Socialstyrelsen hävdade att flera tusen forskningsrapporter visar att mobilstrålning är ofarlig, men kunde sedan inte hänvisa till en enda.
Artiklar publicerade i Miljömagasinet 12-26 mars 2004

Socialstyrelsen och de "tusentals rapporterna" (1)

Bo Pettersson, skrev den 17 januari ett brev till Sunne kommun, som sedan dess lagts ut på Socialstyrelsens hemsida och använts som argument i beslut om 3G i miljö- och byggnadsnämnder över hela landet. I brevet påstår Pettersson:
 
"Det är dock inte så att forskningsområdet är nytt och att man kan förvänta sig plötsliga omsvängningar i riskvärderingarna. Enligt WHO finns i dag en stabil grund inom forskningen med flera tusen väl underbyggda rapporter som inte kunnat visa på några samband mellan högfrekventa elektriska- och magnetiska fält och ohälsa".
 
Påståendet är besynnerligt eftersom SSI:s vetenskapliga råd, i en
rapport överlämnad till SSI i december 2003, talar om en "vetenskaplig osäkerhet" och förespråkar "försiktighet vid alla beslutsnivåer". Frågan inställer sig: har vi gått från en stabil grund till en vetenskaplig osäkerhet på mindre än ett år? Och var finns de tusentals väl underbyggda rapporterna som inte kunnat visa på några samband mellan högfrekventa elektromagnetiska fält och ohälsa? Beskrivningen av forskningsläget är också märklig mot bakgrund av att Bo Petterssons skrivelse var ett svar på ett brev från Björn Gillberg, Miljöcentrum till Sunne kommun, som gällde 3G-utbyggnaden. Miljömagasinets läsare vet ju att det endast finns en enda studie av effekter av 3G-strålning och som dessutom visar obehagliga hälsoeffekter efter endast 45 minuters exponering. Den gjordes offentlig i september 2003. Vid tidpunkten för Bo Petterssons påstående om den stabila grunden och de tusentals rapporterna fanns inte en enda på 3G.
 
I ett mail från Bo Pettersson ges följande besked:
- Uttalandet från WHO framfördes vid en konferens anordnad av EU-kommissionen i Luxemburg i januari 2002. Socialstyrelsen har som du förstår inte alla rapporter som refereras till i olika sammanställningar som görs av det aktuella forskningsläget kring radiofrekventa elektromagnetiska fält.
 
Pettersson fortsätter:
- Sammanställningar av forskningsläget görs av olika länder eller oberoende forskningsinstitut. Den senaste svenska sammanställningen av kunskapsläget utkom från SSI:s vetenskapliga råd i slutet av förra året. En annan svensk sådan sammanställning kallas RALF-rapporten, i den hittar du många referenser. En liknande rapport gavs ut i England för några år sedan och kallas Stewartrapporten, den är kanske den mest omfattande och innehåller många referenser.
 
Problemet för Pettersson är att exempelvis Stewart-rapporten, som omfattar c:a 500 referenser, innehåller förvisso studier som inte visar på samband, men framförallt en betydande del som tvärtom visar på samband. Man kommer alltså inte i närheten av Petterssons flera tusen rapporter. Och SSI:s sammanställning talar om vetenskaplig osäkerhet, ett begrepp som ter sig milsvida från en stabil grund.
 
- Det är häpnadsväckande att Socialstyrelsen hänvisar till tusentals rapporter och samtidigt inte kan åstadkomma en förteckning av desamma. Det är hög tid att Socialstyrelsen offentligt återkallar påståendet och tar den tjänsteman som står bakom det under herrans tukt och förmaning, säger Björn Gillberg
 
- Jag hänvisar till de svar Du fått från Bo Pettersson. Jag har ingenting att tillägga därutöver, säger Generaldirektör Kerstin Wigzell.
 
Generaldirektören ser således inga problem i att tjänstemän vid myndigheten slänger ur sig påståenden om tusentals vetenskapliga rapporter utan att ha en aning om ifall de finns. Hon tycker att det är i sin ordning att Socialstyrelsens tjänstemän gör påståenden, som kan vara grovt vilseledande, i en omdebatterad folkhälsofråga.
 
- Generaldirektörens svar är nonchalant och ovärdigt en statlig myndighet, som är skyldiga att på ett korrekt sätt ge svar på liknande frågor, säger Björn Gillberg.


