Mikrovågssjukan - andra undersökningen

The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain
Enrique A. Navarro och medarbetare.
Electromagnetic Biology and Medicine , Volume 22 , Issue 2&3
Referat på EMF-Portal på engelska.

Mindre hälsoproblem med mindre mobilstrålning från masten.

Mikrovågssjukan är en grupp symtom som är typiska för alltför höga nivåer av radiovågor under lång tid. När mängden radiovågor minskas går symtomen vanligtvis tillbaka.

Undersökningen gjordes i närheten av en basstation (mast och sändarantenner) för GSM 1800. Det är samma teknik som sedan 1997 används för mobiltelefonsystem här i Sverige. Personerna i undersökningen delades in i två grupper efter hur intensiv strålningen var i deras sovrum. Strålningens intensitet var 1100 respektive 110 mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2). Gruppen med mindre intensiv strålning i sovrummen utgjorde kontrollgruppen som jämfördes med. Deltagarna i undersökningen fick poängsätta sina symtom på en skala 0 till 3: 0 aldrig, 1 ibland, 2 ofta, 3 mycket ofta. Besvären minskade i genomsnitt med 30 procent när strålningens intensitet minskade 10 gånger.
 

2 maj 2005