Starkare strålning ger mer
migrän, huvudvärk och yrsel

Health response of two communities to military antennae in Cyprus
Preece, Georgiou, Dunn, Farrow
Occupational and Environmental Medicine, June 2007; 64(6): 402–408.
Published online 2007 January 25.
Hela undersökningen inklusive sammanfattning på PubMed och referat på EMF-portal på engelska.

 

Högre risk i byar med "normal" strålning

 
Akrotiri 832 µW/m2
Asomatos 561 µW/m2
Pano Kivides
<0,27 µW/m2
Migrän
2,7
1
Huvudvärk
3,7
1
Yrsel
2,7
1
2,7 gånger högre risk att drabbas av migrän och yrsel och 3,7 gånger högre risk för huvudvärk om man bor i Akrotiri eller Asomatos jämfört med Pano Kivides med mycket mindre strålning. I Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar1 i Sverige ligger strålningen över 500 µW/m2 vid hälften av mätplatserna, som i Akrotiri och Asomatos. Den statistiska säkerheten i resultatet är mycket stor (p-värde mindre än 0,001).

 

Söder om Limassol på Cypern har Storbritannien en flygbas och starka radiosändare med höga master för den militära verksamheten. 1999 blev sändarna en politisk fråga, särskilt i de närliggande byarna Akrotiri och Asomatos. Hälsoundersökningen startade 2001.

De elektromagnetiska vågorna, strålningen, mättes i de båda byarna och i en kontrollby, Pano Kivides, en och en halv mil nordväst om de militära masterna. Pano Kivides har inte heller mobilmast i närheten och ligger mer än en mil från närmaste radio- och TV-sändare. Men invånarna använde mobiltelefon något mer än i de andra två byarna. Invånarna i de tre byarna fick svara på frågor om sin hälsa genom ett frågeformulär.

Mätningarna av strålningen visade att den militära sändaren inte var den dominerande källan. I genomsnitt gav den 32 respektive 4,2 µW/m2 i Akrotiri och Asomatos vilket betyder en tjugosjättedel respektive en hundratrettiotredjedel av den totala genomsnittliga strålningen. Resten av strålningen kom huvudsakligen från radio- TV- och mobilmaster, särskilt nämns mobilmasten i Akrotiri. Asomatos ligger närmast staden Limassol.

Hälsoundersökningen beställdes av ledningen för Storbritanniens baser på Cypern och den genomfördes under ledning av Cyperns hälsoministerium. De fyra forskarna, varav en kom från hälsoministeriets avdelning för medicinsk forskning, föreslår att antalet fall av migrän, huvudvärk och yrsel, som var långt över det normala i de båda byarna med de höga strålningsnivåerna, knappast beror på strålningen utan på flygbuller eller åsynen av de höga masterna.

 

 

 


  1. SSI Rapport 2008:13 Spektrala mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 60 MHz och 3,4 GHz Åren 2001 till 2007 i Sverige, "Medianvärdet av den totala effekttätheten för samliga källor var 0,50 mW/m2", sid 1 (0,5 mW/m2 är lika med 500 µW/m2). Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
 
   10 maj 2014