Svenska gränsvärden för radio och TV
 
W/m2
TV1
2
FM-radio
2
TV2
2,4-4,3
TV4
2,4-4,3
Digital-TV
2,4-4,3
 
Strålningens intensitet i undersökningen
 
W/m2
I byns skola
0,01
I huset nedanför masterna
0,0017
1.gif (43 bytes)

Möss blev sterila efter 6 månader

RF Radiation-Induced Changes in the Prenatal Development of Mice
Ioannis N. Magras och Thomas D. Xenos
Bioelectromagnetics 1997; 18:455-461

Den grekiska byn Chortiatis ligger nedanför berget med samma namn på vars topp det står en mängd radio- och TV-master. I undersökningen uppskattas att den sammanlagda sändareffekten är omkring 300 000 watt. Avståndet från masterna till byn är 1,5 km.
 
12 par möss fick para sig första gången på olika platser i byn Chortiatis och på bergssluttningen upp mot och under masterna. Därefter flyttades mössen på berget till ett hus på bergstoppen nedanför masterna och mössen i byn flyttades till skolan i Chortiatis. Flytten gjordes för att de viktigaste livsbetingelserna skulle vara desamma, ljus, temperatur, ventilation, föda etc. Det som skiljde var strålningen.
 
I huset på bergstoppen nedanför masterna var strålningstätheten 0,0017 W/m2 och i skolan 0,01 W/m2. Strålningen var alltså högre i skolan än i huset nedanför masterna därför att huset hade järngaller framför fönstren som gav ett visst skydd. I undersökningen påpekas att strålningen i skolan ligger klart över vad man kan förvänta sig att finna i bostadsområden. På dessa platser fick mössen para sig tre gånger till.
 
5 månader efter den första parningen och hade de mest bestrålade mössen i skolan fått någon enstaka unge de senaste två parningarna. I skydd bakom järngallren i huset nedanför masterna hade det gått något bättre. Där hade honorna fått 1,5 ungar i genomsnitt efter den sista parningen. De möss som användes får normalt 8 ungar per kull. För att se om resultaten skulle stå sig i en miljö med mycket mindre radiofrekvent strålning flyttades mössen tillbaka till laboratoriet på universitetet i Thessaloniki för en 5:e och sista parning.
 
Det gick inte bättre i laboratoriet trots att strålningen var 10 000 gånger lägre än i huset nedanför masterna. De möss som bestrålats minst och som i den 4:e parningen fått ett fåtal ungar var nu också sterila. 6 par kontrollmöss som inte varit med i Chortiatis och som nu parade sig fick 8 ungar per kull. Orsaken till att kontrollmössen inte varit med i Chortiatis var att de knappast skulle överlevt fem månader i den typ av burar som kunnat avskärma dem från strålningen. Datum för parningarna: Första 25/5, andra 21/6, tredje 8/9, fjärde 7/10, femte 23/11. Alla år 1995.
 
Mössen, totalt 36 stycken, var av en stam som använts under flera år inom forskningen och som aldrig tidigare uppvisat några problem att föröka sig. Forskarna noterade att hanarnas fysik försämrades i Chortiatis, de blev utmärglade och fick dålig päls.

 

18 oktober 2004