Mona Nilsson

Socialstyrelsen och de tusentals rapporterna (2)

Socialstyrelsen dammar av en gammal avslöjad lögn

Miljömagasinet berättade i förra numret om att Socialstyrelsen i ett brev till Sunne kommun påstod att det fanns "en stabil grund med flera tusen rapporter som inte kunde visa på några samband mellan ohälsa och högfrekventa elektromagnetiska fält".
 
Bo Pettersson har efter upprepade förfrågningar inte kunnat styrka påståendet vare sig om stabil grund eller tusentals rapporter. Någon lista på refererade forskningsrapporter som kommer i närheten av tusentals rapporter har Socialstyrelsen inte heller kunnat prestera. Bo Pettersson står på sig, trots att han inte ens kan komma ihåg vem från WHO som uttalade det som han refererar till och några dokument från den påstådda konferensen i januari 2002 finns heller inte sparade hos Socialstyrelsen:
 
- Jag tänker inte ifrågasätta vad WHO har sagt! Det är upp till WHO att ta rätt på de tusentals rapporterna. Du får vända dig till dom!
 
Kan det vara så att någon från industrihåll viskat i örat på Pettersson igen? Efter en granskning visar det sig att det är vanligt att telekomindustrin sprider rykten om tusentals studier, men de har aldrig kunnat visa på att de finns.
 
I en bok av amerikanen George Carlo, beskrivs ursprunget till ryktet om de tusentals studierna. Det var en högre chef vid Motorola, som den 26 januari 1993 berättade för reportrar att "tusentals studier" redan hade visat att mobiltelefoner var säkra.
 
Industrin kunde emellertid inte visa på dessa "tusentals studier", när journalister började efterfråga dessa. Studierna fanns helt enkelt inte!
 
Även i Tyskland har industrin spritt rykten om tusentals studier som de påstår visar mobilstrålningens ofarlighet. Enligt en bok av de tyska välrenommerade journalisterna Grasberger och Kotteder, gjorde organisationen Elektrosmognews en förfrågan till industrilobbyorganisationen Bitkom, efter det att dess ordförande i en tidningsintervju påstått att det fanns 20 000 studier som visade att mobilstrålning är ofarlig. Bitkom hänvisade då till en databank hos MUT (Mensch, Umwelt, Technik). När Electrosmognews undersökte källan visade det sig att MUT i sin tur hänvisade till Bitkom. Man hänvisade alltså till varandra! Bürgerwelle, en takorganisation för olika lokalgrupper, gick då ut med ett anbud: kunde mobilindustrin bara visa upp 200 studier som konstaterade oskadlighet, så skulle Bürgerwelle betala 50 euro för varje studie. På detta har Bürgerwelle inte fått något svar. Ingen har ens kunnat visa upp 200 studier!
 
Sagan om de "tusentals studierna" dammas av igen, nu via vår svenska myndighet Socialstyrelsen.

Mona Nilsson


Referenser:
Carlo, Schram: Cell Phones: Invisible hazards in the wireless age (2001)
Grasberger, Kotteder: Mobilfunk - Ein Freilandversuch an Menschen (2003)


--------------------------------------------------------------------------
Faktaruta: Enligt Regeringsformen1 kap. 9§: Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet iakttaga saklighet och opartiskhet


Socialstyrelsen och "de tusentals rapporterna" (3)

Socialstyrelsen gör en resa i tiden och blandar ihop korten

Socialstyrelsens handläggare Bo Pettersson har kommit med nytt besked om när WHO skulle ha uttalat att "det finns en stabil grund inom forskningen med flera tusen rapporter som inte kunnat visa på några samband mellan högfrekventa elektromagnetiska fält och ohälsa under nuvarande gränsvärden". Pettersson hävdar nu i ett meddelande att Mike Repacholi från WHO skulle ha fällt uttalandet vid en konferens i Luxemburg 24 februari år 2003.
 
Här uppstår det flera allvarliga problem: Pettersson hävdar alltså att uttalandet som han refererar till i skrivelse till Sunne kommun daterad 27 januari 2003, gjordes i Luxemburg en månad senare. Har Pettersson en tidsmaskin eller har han en ovanlig förmåga att se in i framtiden? Och om nu Pettersson mot förmodan hade gjort en tidsresa är sannolikheten stor att han blandat ihop vem som sade vad vid den refererade konferensen.
 
