Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet 51/2004 och Vågbrytarens medlemsblad nr 3.

EU-finansierad forskning:
Mobilstrålning är genotoxisk

Det stora riskbedömningsprojektet och EU-satsningen REFLEX på hur levande celler påverkas av elektromagnetiska och radiofrekventa fält från mobiltelefoni är nu slutrapporterad. Slutsatserna är skrämmande. Strålningen skadar arvsmassan i levande celler från djur och människor. Den skadar DNA och den skadar enzymprocesser som reglerar kroppsliga funktioner.

REFLEX-projektet var ett forskningsprogram som kostat mer än 3 miljoner euro och omfattat en mängd studier av 12 forskarlag. Två av dessa forskarlag visade att lågfrekventa elektromagnetiska fält har en genotoxisk effekt på mänskliga celler. Dessa effekter bekräftades av ytterligare två laboratorier utanför projektet, innebärande att totalt 4 laboratorier visade gifteffekter på arvsmassan av lågfrekventa elektromagnetiska fält. Effekterna sågs när cellerna exponerades i intervaller med pauser emellan, men inte då de exponerades kontinuerligt. Effekten på cellnivå ökade med ökande ålder hos givaren. Celler som saknade normala reparationsmekanismer reagerade också starkare. Fynden visar att effekterna både skadar arvsmassan direkt och påverkar kroppsliga funktioner.

Skadar DNA
När det gäller radiofrekventa fält, däribland mobiltelefonstrålning, visades tydligt att radiofrekvent strålning orsakar enkla och dubbla brott på DNAsträngarna. Celler visade effekter redan från 0,3 W/kg (gällande gränsvärdet i Sverige är 2W/kg). Kromosomförändringar observerades vid 1,5 W/ kg. Gränsvärdet påstås ha stor säkerhetsmarginal, men då bör man inte göra fynd som ens är i närheten av gränsvärdet.

Dessutom observerades ännu en gång att mobilstrålning orsakar en ökning av stressproteiner. Stressproteiner är kända för att reglera celldöd. Om celldödsprocessen störs kan det leda till tumörer. Professor Frans Adlkofer, som varit projektledare, skriver i en kommentar till fynden att det man observerar beror på en indirekt verkan av radiofrekvent strålning på cellernas DNA, och en förklaring som har vetenskapligt stöd är att det sker genom frisättning av fria radikaler.

- Det är väl känt att en balans i fria radikalstatusen är en förutsättning för att bevara hälsan och att en obalans främjar åldrandeprocessen och utvecklingen av kroniska sjukdomar som cancer och neurodegenerativa sjukdomar, skriver Adlkofer.1

Nuvarande gränsvärden otillräckliga
I en kommentar till sina resultat skriver professor Hugo Rüdiger från Wien att eftersom man ser tydliga effekter på cellnivå redan vid 0,3 W/kg, visar detta tydligt att nuvarande gränsvärden är otillräckliga.

- RF-exponering ledde till en 100-faldig ökning av genotoxiska effekter. Vi visar också att effekterna är beroende av celltyp, exponeringstid samt om exponeringen är i intervaller. De tidigare studier där man inte sett någon liknande effekt baseras på enbart lymfocyter och kontinuerlig exponering, skriver Hugo Rüdiger.2

Forskaren professor Dariusz Leszczynski, Finland, skriver i en kommentar till fynden om stressproteiner att förutom att de kan bidra till uppkomst av cancer så finns dessutom studier som visar att stressproteiner ökar cancercellers resistens mot cancermediciner. Leszczynski menar också att stressproteiner kan vara en mekanism bakom andra forskares fynd att blodhjärnbarriären blir mera genomsläpplig.

REFLEX-resultaten är ytterligare en bekräftelse på det som redan är visat. Redan år 2000 redovisade ass. professor Neil Cherry, Nya Zeeland, att många olika, oberoende laboratorier visat att lågfrekventa och högfrekventa elektromagnetiska fält orsakar kromosomförändringar som dubbla DNA-strängbrott.3 Enligt Cherry fanns extremt starka belägg för att elektromagnetiska fält är genotoxiska även vid nivåer som man kan exponeras för från mobilbasstationer. Lai och Singhs forskning, som redan i mitten av 90-talet visade skador på DNA, har kritiserats därför att effekten var så låg att DNA-skada inte var möjlig. Men nu kommer de resultaten i nytt ljus. Det som visats i REFLEX-provrören har alltså redan visats i djurförsök.

