Kraftledningar ökar risken för leukemi hos barn

Magnetic fields and cancer in children residing near Swedish high-voltage power lines
Magnetiska fält och cancer hos barn boende nära svenska högspända kraftledningar
Feychting M, Ahlbom A.
American Journal of Epidemiology. 1993 Oct 1;138(7):467-81.
PubMed sammanfattning EMF-Portal referat på engelska.

 
Sammanfattning
 
En fall-kontrollstudie genofördes för att testa hypotesen att exponering för magnetiska fält av samma typ som skapas av högspända kraftledningar ökar cancerincidensen hos barn. Basen för studien var alla under 16 år som hade bott i en fastighet belägen inom 300 meter från någon 220 och 400 kV kraftledning i Sverige under perioden 1960-1985. Försökspersonerna följdes från deras inträde i studien fram till 1985. Totalt 142 cancerfall identifierades genom en länk till Svenska cancerregistret. Det fanns 39 fall av leukemi och 33 fall av tumörer i centrala nervsystemet. Totalt 558 kontroller valdes slumpmässigt ur basen för studien. Exponeringen bedömdes genom punktmätningar och beräkning av magnetfälten som skapades av kraftledningarna, beaktande avstånd, linjens konstruktion och belastning. Historiska data om linjens belastning användes för att beräkna de magnetiska fälten året närmast i tiden för diagnos. När historiska beräkningar användes som exponeringsbedömning för leukemi hos barn med gränser vid 0,1 och 0,2 mikrotesla (µT) ökade den beräknade relativa risken över de två exponeringsnivåerna och beräknades till 2,7 (95% konfidensintervall (CI) 1,0-6,3) för 0,2 µT eller högre; p för trenden = 0,02. När den övre gränsen sattes till 0,3 µT var den relativa risken 3,8 (95% CI 1,4-9,3); p för trenden = 0,005. Dessa resultat kvarstod eftar justering för möjliga samverkande faktorer. För tumörer i centrala nervsystemet, lymfom och samtliga fall totalt av cancer hos barn, fanns inget stöd för ett samband.


 

 
   15 augusti 2010