1.gif (43 bytes)

Cancer omkring Sutro Tower

Inget kluster
Selvin S, Schulman J, Merrill DW letade efter ansamlingar, så kallade kluster, av barncancer omkring San Franciscos Nackamaster, Sutro Tower. De använde tre statistiska metoder för att hitta sjukdomskluster omkring en punkt som sprider det som misstänks vara orsaken till sjukdomen. Cancerdata för San Francisco från åren 1973-88 användes.
 
Totalt fanns det 123 fall av cancer hos personer yngre än 21 år som var den åldersgrupp de undersökte, men inget kluster. De metoder de använde visade att fallen i huvudsak var slumpmässigt utspridda över San Francisco.

Men cancern varierar med strålningstätheten
Neil Cherry angrep materialet på ett helt annat sätt. Istället för att leta efter cancerkluster utgick han från strålningstätheten. Strålningstätheten varierar kraftigt i cirklar med radio- och TV-tornet i centrum, från den ena kilometern till den andra.
 
Nästa steg bestod i att räkna ut avståndet från Sutro Tower till varje cancerfall. Det visade sig att antalet cancerfall också varierade i cirklar med Sutro Tower i centrum.
 
Angreppssättet att jämföra strålningens cirkulära mönster med cancerfallens geografiska förekomst ger ett resultat som visar en extrem följsamhet mellan effekttäthet och de undersökta cancertyperna. På grund av strålningens komplicerade och cirkulära mönster kan ingen annan faktor förklara den geografiska spridningen av cancerfallen.


Linjen visar beräknad strålningstäthet eller effekttäthet och hur den elektromagnetiska strålningen varierar omkring Sutro Tower. Ringarna utefter linjen visar kontrollmätningar som gjorts för att se att beräkningen är riktig.


Svart kurva visar den ökade cancerrisken och blå kurva strålningens effekttäthet på olika avstånd från Sutro Tower.

Kommentar
Neil Cherrys bearbetning av grunddata från Selvin et al. har inte resulterat i någon forskningsrapport, och har således inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift vilket är en förutsättning för att resultatet ska beaktas av myndigheter och i forskningsöversikter. En studie vars metoder och resultat inte har granskats av andra forskare och publicerats i en vetenskaplig tidskrift existerar i princip inte.
 
Arbetet är bara publicerat i hans egen sammanställning: Evidence that Electromagnetic Radiation is Genotoxic. En undersökning efter de riktlinjer som visats här återstår alltså att göra. Tyvärr dog Dr Neil Cherry år 2003.

22 augusti 2004