Transienter ökar cancerrisken

A new electromagnetic exposure metric:
high frequency voltage transients associated with increased cancer incidence in teachers in a California school

En ny elektromagnetisk mätstorhet för exponering:
Högfrekventa spänningstransienter kopplade till ökad cancerincidens bland lärare i en skola i Kalifornien

Milham S, Morgan LL.
American Journal of Industrial Medicine 2008 Aug;51(8):579-86.
PubMed sammanfattning och EMF-Portal referat på engelska.

 
Sammanfattning

Bakgrund: 2003 klagade lärarna på La Quinta mellanskola i Kalifornen på att fler drabbades av cancer än förväntat. Skoldistriktets konsult förnekade att det fanns något problem.
Mål: Att undersöka cancerincidensen bland lärarna, och dess orsak.
Metod: Vi genomförde en retrospektiv studie av cancerincidensen inom kohorten lärare i relation till skolans elektriska miljö.
Resultat: Sexton lärare i en kohort på 137 lärare anställda 1998 till och med 2005 diagnosticerades med 18 cancrar. Kvoten för den observerade risken i förhållande till den förväntade (O/F) var för alla cancrar 2,78 (p = 0,000098), medan O/F för malignt melanom var 9,8 (p = 0,0008). Sköldkörtelcancer hade riskkvot på 13,3 (p = 0,0098) och livmodercancer 9,2 (p = 0,019). Sextio hertz magnetfält visade inget samband med cancerincidensen. Men en ny mätstorhet, högfrekventa spänningstransienter, visade en postiv korrelation med cancerincidensen. En analys av cancerincidensen bland gruppen lärare visade en positiv trend (p = 7,1 x 10-10) med ökande cancerrisk tillsammans med ökad ackumulerad exponering för högfrekventa transienter i klassrummets elektriska ledningar mätta med en Graham/Stetzer (G/S) mätare. Risken för cancer som kan hänföras till den exponeringen var 64%. Ett enstaka års anställning vid denna skola ökade cancerrisken för en lärare med 21%.
Slutsats: Cancerincidensen bland lärare vid denna skola är ovanligt hög och är starkt kopplad till högfrekventa spänningstransienter, som kan vara en universell cancerogen liknande joniserande strålning.


Kommentarer
Den avslutande jämförelsen med joniserande strålning (radioaktiv strålning) kommer sig av att högfrekventa transienter ökade risken för flera olika former av cancer och inte bara en form. Den enda kända andra cancerogen som ger den effekten är joniserande strålning.

Transienter
Mycket snabba och kortvariga förändringar av spänningen på elnätet. Om det flyter ström genom el- eller kraftled-
ningen skapas också en lika snabb och kortvarig förändring av magnetfälten kring ledningen.
 
Högfrekventa transienter
Ett förtydligande av att det är fråga om snabba förlopp. Eftersom högfrekvens innebär fler händelser per sekund måste varje händelse ske snabbare.
   19 augusti 2010