Förare som pratar i mobil kör "blinda"

Bilförare som pratar i mobiltelefon tittar men ser inte och kan ibland köra lika dåligt som rattfulla. Handsfree förbättrar inte körningen.

 • 2001-2006 Mobilprat i bilen gör dig till en sämre bilförare.
 • 2011 Väg och trafikinstitutet gör en genomgång av forskningen och kommer fram till att SMS:ande kan ha en dramatisk inverkan på bilkörningen. 2012 lanserar Transportstyrelsen slutarattsurfa.se.
 • 2016 Olycksrisken ökar 3,6 gånger om du kör och pratar i handhållen mobil.

2001-2006

2001 publicerade psykologerna David Strayer och Frank Drews vid The University of Utah en uppmärksammad studie1 som visade att både sannolikheten att missa en händelse och reaktionstidens längd ökade om föraren pratade i mobiltelefon. Det fanns ingen skillnad mellan att använda handsfree och hålla telefonen i handen, det var själva samtalet som distraherade. Att lyssna på radio eller ljudbok påverkade inte uppmärksamheten eller reaktionstiden. Senare försök med samtal med passagerare visar inte heller någon negativ inverkan på bilkörningen och forskarna förklarar det med att passageraren hjälper föraren och kan anpassa samtalet till trafiksituationen4.

Körde lika dåligt som rattfulla

2006 skapade Strayer och Drews nya rubriker när de publicerade en studie som visar att förare som pratar i mobiltelefon försämrar sin körning i samma utsträckning som rattfulla3. Dock försämrades bilkörningen något olika. Mobilsamtal minskar uppmärksamheten och förarna får svårare att följa den övriga trafiken medan alkoholpåverkade kör aggressivare, ligger närmare bilen framför och bromsar hårdare. En körstil man vet ökar risken för olyckor, men det var mobilpratarna som krockade i tät trafik. Tre av dem körde in i bilen framför.

I den första studien 2001 användes joystick och bildskärm medan en fullt utrustad körsimulator använts i alla senare studier, som också bekräftat att handsfree inte förbättrar körningen. Under alkoholpåverkan körde försökspersonerna med 0,8 promille i blodet vilket är gränsen för rattfylleri i USA. I Sverige är den 0,2 promille. Mellan 0,5 och 1 promille anses man vara salongsberusad. I försöken användes college-studenter.

Tittade men såg inte

Det räcker inte med att titta för att bli medveten om vad man sett, minnas eller reagera. En förare som pratar i mobiltelefon bearbetar synintrycken långsammare och missar händelser. I ett experiment fick försökspersonerna se reklamtavlor längs vägen. En del visades när de pratade i mobiltelefon. En mindre andel av dem de tittat på när de varit upptagna av mobiltelefonen kände de igen efteråt. "Även om du har ögonen riktade mot något är det mindre troligt att du ser det när du pratar i mobiltelefon" förklarar David Strayer och påpekar att "detta kan göra föraren omedveten om försämringen av förmågan att köra bil".

2011 Sverige

2011 gjorde Väg och trafikinstitutet, VTI, en sammanställning av forskning om användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under körning5. Den bekräftar i stort Utah-forskarnas resultat. VTI skriver bland annat:

 • En förares körning försämras av att prata i mobiltelefon, mätt i kontrollerade laboratorie-, simulator- och fältstudier.
 • Det finns inga belägg för att bruket av handsfree-telefoner är mindre riskfyllt än bruket av handhållna telefoner.
 • Att kommunicera via sociala media, skicka textmeddelanden och så vidare, leder troligtvis till en dramatiskt ökad sannolikhet för riskfylld körning eftersom dessa aktiviteter kräver både visuell och kognitiv uppmärksamhet.
 • De flesta förare anser att de är mer kapabla än andra förare att hantera mobiltelefoner under körning.

Utah-forskarna lät försökspersonerna köra med 0,8 promille i blodet för att se om mobilanvänding ger en riskökning som annars betraktas som oacceptabel vid bilkörning. Och i deras undersökning nådde riskökningen en nivå som normalt inte accepteras. VTI är mindre säkra på riskökningen, den "beror på omständigheterna och förarens förmåga".

2016

Frågetecknen har rätats ut. Köra bil och prata i mobil gör dig till en sämre bilförare. En undersökning från Virginia Tech Transportation Institute visar att risken att drabbas av en trafikolycka ökar 3,6 gånger om man pratar i en handhållen mobiltelefon6. Att köra arg eller full ökar olycksrisken ännu mer, men eftersom det inte sker lika ofta som mobilprat blir den totala olycksrisken lägre. 6,4 procent, eller mer än en tjugondel, av tiden bakom ratten ägnas åt att prata i mobiltelefon vilket gör den aktiviten till den största olycksrisken idag. Undersökningen bygger på data från kameror och andra sensorer som monterades i 3500 bilar och förarna filmades under totalt 5,5 miljoner mil under två år.
 


 

 1. Strayer, D. L., & Johnston, W. A. (2001). Driven to distraction: Dual-task studies of simulated driving and conversing on a cellular phone. Psychological Science, 12, 462-466.
 2. Strayer, D. L., Drews, F. A. & Johnston, W. A. (2003). Cell phone induced failures of visual attention during simulated driving. Journal of Experimental Psychology: Applied, 9, 23-23.
 3. Strayer, D. L., Drews, F. A., & Crouch, D. J.(2006). A comparison of the cell phone driver and the drunk driver. Human Factors, 48, 381-391.
 4. Drews, F. A., Pasupathi, M., & Strayer, D. L. (2008). Passenger and Cell Phone Conversations During Simulated Driving. Journal of Experimental Psychology: Applied , 14, 392-400.
 5. Väg och trafikinstitutet, VTI rapport 729. Mobiltelefoner och andra kommunikationsenheter och deras inverkan på trafiksäkerheten. En litteraturgenomgång.
 6. Driver crash risk factors and prevalence evaluation using naturalistic driving data. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Artikel i Ny Teknik och pressmeddelande

Köra och prata i mobiltelefon
På engelska Wikipedia behandlas ämnet och sidan har en sammanställning av hur förbudet att köra och prata i mobil är utformat i en rad länder.

Handsfree
Många tror att de kör bättre med handsfree. Den tron är ologisk. Vid bilkörning ska hjärnan bearbeta en mängd sinnesintryck vilket gör den mer belastad än vanligt. Ett samtal ökar belastningen ytterligare. Att bara hålla i telefonen eller något annat medför knappt något extra arbete för hjärnan. Däremot saknas det en hand för att manövrera blinkerspaken.
I foldern Lagen om att inte rattsurfa
gäller även dig som yrkeschaufför
skriver Transportstyrelsen "Handsfree gör båda händerna lediga men minskar inte riskerna särskilt mycket eftersom även själva samtalet gör att du inte är helt fokuserad när du kör."

   13 juli 2014
rev 18 augusti 2016