Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use: Systematic Review of Experimental Studies
Anke Huss, Matthias Egger, Kerstin Hug,
Karin Huwiler-Müntener, Martin Röösli
doi:10.1289/ehp.9149 (available at http://dx.doi.org/)
Online 15 September 2006

Sammanfattning
Det finns en oro med anledning av möjliga hälsoeffekter av mobiltelefoner. Vi undersökte om bidragsgivaren till studier av effekter av radiofrekvent lågnivåstrålning har samband med resultatet av studier. Vi genomförde en systematisk genomgång av studier med kontrollerad exponering för radiofrekvent strålning med hälsorelaterade resultat (EEG, kognitiva funktioner, hjärta och kärl, hormonmängder, symtom och subjektivt välbefinnande).
Vi sökte i Embase, Medline och en specialistdatabas i februari 2005 och granskade referenser i relevanta publikationer.
Uppgifter om bidragsgivare, försöksuppläggning, metodologisk kvalitet och andra karakteristika samlades in. Det primära resultatet var påvisandet av minst en statistiskt signifikant koppling mellan exponeringen och ett hälsorelaterat resultat.
 
Av 59 studier var 12 (20%) helt finansierade av telekomindustrin, 11 (19%) var finansierade med offentliga medel eller genom välgörenhet, 14 (24%) hade blandade bidragsgivare (inklusive industri) och i 22 (37%) a studierna var bidragsgivarna inte angivna. Studier som var helt finansierade av industrin rapporterade det största antalet resultat men det var minst troligt att resultaten var statistiskt signifikanta. Sannolikheten (OR) att en studie helt finansierad av industrin skulle visa ett statistiskt signifikant resultat var 0,11 (95 % sannolikhet konfidensintervall 0,02 till 0,78) jämfört med studier finansierade med offentliga medel eller välgörenhet. Detta förhållande ändrades inte när analysmetoden justerades för antalet rapporterade resultat, studiernas kvalitet eller andra faktorer.
 
Slutsats
Vid tolkning av resultat av studier av hälsoeffekter av radiofrekvent strålning bör bidragsgivaren tas med i beräkningen.

 
   11 april 07