Debattartikeln har också publicerats i Skånska Dagbladet.

Oroande

I en ledare, ironiskt nog rubricerad "initierad", skriver ledarskribenten vid Skånska Dagbladet den 26 oktober att "Jag tror, med stöd av vetenskapen, att risker med elektromagnetiska fält och radiosignaler kan avfärdas som irrationell oro."
 
Lågfrekventa elektromagnetiska fält är klassade av IARC - International Agency for Research on Cancer som "möjligen cancerframkallande", klass 2B. I samma klass återfinns bly och DDT. Bakgrunden till ställningstagandet är upprepade vetenskapliga studier som finner ökad risk för leukemi vid exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält. Förutom ökad risk för olika cancerformer är exponering för EMF bland annat kopplad till ökad risk för missfall, ALS, Alzheimers - med stöd av tillgängliga resultat från vetenskapen. När det gäller strålning från radiosignaler, däribland mobiltelefoni, finns även där en stor hög med forskningsresultat som visar att oro och stor försiktighet med exponering för den strålningsformen är i högsta grad rationellt. 42 forskare från hela världen undertecknade nyligen Benevento-resolutionen (se www.icems.eu) vilken kräver sänkta gränsvärden för denna strålning och tillämpning av försiktighetsprincipen mot bakgrund av den ökande mängd vetenskapliga resultat som visar hälsorisker vid nuvarande exponeringsnivåer. Menar Skånska Dagbladet att de 42 forskarna är irrationella? Det är också mot bakgrund av den ökande mängden resultat som påvisar allvarliga hälsorisker som Österrikes läkarförbund i november 2005 undertecknade en resolution som också kräver tillämpning av försiktighetsprincipen och nya gränsvärden. Över tusen tyska läkare har i flera olika appeller under se senaste åren vädjat till makthavare att begränsa allmänhetens exponering för mobilstrålning på grund av de hälsoeffekter som de observerar bland sina patienter. En heter Freiburg-appellen. En annan Bamberg-appellen. Läkare från Bamberg har genomfört mätningar hos över 300 boende och sett ett tydligt samband mellan ohälsosymtom som sömnstörningar, huvudvärk, yrsel mm och uppmätt strålning i hemmen. Ju mer mobilstrålning, desto sjukare var människorna. Att mer mobilstrålning i hemmet ökar risken för sömnstörningar, huvudvärk, nedstämdhet har nu visats i upprepade vetenskapliga studier av människors hälsotillstånd i närhet av mobilsändare. Att mikrovågor kan ge upphov till dessa symtom - mikrovågssyndromet - har dessutom beskrivits i den vetenskapliga litteraturen sedan 70-talet. Två andra studier observerar en ökad risk för cancer i närhet av mobilmaster. Ingen studie visar motsatsen, dvs att ingen ökad risk för cancer eller andra symtom föreligger... Upprepade studier har konstaterat att strålning från mobiltelefoni skadar celler, skadar DNA, påverkar blod-hjärnbarriären och den elektriska aktiviteten i hjärnan. Mobilanvändare löper ökad risk för hjärntumör och har färre normala spermier enligt upprepade vetenskapliga rön.
 
Att människor protesterar mot mobilmaster över hela världen är alltså klokt, mänskligt och har vetenskapligt stöd. Det är rationellt. Det som är irrationellt, obegripligt och rent av kriminellt, är att staten och myndigheterna å det grövsta sviker allmänheten genom att ge sken av att inga risker skulle finnas under det att man tvångsexponerar dem för en ökande mängd av denna strålning - trots att vetenskapliga resultat redan på 70-80-talet visade en stor blinkande varningslampa och trots det allvarliga forskningsläge och erfarenhetsläge vi har i dag. Erfarenheten är att mängder av människor får just de symtom av strålningen som forskning visat och många lever på flykt i vårt land, alltmer desperat undflyende den strålning de blir sjuka av. Vi är mitt uppe i en av historiens största miljöskandaler. Tack och lov har vi i världen många kloka människor som har tagit reda på fakta och som "oroar" sig.

Mona Nilsson
Journalist, författare

 
Högst upp   17 november 06