Pulser ökar risken för lungcancer

Association between exposure to pulsed electromagnetic fields and cancer in electric utility workers in Quebec, Canada, and France
Samband mellan exponering för pulsade elektromagnetiska fält och cancer bland anställda i kraftbolag i Quebec, Kanada, och Frankrike
Armstrong B, Thériault G, Guénel P, Deadman J, Goldberg M, Héroux P.
Am J Epidemiol. 1994 Nov 1;140(9):805-20.
PubMed sammanfattning på engelska.


Sammanfattning
 
Författarna rapporter ett samband mellan exponering för pulsade elektromagnetiska fält (PEMF) och cancer i en nästlad fall-kontrollstudie hos anställda i kraftbolag i Quebec, Kanada (uppföljning 1970-1988) och i Frankrike (uppföljning 1978-1989) bland vilka 2679 fall av cancer identifierades. Exponeringar bedömdes genom en arbete-exponeringsmatris baserad på omkring 1000 personveckor med mätdata från exponeringsmätare som bars av de anställda. Exponeringarna var avsevärt högre i Quebec än i Frankrike. Inget samband konstaterades mellan PEMF och cancerformer som tidigare misstänkts vara kopplade till magnetiska fält (leukemi, hematopoetisk cancer, hjärntumör eller melanom). Emellertid fanns ett klart samband mellan ackumulerad exponering för PEMF och lungcancer, med en relativ risk ökande till 3,11 (95% konfidensintervall (CI) 1,60-6,04) i den högst exponerade gruppen (84 fall). Detta samband var i stort sett begränsat till Quebec, där det fanns en ständig exponering-responsrelation med en relativ risk på 6,67 (95% CI 2,68-16,57) i gruppen med högst exponering (32 fall). Sambandet är substansiellt och förklaras inte med rökning eller andra exponeringar i arbetet. Dock begränsar flera faktorer styrkan i bevisen för ett orsakssamband: Brist på precision i vad mätarna mätte; få eller inga tidigare belägg för detta samband; och ingen ökad risk totalt för lungcancer hos anställda i kraftbolag i jämförelse med övriga befolkningen.


 

 
   15 augusti 2010