Hög tid för försiktighetsprincipen
Enligt professor Hugo Rüdiger är resultaten så allvarliga att man måste formulera användarråd för mobiltelefoner. Mobilen bör endast användas när det är absolut nödvändigt, säger han till Berliner Kurir.4

Adlkofer säger att även om det inte med dessa resultat är bevisat att radiofrekvent strålning bidrar till cancer och andra kroniska sjukdomar är trots allt sannolikheten förstärkt, mot bakgrund av flera epidemiologiska studier.5

- Hittills har industrin och beslutsfattande politiker ansett att inga biologiska effekter som uppstår under nuvarande gränsvärden kan leda till sjukdomar och att man därför inte bör vidta försiktighetsåtgärder eftersom det skulle öka oron bland befolkningen. REFLEX visar att det ställningstagandet är felaktigt. Det är på tiden att beslutsfattande politiker och industrin erkänner att försiktighetsprincipen måste tillämpas för att skydda befolkningen, skriver Adlkofer.

Professor Lennart Hardell, forskare och cancerläkare, säger att dessa resultat innebär en svidande kritik mot våra myndigheter och mobiltelefonindustrin som propagerar för mobiltelefontekniken och utbyggnaden av 3G-systemet:

- För det första har man nu en biologisk mekanism för hur cancer kan uppkomma. För det andra visar detta att gränsvärdet är alldeles för högt. Här ser vi de lägsta effekterna vid 0,2 W/kg och om vi ska lägga in en säkerhetsmarginal på 50 så hamnar vi på 0,004 W/kg. Man kan i princip döma ut dagens mobiltelefoner.

Vet inte om REFLEX
På många ställen där man borde veta om och bry sig om REFLEX, låtsas man fortfarande inte om den. Kort efter att REFLEX-resultaten publicerats ger EUkommissionen ut ett pressmeddelande som talar om att den elektroniska kommunikationsmarknadens framtid "ser god ut" och att 83 procent av medborgarna i EU nu använder mobiltelefoner och antalet användare fortsätter att stiga.

Miljöminister Lena Sommestad hade också, kort efter att REFLEX publicerats, ett möte med mobiltelefonindustrin där det diskuterades vilken information som allmänheten i Sverige kan få. Sommestad fortsätter samma beteende som Adlkofer skarpt kritiserar:

- Det finns en oro men några hälsorisker har inte kunnat påvisas. Oron är större än det finns skäl att känna, säger hon till TT.6

Finns det något alarmerande i att man nu tydligt visat genotoxiska effekter på cellnivå långt under gällande gränsvärden?

Monica Lövström, politiskt sakkunnig vid Miljödepartementet, svarar att man inte diskuterade resultaten från REFLEX eller fynden om ökad risk för hörselnervstumör vid mötet.

- Vi hade inte den typen av diskussioner. Vi talade om att det finns studier som kan ge anledning till att man kan känna ökad oro, och då ska man kunna få råd om hur man kan minska sin exponering.

Har allmänheten i Sverige rätt att få veta att strålningen är genotoxisk på cellnivå?

- Myndigheterna har att göra en bedömning utifrån forskningsläget. Det är därför som man gör på det sätt som man gör i dag.

Ogillad av industrin
Frågan är hur ministern kan veta att oron är större än det finns skäl att känna, när myndigheterna sköter sin granskande uppgift på det sätt som man gör i dag. Att mobilstrålning kan skada DNA är något som SSI under hösten runt om i landet hävdat inte kan ske.

Finns det någon anledning för SSI att förändra sin riskbedömning och rekommendationer om tillåtna gränsvärden?

