El ökar risken för civilisationssjukdomar

Historical evidence that electrification caused the 20th century epidemic of "diseases of civilization"
Historiska belägg för att elektrifieringen orsakade 1900-talets epidemi av "civilisationssjukdomar"
Milham S.
Medical Hypotheses 2010 Feb;74(2):337-45.
PubMed sammanfattning på engelska.

 
Sammanfattning

Den långsamma spridningen av elektrifierade bostäder från städer till landsbygd i USA under den första halvan av 1900-talet resulterade 1940 i två stora grupper av populationer; populationer i städerna med nästan total elektrifiering och landsbygdspopulationer exponerad för varierande grad av elektrifiering beroende på hur elektrifieringen framskred inom deras delstat. Det dröjde till 1956 innan bondgårdar i USA nådde städernas och landsbygdssamhällenas nivåer av elektrifiering. Båda grupperna av populationer omfattades av USA:s dödsorsaksregister. USA:s dödsorsaksregister och folkräkningar för åren 1920-1960 samt historiska dokument för dödsorsaker undersöktes. Uppgifter om bostädernas elektrifiering inhämtades från 1930, 1940 och 1950 års folkräkningar. Råa dödstal för städer och landsbygd beräknades och dödstal per delstat jämfördes med elektrifieringsgraden per delstat för städer och landsbygd bland vita invånare 1940. 1940 var antalet dödsfall i städerna mycket högre än på landsbygden för hjärt- och kärlsjukdomar, dödliga sjukdomar, diabetes och självmord. För de flesta orsakerna som undersöktes var dödstalen per delstat på landsbygden signifikant korrelerade med nivån på elektriska funktioner i bostäder. Jag för fram hypotesen att 1900-talets epidemi av de så kallade civilisationssjukdomarna omfattande hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och självmord orsakades av elektrifieringen och inte av livsstil. En stor del av dessa sjukdomar kan därför vara möjliga att förebygga.


 

 
   15 augusti 2010