Minst åtta procent elöverkänsliga

 
Åren 2003-2006 lät den tyska strålskyddsmyndigheten Bundesamt für Strahlenschutz, BfS, göra en undersökning av befolkningens oro och rädsla för möjliga faror med mobilstrålning. Det är en omfattande undersökning men här redovisas bara resultatet av frågorna från år 2004 om påverkan på hälsan av mobilstrålning. Undersökningen baseras på 2508 intervjuer.
 
Definitionen på elöverkänslighet är att man kopplar ihop hälsoproblem med elektriska eller magnetiska fält eller elektromagnetisk strålning. På frågan om hälsan påverkas av elektromagnetisk strålning från mobilsändare, mobiltelefoner och trådlösa telefoner, svarade nio procent ja, 90 procent nej och en procent svarade vet inte. Se diagram 1.
 
   

    Ja  9%       Nej  90%       Vet inte  1%
 
Diagram 1. Svar på frågan "Känner ni att er hälsa påverkas? (Ja/Nej)". En tiondel av dem som svarade Ja ändrade sig i en senare fråga och åtta procent återstår då som kan räknas som elöverkänsliga.
Senare under intervjun ställdes ännu en fråga om hälsan påverkas. Men då fanns möjlighet att gradera påverkan. Det fanns fyra alternativ: Starkt, ganska starkt, lite samt inte alls och frågan gällde nu inte bara strålning från mobilsändare, mobiltelefoner och trådlösa telefoner utan även andra källor. Se diagram 2.
 
En tiondel av dem som i den första frågan svarat att de känner att deras hälsa påverkas ändrade sig nu, och svarade att den inte påverkas alls. Andelen svarande som kan räknas som elöverkänsliga blir då ungefär åtta procent. Men många av dem som tidigare svarat att de inte påverkades valde i den andra frågan något av alternativen lite eller ganska starkt. Möjligheten för de tillfrågade att gradera hur starkt de kände att deras hälsa påverkades och att även andra strålningskällor än trådlös telefoni kunde räknas med, gav en dramatisk ökning av andelen tillfrågade som svarade att de påverkades. Nästan hälften svarade att deras hälsa var mer eller mindre påverkad.
 
58 procent av de 90 procent som tidigare svarat att de inte kände att deras hälsa påverkades vidhöll sin uppfattning. Det gör att en knapp majoritet, 53 procent, av alla intervjuade svarade nekande på båda frågorna om hälsopåverkan.
 
Därefter frågades på vilket sätt hälsan påverkas. 67 procent av dem som svarat att hälsan påverkas kunde då inte ange något särskilt hälsoproblem. Om dessa räknas bort så återstår ungefär 15 procent av de tillfrågade som både svarat att hälsan påverkas och angivit på vilket sätt. Undersökningen visar då att 15 procent kan räknas som elöverkänsliga.
 
Frågorna som ställdes
Fråga 6:
Är ni orolig på grund av elektromagnetisk strålning från mobilsändare, mobiltelefoner eller trådlösa telefoner, eller känner ni att er hälsa påverkas av den?
a) Är ni orolig för att den påverkar er hälsa? (Ja/Nej)
b) Känner ni att er hälsa påverkas? (Ja/Nej)
 
Fråga 27:
Nu vill jag gärna veta, om och hur starkt, ni känner att er hälsa påverkas av elektromagnetiska fält från mobilsändare, mobiltelefoner, trådlösa telefoner eller andra källor? (Starkt, ganska starkt, lite, inte alls)
 
 Ja starkt  15% av Ja i diagram 1
Ja ganska starkt   34% av Ja i diagram 1
Ja lite   37% av Ja i diagram 1
Ja inte alls   10% av Ja i diagram 1
Nej men starkt   1% av Nej i diagram 1
Nej men ganska starkt 5% av Nej i diagram 1
Nej men lite   35% av Nej i diagram 1
Nej inte alls   58% av Nej i diagram 1
 
Diagram 2. Svar på frågan om och hur starkt hälsan påverkas. (Starkt, ganska starkt, lite, inte alls). Graden av påverkan anges efter Ja eller Nej, som i sin tur visar hur den tillfrågade svarade på den tidigare frågan som redovisas i diagram 1. En del av de tillfrågade gav motstridiga krav som redovisas som "Ja inte alls" och "Nej men...". Den grå sektorn är de som båda gångerna svarat att deras hälsa inte påverkas.
 
På tyska finns sammanfattning av undersökningen och länkar till fullständiga redovisningar av undersökningarna 2001, 2003, 2004, 2005 och 2006.
 
Fler undersökningar om elöverkänslighet redovisas kortfattat på sidan Elöverkänslighet - elallergi.
    
22 september 05