Mobilmast ökar hälsoproblemen

Umwelt Medizin Gesellschaft nr 2 2010.
Specific Health Symptoms and Cell Phone Radiation in Selbitz (Bavaria, Germany) - Evidence of a Dose-Response Relationship
Läkarna Horst Eger och Manfred Jahn.

Undersökningen visade ett statistiskt säkerställt samband mellan strålningens intensitet och sömnproblem, symtom på depression, besvär som kan hänföras till hjärnan, problem med leder, infektioner och hud, hjärt- och kärlproblem, störningar i hörsel och syn samt hormonsystem och slutligen problem med mage och tarm.

Den samtidiga ökningen av strålningens intensitet och negativa hälsoeffekter ser läkarna som en effekt av strålningens påverkan på nervsystemen.

Trovärdigheten i enkätsvaren kontrollerades genom två kontrollfrågor om tandvärk och sängvätning. Strålning från mobilmaster är inte känd för att orsaka dessa besvär och inga skillnader mellan grupperna upptäcktes.

1090 enkäter sändes ut och 251 personer svarade brevledes på frågorna om deras hälsa. Deltagarna kände inte till syftet med undersökningen. Jämförelser gjordes mellan dem som bor inom 200 m från mobilmasten, inom 200-400 m och en kontrollgrupp boende längre bort än 400 m.

Undersökningen genomfördes med lokalt politiskt stöd i den lilla staden Selbitz med omgivningar.

Uppmätt genomsnittlig styrka på strålningen

Avstånd från
masten
Elektrisk fältstyrka
V/m
Intensitet
µW/m2
Mindre än 200 m
1,17
3650
200-400 m
0,70
1330
Kontrollgrupp
0,18
84

 

 

Undersökningen gjordes med utgångspunkt från en mobilmast på ett hustak i Selbitz. Röda cirklarna visar 200 respektive 400 meter från mobilmasten. Byarna Neuhaus i norr, Sellanger i öster och Weidesgrün i söder ingick också i kontrollgruppen. I Weidesgrün uppmättes den lägsta genomsnittliga intensiteten på strålningen med 0,27 µW/m2.

   10 maj 2014