Mobiler kan ge ADHD-symtom hos barn

Prenatal and postnatal exposure to cell phone
use and behavioral problems in children

Beteendestörningar hos barn och exponering för mobiltelefonanvändning före och efter födseln

Hozefa A. Divan, Leeka Kheifets, Carsten Obel and Jørn Olsen
Epidemiology, volume 19, number 4, july 2008
 
Sammanfattning på PubMed eller Epidemiology

Bakgrund: Världshälsoorganisationen har betonat behovet av forskning om möjlig påverkan av radiofrekventa fält hos barn. Vi undersökte sambandet mellan exponering för mobiltelefoner före och efter födsel och beteendestörningar hos yngre barn.
 
Metoder: Tidigt i havandeskapet värvades mödrar till Danish National Birth Cohort. När barnen från havandeskapen nådde sju års ålder under 2005 och 2006 ombads mödrarna att fylla i ett frågeformulär rörande hälsa och beteende hos barnen, liksom tidigare mobiltelefonanvändning. Mödrarna använde Strength and Difficulties Questionaire för att bedöma barnens beteendestörningar.
 
Resultat: Mödrar till 13159 barn fyllde i uppföljningsformuläret och angav nuvarande användningen av mobiltelefon och under graviditeten, liksom barnets nuvarande mobiltelefonanvändning. Högre risk för beteendestörningar observerades för barn som möjligen varit exponerade för mobiltelefonanvändning före och efter födseln. Efter justering för möjliga bidragande orsaker var den högre relativa risken för beteendestörningar 1,80 (95% konfidensintervall = 1,45-2,23) för barn som exponerades för mobiltelefoner före och efter födseln.
 
Slutsatser: Exponering för mobiltelefoner före födseln och, i mindre grad, efter födseln kopplades till beteendesvårigheter så som känslomässiga problem och hyperaktivitet vid uppnådd skolålder. Dessa kopplingar kan sakna orsakssamband och vara ett resultat av okända störande faktorer. Om de är riktiga, skulle de vara av betydelse för folkhälsan med tanke på den vittomfattande användningen av denna teknik.


Kommentar
Forskarna uppmärksammar det ökande antalet barn som diagnosticeras med ADHD. De skriver att detta är första gången någon undersöker om mobilanvändning är en riskfaktor för beteendestörningar liknande dem vid ADHD, med de typiska symtomen hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter. I undersökningen delades beteendestörningarna upp i känslomässiga, hyperaktivitet, uppförande och grupproblem.
 
I Freiburg-uppropet från 2002 satte läkarna en dramatisk ökning av beteendestörningar hos barn i samband med strålning från trådlös teknik. Möjligen tänkte de bara på strålning efter födseln. Denna undersökning pekar på att det är än viktigare att modern inte använder mobiltelefon under graviditeten. Redan två till tre samtal per dag ökar risken. Resultatet betecknas som oväntat med tanke på den lilla mängd strålning som når fostret jämfört med modern. Men ordföranden i ryska kommittén för skydd mot icke-joniserande strålning hävdar att barn inte ska använda mobil med tanke på att påverkan på råttor sker snabbare och är starkare ju yngre råttan är.
 
Till, Jørn Olsen, en av forskarna bakom denna undersökning ställde Microwave News frågan om det är en bra idé att sjuåringar använder mobiltelefon. "Det är rimligt att vara försiktig" blev svaret. Länk Microwave News.

Metro
Forskning: Mobil kan ge fosterstör-
ningar.

PC-för alla
Forskning visar: Mobilen kan orsa-
ka fosterskador.

The Independent
Warning: Using a mobile phone while pregnant can seriously damage your baby.

The Telegraph
Mobile Mobile phone use linked to behavioural problems in children.
 
Förklaringar
 
Relativ risk
Tal större än 1,0 visar hur mycket risken ökat. 1,8 innebär nästan fördubblad risk.
 
Konfidensintervall
Alla undersökningar har en viss osäkerhet jämfört med verkligheten. Med 95 procent säkerhet är den verkliga risken 1,45-2,23 gånger högre.
   24 maj 08