Benevento-resolutionen

Den Internationella Kommissionen för Elektromagnetisk Säkerhet (ICEMS) höll den 22, 23 & 24 februari 2006 en internationell konferens rubricerad "The Precautionary EMF Approach: Rationale, Legislation and Implementation" i den italienska staden Benevento. Mötet tillägnades W. Ross Adey, M.D. (1922-2004). De forskare som deltog i konferensen stödde och utökade Catania-resolutionen från 2002 och beslutade följande:

 1. Ytterligare bevis har ackumulerats som antyder att det finns ogynnsamma hälsoeffekter från yrkesmässig och allmän exponering av elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält, eller EMF(1 vid nuvarande exponeringsnivåer. Vad som behövs, men som fortfarande ej igångsatts, är en omfattande, oberoende och transparent undersökning av bevisen som pekar på detta framväxande, potentiella allmänna hälsoproblem.
 2. Resurserna för en sådan bedömning är gravt ofullständiga, trots den explosiva tillväxten av tekniker för trådlös kommunikation liksom de enorma investeringar i kraftförsörjning som görs.
 3. Det finns bevis för att nuvarande källor för forskningsfinansiering förvanskar analysen och tolkningen av forskningsfynden mot att avfärda bevisen för möjliga allmänna hälsorisker.
 4. Uppfattningen att svaga (lågintensiva) EMF inte kan påverka biologiska system är inte representativt för den vetenskapliga opinionen.
 5. Baserat på vår granskning av vetenskapen, kan biologiska effekter ses vid exponering för både extremt lågfrekventa fält (ELF EMF) och radiofrekventa fält (RF EMF). Epidemiologiska och in vivo såväl som in vitro experimentella bevis, visar att exponering för vissa ELF EMF kan öka cancerrisken för barn och framkalla andra hälsoproblem för både barn och vuxna. Det finns dessutom allt fler epidemiologiska bevis som indikerar en ökad risk för hjärntumör av långsiktig användning av mobiltelefoner, framför allt för RF EMF som börjar bli grundligt undersökt. Epidemiologiska undersökningar och laboratoriestudier som påvisar ökade risker för cancer och andra sjukdomar, vid yrkesmässig exponering för EMF, kan inte ignoreras. Laboratoriestudier avseende cancer och andra sjukdomar har rapporterat att överkänslighet för EMF delvis kan bero på en genetisk predisposition.
 6. Vi uppmuntrar myndigheter att upprätta ett ramverk av riktlinjer för allmän och yrkesmässig EMF-exponering som beaktar Försiktighetsprincipen(2 - såsom några länder redan gjort. Försiktighetsstrategier bör baseras på design och standarder för prestanda. De behöver inte nödvändigtvis definieras som gränsvärden i absoluta tal, eftersom sådana gränsvärden felaktigt kan tolkas som nivåer, nedanför vilka inga ogynnsamma effekter kan uppstå. Dessa strategier bör inkludera:
   
  6.1.   Främja alternativ till trådlösa kommunikationssystem, t.ex. användning av fiberoptik och koaxialkablar; konstruera mobiltelefoner för att klara säkrare prestandaspecifikationer, samt att få bort strålning från huvudet; bevara befintliga ledningsbaserade telefonnät; gräva ner kraftledningar i närheten av befolkade områden under jord samt placera dem i bostadsområden endast som en sista utväg.
  6.2. Informera befolkningen om de potentiella riskerna med användning av mobiltelefon och trådlös telefon. Uppmana konsumenter att begränsa antalet trådlösa samtal och att använda det fasta telenätet för långa samtal.
  6.3. Begränsa barns och tonåringars användning av mobiltelefon och trådlös telefon till lägsta möjliga nivå och förbjud omgående telekomföretagen att rikta sin marknadsföring till dem.
  6.4. Kräv av tillverkarna att de levererar handsfree-tillbehör (via högtalartelefoner eller hörlurar) med varje mobiltelefon och trådlös telefon.
  6.5. Skydda personal från utrustning som genererar EMF, genom åtkomstrestriktioner samt avskärmning av både individer och fysiska strukturer från EMF.
  6.6. Planera placering av kommunikationsantenner och master för att minimera mänsklig exponering. Registrera basstationer för mobiltelefoni hos lokala kommunkontor och använd datoriserad kartläggningsteknik för att informera allmänheten om möjlig exponering. Förslag på införande av trådlösa åtkomstsystem (t.ex. WiFi, WIMax, bredband via kabel eller elnät eller motsvarande tekniker) i tätbebyggda områden ska fordra en öppen granskning av potentiell EMF-exponering och, om den installeras, ska kommunerna garantera att denna information är tillgänglig för alla och uppdateras på regelbunden basis.
  6.7. Upprätta trådlös-fria zoner i städer, i offentliga byggnader (exempelvis skolor, sjukhus och bostadsområden) och på allmänna kommunikationer, för att göra dem tillgängliga för personer som är överkänsliga mot EMF.
   
