacholi et al. Han är rädd att Garcia Quintana kan utvecklas till ett experimentlaboratorium som visar vilka effekter strålning från mobilbasstationer har på barn9.
 
Domstolsprocess
Föräldrarna inledde en process som skulle utreda skuldfrågan. Den ansvarige domaren kallade två experter som vittnen, för att avge sina utlåtanden om samband mellan mikrovågor och hälsoeffekter. Förutom Pedro Costa Morata kallade han Javier Espinosa Arranz, chef för onkologavdelningen vid Clinica Ruber de Madrid. Redan i maj 1997 varnade han för samband mellan mobilstrålning och leukemi, hjärntumörer m. fl. cancerformer. Domaren krävde också att Freiburg-uppropet skulle inbegripas i handlingarna. Domslutet i oktober 2003 är nedslående: Det har inte bevisats att antennerna var orsaken till cancerfallen.
 
Föräldrarna överklagade domen10. Domstolen beslöt emellertid att inte återuppta fallet11.
 
Ekonomiska påtryckningar
Luis Martin har en klar uppfattning om orsaken till att domstolsprocessen inte får fortsätta:
- Man har utsatt domare och jurister för starka politiska påtryckningar för att lägga ner målet. Det är så stora ekonomiska intressen som står på spel. I Spanien utses domarna av politikerna.
- Vi anser att orsaken till barnens cancer är antennerna. Vi vill nu att en epidemiologisk undersökning genomförs för att kartlägga sjukdomsfall i hela området. Vi vill veta vad som hänt och vad som händer med människors hälsa. Det finns många människor som bor och arbetar i området.
 
Emellertid har myndigheterna en mycket dålig attityd. De vill inte göra någon undersökning, fortsätter Luis Martin. Och hur mår barnen då som fått cancer? Flera av dem får fortfarande cellgiftsbehandling. Och kvar finns givetvis även oron över hur andra barn har påverkats.
 
Kommunalt stopp
3G har stoppats tills vidare i Valladolid. År 2003 fattades ett beslut i staden som i princip omöjliggör ytterligare antenninstallationer. Samtidigt trycker telekombolagen på via sina advokater för att tillåta nya antenner. I dag är situationen mycket oklar.
- Som en direkt följd av vad som hänt i vår skola finns i dag en stor opinion i Spanien mot mobilinstallationer. Många organisationer kämpar för att riskerna med mobilstrålning ska tas på allvar. Men myndigheter och den politiska makten vill inte erkänna något eller ta reda på vad som händer, eftersom de anar ett hot mot "telekommunikationernas utveckling", säger Luis Martin.

Mona Nilsson

Fotnoter:
1 Telefonia: El movil del cancer
2 The Lancet: vol 359, No 9301, 12 januari 2002
3 Telefonintervju Luis Martin, 19 mars 2004
4 The Lancet, vol 359
5 Comunicado de Prensa de la Asociacion de Afectado del
   Colgio Garcia Quintana, octubre 2003
6 The Guardian, : Phone mast start child cancer scare, 1.12.02
7 Diario Vasco, 13.04.03
8 Norte Castilla, 13.06.03
9 skrivelse Julio Ordax San José, 15.10.01, samt
   artikel i www.cadenaser.org 08/02/02
10 Norte Castilla, 21.12.03
11 Norte Castilla, 26.12.04

Svenska kommentarer

Miljödepartementet
Fallet Garcia Quintana presenterades för Miljödepartementet i Stockholm i april 2003. Miljödepartementet kommenterar 2003-06-25:
"Det är viktigt att komma ihåg att cancer tyvärr är en mycket vanlig sjukdom som var tredje människa i Europa får räkna med att drabbas av någon gång under sin livstid, en del som vuxna och en del som barn."

Svenska strålskyddsinstitutet
SSI har tillsammans med Ericssons lobbyfirma KREAB sammanställt svar på "svåra frågor" där följande kommentar ges till att antenner stoppas i Spanien pga
att barn fått leukemi:
"Även människor som bor i närheten av mobilmaster drabbas av cancer, även barn, det är tyvärr inget konstigt med det." (SSI dnr 842/932/02)

Högst upp