- Jag känner inte till REFLEX så där väldigt mycket, säger Lars Mjönes, SSI. Vi avvaktar SSIs vetenskapliga råds rapport som kommer före jul. De granskar REFLEX, som ju inte är okontroversiell. Exempelvis har man inte varit överens om slutdokumentet som har arbetats om i flera omgångar.

Experter i ankdamm
Lars Mjönes avslöjar att Bernard Veyret i SSIs vetenskapliga råd har deltagit i diskussionerna om slutdokumentet. Berliner Kurier skriver också den 8 december att egentligen skulle studien ha presenterats redan 2003, men en forskargrupp som stod nära industrin försenade slutrapporten.7

- Beslutet att förlänga REFLEX-kontraktet till maj 2004 orsakades av att fler experiment skulle genomföras för att validera resultaten. Veyrets representant i REFLEX var den som var mest kritisk till resultaten om genotoxitet och påverkan på proteiner, det vill säga projektets viktigaste fynd, säger Franz Adlkofer.

Bernard Veyret sitter på ett stort antal stolar i frågan: han är liksom Anders Ahlbom medlem i ICNIRP, som fastslagit de gränsvärden som nu visats otillräckliga. Han deltar såväl i svenska som franska statliga expertutredningar och är forskningsdirektör vid ett laboratorium i Bordeaux som till 30 procent finansieras av medel från industrin.8 Enligt Microwave News vänder sig gärna industrin till hans laboratorium när de vill känna sig trygga med resultaten.9 Veyrets laboratorium var också ett av de två REFLEX-laboratorier som inte såg effekter av radiofrekventa fält, tvärtemot vad hela sex andra laboratorier observerade. Vid ett anförande vid IRPAs kongress i maj 2004, när REFLEX-resultaten varit kända i nästan ett år, påstod Veyret att det inte finns belägg för genotoxitet av mobilstrålning.10

- Faktum är att industrin inte alls tycker om REFLEX-resultaten, säger professor Hugo Ruediger.11

Till Ny Teknik den 8 december säger professor Anders Ahlbom, ordförande i SSIs vetenskapliga råd som nu granskar REFLEX, mot bakgrund av sina fynd att långvarig användning av mobiltelefon ökar risker för hörselnervstumör 4 gånger:

- Men vilken den biologiska förklaringen är och om det finns någon, det vet vi inte.12

I REFLEX-rapporten står det på sidan 226 att det inte längre finns någon grund för Ahlboms påstående: "Det finns inte längre någon grund till att påstå att vi inte känner till någon biologisk förklaring till vilken kronisk sjukdom som helst hos djur och människor".

På framsidan till Ny Teknik presenteras Ahlbom som en person som har "hjärnkoll på mobilstrålningen" och som är "nyfiken" och vars ord väger tungt.

Nog borde en person med de egenskaperna och med tanke på det inflytande och det ansvar han har - han sitter på alla tänkbara stolar i den här frågan i Sverige och internationellt - veta om de biologiska förklaringarna till sina egna fynd som nu finns tillgängliga och som dessutom "granskas"i det vetenskapliga råd som han är ordförande för. Vad han och Veyret kommer fram till i sin "granskning"av REFLEX är inte svårt att räkna ut. Är det inte enbart i en ankdamm, skapad av staten och mobilindustrin, som experter lugnt kan simma omkring i en sörja av jäv, alltmedan de låtsas vara ovetande om vad som rör sig utanför den lilla dammen?

Mona Nilsson

FOTNOTER
1. REFLEX final report page 202
2. REFLEX final report page 200
3. Cherry, Neil: Evidence that electromagnetic Radiation is genotoxic
4. Berliner Kurier 8 december 2004
5. Pressmeddelande Adlkofer 8 december 2004
6. DN 6 december 2004: Bättre info om telestrålning
7. Berliner Kurier, 8 december 2004
8. Le Point 25 april 2003: Ces antennes qui font peur
9. Microwave News Juli 2004: Industry Rules RF: Controlling Research, setting standards and spinning history
10. IRPA congress, 23-24 maj 2004: Veyret, Frankrike
11. E-post H Ruediger 9 december 2004
12. Ny Teknik 8 december 2004: Räknar på ringandets risker

 
Högst upp   12 februari 07