Mobiler ger huvudvärk och trötthet

Sandström M, Wilén J, Oftedal G, Hansson Mild K:
Mobile phone use and subjective symptoms. Comparison of symptoms experienced by users of analogue and digital mobile phones.
Occup Med 51:25-35, 2001

Mobiltelefonanvändning och subjektiva symtom. Jämförelse av symtom upplevda av användare av digitala och analoga mobiltelefoner.
 
Telia och Telenor har bidragit med sina abonnentregister. Finansiellt stöd har utgått från Mobiltelebranschen (MTB) i Sverige, Näringslivets arbetsmiljöfond i Norge samt norska Post och telestyrelsen.

Sammanfattning
1995 rapporterade många människor symtom som huvudvärk, olustkänslor, värmekänsla bakom/omkring eller i örat samt koncentrationssvårigheter medan de använde mobiltelefon. Klagomålen var fler bland personer som använde det digitala systemet GSM, med pulsmodulerade fält, än för dem som använde det analoga systemet NMT. Vår huvudhypotes var att GSM-användare upplevde fler symtom än NMT-användare. En epidemiologisk undersökning startades med 6379 GSM-användare och 5613 NMT 900-användare i Sverige, och 2500 från varje kategori i Norge. Det justerade "odds ratio" (riskökning) visar inte på någon ökad risk för symtom för GSM-användare jämfört med NMT 900-användare. Vår hypotes blev därför vederlagd. Emellertid observerade vi en statistiskt signifikant lägre risk för värmekänsla i örat för GSM-användare jämfört med NMT 900-användare. Samma trend syntes i Norge för värmekänsla bakom/omkring örat och i Sverige för huvudvärk och trötthet. Faktorer som skiljer de två systemen (radiofrekvent strålning, mobiltelefonens temperatur och varierande ergonomiska faktorer) kan vara orsak till dessa resultat, så väl som för ett andra fynd: Ett statiskiskt signifikant samband mellan samtalstid/antal samtal per dag och förekomsten av värmekänsla bakom/omkring eller i örat, huvudvärk och trötthet.

Kommentar
Ett frågeformulär skickades ut till sammanlagt 16992 mobiltelefonanvändare i Sverige och Norge. 10631 svarade. Personerna delades in i fyra grupper efter hur mycket de använt mobiltelefon per dag. Som kontrollgrupp användes de som använt mobil mindre än två minuter per dag eller mindre än två samtal per dag. Någon grupp som inte använt mobil alls finns inte med. De statistiskt signifikanta (säkerställda) sambanden som forskarna räknar upp i sammanfattningen gäller när grupperna från respektive land lagts samman. Uppdelat på de fyra grupperna visar undersökningen ett eller flera statistiskt säkerställda samband för alla de efterfrågade besvären och samtalstid och/eller samtal per dag.
 
Tydligare kan det knappast bli. Mindre mobilanvändning ger färre besvär.
 

 

Norge. Övervägande NMT 900-telefoner

Sverige. Övervägande GSM-telefoner

Varför rapporterade norrmännen fler besvär och vad är NMT? NMT var det dominerande mobiltelefonsystemet fram till mitten på 1990-talet då GSM tog över. NMT 900-telefonerna hade en maximal uteffekt på en watt och kunde sänka den i ett steg till en tiondels watt. GSM-telefonerna har en maximal uteffekt på två watt men kan sänka den i många fler steg ner till tre tusendels watt. En orsak till att norrmännen oftare rapporterade besvär är troligen att NMT-mobilerna med sin lägsta uteffekt på en tiondels watt och bara två effektlägen strålade mer. När en tiondels watt inte räckte för att strålningen skulle nå mobilmasten fick de dra på max direkt. NMT är numera nedlagt av tekniska och kommersiella skäl. Hälsoskäl har aldrig nämnts.  
   6 augusti 2007