Elektriska ledningar ökar risken för cancer

Adult cancer related to electrical wires near the home
Cancer hos vuxna relaterad till elektriska ledningar nära hemmet
Wertheimer N, Leeper E.
Int J Epidemiol. 1982 Dec;11(4):345-55.
PubMed sammanfattning på engelska.

 
Sammanfattning
 
Liksom cancer hos barn, befanns cancer hos vuxna vara kopplad till elektriska ledningar med hög strömstyrka (HCC) nära patientens bostad. Sådana ledningar kan exponera de boende för växlande magnetfält med en nivå som, fastän mycket låg, kan skapa fysiologiska effekter. Flera mönster i data pekar på att det kan finnas ett orsakssamband mellan HCC och cancer: (1) Ett dos-samband konstaterades. (2) Kopplingen verkade inte vara ett resultat av ålder, grad av urbanitet, grannskap eller socioekonomisk nivå. (3) Kopplingen visades tydligast där cancer orsakad av urbana/industriella faktorer hade minst möjligheter att dölja effekten. (4) Det syntes ett tydligt mönster bildat av latens mellan första exponering för HCC och cancerdiagnos, vilket är överensstämmande med hypotesen att cancer främjas av växlande magnetfält.


 

Latens
Tiden mellan första gången en person exempevis flyttat till en bostad med fler el- och kraftledningar i grannskapet och sedan fått en cancerdiagnos.
   19 september 2010