Lång från "stabil grund"
På WHO:s hemsida finns ett referat av mötet i februari 2003. Mötet handlade om tillämpning av försiktighetsprincipen på elektromagnetiska fält och referatet har skrivits av Dr Tom McManus. På sidan 3 står det att Repacholi sade att det finns rapporter om biologiska effekter under nuvarande gränsvärden. Och beträffande försiktighetsprincipen sade Repacholi att det inte är en fråga om ifall vi ska tillämpa den utan hur. Samma redovisning gör nyhetsbrevet Microwave News som skriver att WHO:s företrädare vid mötet i Luxemburg uttalade att det finns tillräckligt med belägg (sufficient evidence) för att tillämpa försiktighetsprincipen på radiofrekventa fält och mikrovågor. Dessutom, under en konferens på Rhodos i oktober 2002, skulle Repacholi, enligt artikelförfattarna, ha sagt att det finns effekter under nuvarande gränsvärden och att området är i stort sett outforskat beträffande påverkan på människor. Dessa kunskapsluckor uppmärksammas också på WHO:s hemsida . Vi befinner oss alltså långt ifrån "stabil grund" och "flera tusen studier som inte kunnat visa på samband".

Gd ser inga problem
Däremot finns det ett uttalande som gjordes i Luxemburg och som påminner om det Pettersson kunde förutse skulle sägas: men det var inte från WHO:s Repacholis läppar som uttalandet kom utan från Michael Milligans från Mobile Manufacturers Forum, MMF, dvs Mats Holmes och MTBs takorganisation. Enligt referatet sade Milligan att 50 års forskning redan har försett oss med en enorm (huge) mängd information om exponering för radiofrekventa fält. Han ansåg att mobilindustrin redan gör tillräckligt, det finns inget att oroa sig för därmed inte skäl att tillämpa försiktighetsprincipen.

Socialstyrelsen Generaldirektör Kerstin Wigzell anser att Petterssons besked är i sin ordning:
- Jag får hänvisa Dig dels till de svar Du tidigare fått från Bo Pettersson dels till kommande svar, som Bo Petterson kommer att ge på mitt uppdrag.

Mona Nilsson


Socialstyrelsen och de tusentals rapporterna (4)

Socialstyrelsen gör aldrig en pudel

Socialstyrelsen har nu lämnat slutligt besked, på Generaldirektör Kerstin Wigzells uppdrag, angående de "tusentals väl underbyggda rapporter som inte kunnat visa på några samband mellan högfrekventa elektriska fält och ohälsa" och som enligt Socialstyrelsen skulle ha uttalats av någon från WHO, osäkert vem, men troligen Michael Repacholi.
 
Uttalandet skulle enligt handläggare Bo Pettersson ha fällts av WHO vid en konferens som ägde rum en månad efter det att Bo Pettersson refererade till uttalandet.
 
Ann Thuvander, docent och enhetschef vid Socialstyrelsen, har nu lämnat besked (10368/2003), efter nära två månaders behandling av ärendet på myndigheten. Hon hävdar att även om Bo Pettersson kan ha missuppfattat vad WHO sagt, så är det ändå rätt eftersom Socialstyrelsen vid en sökning på ordet "elektromagnetiska fält" i databasen PUBMED, erhöll hela 7908 träffar!
 
Med detta besked "anser Socialstyrelsen att frågan är besvarad".
 
- Endera röjer detta en monumental dumhet alternativt en monumental fräckhet hos myndigheten. Antalet träffar säger ju ingenting om innehållet i artiklarna och dessutom gällde uttalandet högfrekventa elektromagnetiska fält, kommenterar Björn Gillberg Socialstyrelsens besked.
 
Kerstin Wigzell anser att Socialstyrelsens slutliga besked är helt i sin ordning:
- Jag anser att Du fått de svar och den information som Socialstyrelsen anser vara rimligt.
 
Någon proposition om ledningsrätt för de tafatta vilseledningar som svenska myndigheter nu helt öppet ägnar sig åt, har ännu inte lagts fram för riksdagen. Fortfarande gäller, åtminstone formellt, kravet att myndigheter skall iakttaga saklighet. Men med tanke på den svåra situation som både Socialstyrelsen och SSI befinner sig i vad gäller mobilstrålningsfrågan, är en lagändring att vänta. Regeringen kommer sannolikt att motivera förändringen, liksom för den nu liggande propositionen om ledningsrätt för ledningarna för telekombolagen, med behovet av att "justera lagstiftningen efter teknik- och forskningsutvecklingen".

Mona Nilsson


Du kan själv kontrollera hur många artiklar om elektromagnetiska fält som finns i PubMed just nu. Antalet ökar hela tiden. Sök på "electromagnetic fields" med citationstecken runt frasen.

 
Högst upp