Känsligaste 100 gånger känsligare

Perception of ELF electromagnetic fields: excitation thresholds and inter-individual variability
Varseblivning av ELF elektromagnetiska fält; tröskelvärden för retning och individuella skillnader
Leitgeb N, Schröttner J, Cech R.
Institute of Clinical Engineering, Graz University of Technology, Inffeldgasse 18, Graz, Austria.
Health Phys. 2007 Jun;92(6):591-5.
PubMed sammanfattning, EMF-Portal referat på engelska.

Hittills har, i riktlinjer för begränsning av exponering för elektromagnetiska fält, grundläggande begränsningar av inomkroppsliga elektriska strömtätheter angivits för att skydda mot stimulering av nervceller. De är baserade på experimentella data och extrapolerade för allmänheten med begränsad kunskap om variabiliteten mellan olika individer. Som ersättning för att bedöma variabiliteten i cellers excitabilitet användes tröskelvärden för varseblivning av pålagda elektriska strömmar. Emellertid, till helt nyligen, har data om förmåga att förnimma elektriska strömmar erhållits från små grupper och lett till kontroversiella resultat, med skillnader på mer än 10 gånger. Detta papper diskuterar vår föregående forskning som inbegriper omfattande mätningar på 1071 individer (349 män och 359 kvinnor i åldrarna 16 till 60 år, 117 flickor och 123 pojkar i åldrarna 9 till 16 år och 123 personer äldre än 60. Deras tröskelvärden för förnimmelse av elektrisk ström följer rätt väl en logaritmisk normalfördelning. Tröskelvärdet för förnimmelse av 50 Hz ström mättes med ett par elektroder fästa vid nedre underarmarna. Det visade sig att variabiliteten mellan olika individer kunde vara upp till 100 gånger, vilket är 10 gånger större än som hittills antagits. Kvinnor var signifikant mer känsliga än män. Beroende på graden av sannolikhet p, var tröskelvärdet 0,77-faldigt (p=50%) och till och med 0,45-faldigt (p=0,5%) lägre än för män. Förvånande visade sig barn vara betydligt mer känsliga än män men lika som kvinnor. Relaterat till ålder sjönk tröskelvärdena från vuxna män till pojkar, som anslöt sig till flickors värden i åldrarna omkring 10 år. Resultaten pekar på att det behövs en kritisk granskning av nuvarande gränsvärden för beröringsströmmar. Förutom variabiliteten mellan individer, uppskattades det inom vilken del i normalfördelningen som gränsvärdena ligger. För detta gjordes matematiska simuleringar för att beräkna inomkroppsliga elektriska strömtätheter kopplade till de pålagda elektriska strömmarna. Resultaten bekräftar att de grundläggande begränsningarna av inomkroppsliga elektriska strömtätheter så som de anges av ICNIRP är försiktigt satta för att hindra retning av celler.


Kommentar
Det här är inte vad man vanligen brukar mena med en provokationsstudie. Istället är det en test av gränsvärdenas effektivitet. Uppläggningen är som vid hörselprov där signal ges när tonen hörs, men här är det istället elektricitet som ska kännas. Intressanta fynd är den stora skillnaden mellan den mest och minst känsliga individen, 100 gånger, och att barn och kvinnor är känsligare än män.
 
Forskarna skriver att det behövs "en kritisk granskning av nuvarande gränsvärden för beröringsströmmar". Det betyder att människor är känsligare för ström som går genom huden än vad man antagit vid beräkning av gränsvärdena. En fråga som uppstår är vilka andra gränsvärden som är testade eller inte testade?

Ordförklaringar

Extrapolera Matematiskt begrepp för att uppskatta värden för en funktion utanför det område där de är kända.
 
Variabilitet
Föränderlighet.
 
Excitabilitet
Retbarhet.
   6 januari 10