Hudcancer och FM-radio

Melanoma incidence and frequency modulation (FM) broadcasting
Hallberg Ö, Johansson O.
Archives of Environmental Health 2002; 57: 32-40.

Sammanfattning
Förekomsten av melanom har ökat stadigt i många länder sedan 1960, men den underliggande mekanismen som orsakar denna ökning förblir svårfångad. Förekomsten av melanom har kopplats till avståndet till sändarmaster för FM-radio. I den aktuella studien försöker författarna avgöra om det också finns en koppling i större skala för hela länder. Förekomst i förhållande till exponeringstid beräknades ur data för exponering och förekomst från fyra olika länder. Detta jämfördes sedan med förekomst av melanom per åldersgrupp. Geografiska skillnader i förekomst av melanom jämfördes med storleken på miljöpåverkan.
 
Förekomsten av melanom i förhållande till exponeringstid blev nästan identisk i alla fyra länderna och var ungefär lika med förekomsten per åldersgrupp. Ett samband mellan förekomsten av melanom och antalet FM-sändare som gick att ta in upptäcktes. Författarna drog slutsatsen att melanom är kopplat till exponering för utsändning av FM-radio.

Ordförklaring
Nationalencyklopedin: "Malignt melanom, en malign tumör som uppstår från de pigmentbildande cellerna i kroppen, melanocyterna. Tumören är vanligast i huden men kan uppstå även på andra ställen där pigmentceller finns, t.ex. i ögat."

Malign betyder elakartad.

 
   20 maj 05