 7. ICEMS(3 är villigt att bistå myndigheter i deras utveckling av en agenda för EMF forskning. ICEMS uppmuntrar utvecklingen av kliniska och epidemiologiska protokoll för att undersöka geografiska grupper av personer med rapporterade allergireaktioner och andra sjukdomar eller känsligheter för EMF, och för dokumentering av effektiviteten av de preventiva åtgärderna. ICEMS uppmuntrar vetenskapligt samarbete och granskning av forskningsfynd.

Vi, undertecknande forskare, är beredda att bistå vid främjandet av EMF-forskning och utvecklandet av strategier för att skydda allmänhetens hälsa genom en klok tillämpning av försiktighetsprincipen.
 
Undertecknat:

Fiorella Belpoggi, European Foundadion for
   Oncology & Environmental Sciences
B.Ramazzini, Bologna, Italy
Carl F. Blackman, President, Bioelectromagnetics Society (1990-91),
   Raleigh, NC, USA
Martin Blank, Department of Physiology, Columbia University,
   New York, USA
Natalia Bobkova, Institute of Cell Biophysics, Pushchino, Moscow Region
Francesco Boella, National Inst. Prevention & Worker Safety,
   Venice, Italy
Zhaojin Cao, National Institute Environmental Health, Chinese Center
   for Disease Control, China
Sandro D'Allessandro, Physician,
   Mayor of Benevento, Italy, (2001-2006)
Enrico D'Emilia, National Institute for Prevention and Worker Safety,
   Monteporzio, Italy
Emilio Del Giuduice, National Institute for Nuclear Physics, Milan, Italy
Antonella De Ninno,Italian National Agency For Energy,
   Environment & Technology, Frascati, Italy
Alvaro A. De Sallas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
   Porto Alegre, Brazil
Livio Giuliani, East Veneto&South Triol, National Inst. Prevention &
   Worker Safety, Camerino University
Yury Grigoryev, Institute of Biophysics; Chairman, Russian National
   Committee NIERP
Settimo Grimaldi, Inst. Neurobiology & Molecular Medicine, National
   Research, Rome, Italy
Lennart Hardell, Department of Oncology, University Hospital,
   Örebro, Sweden
Magda Havas, Environmental & Resource Studies, Trent University,
   Ontario, Canada
Gerard Hyland, Warwick University, UK; International Inst. Biophysics,
   Germany; EM Radiation Trust, UK
Olle Johansson, Experimental Dermatology Unit, Neuroscience
   Department, Karolinska Institutet, Sweden
Michael Kundi, Head, Institute Environmental Health, Medical University
   of Vienna, Austria
Henry C. Lai, Department of Bioengineering, University of Washington,
   Seattle, USA
Mario Ledda, Inst. Neurobiology & Molecular Medicine, National Council
   for Research, Rome, Italy
Yi-Ping Lin, Center of Health Risk Assessment & Policy, National Taiwan
   University, Taiwan
Antonella Lisi, Inst. Neurobiology & Molecular Medicine, National
   Research Council, Rome, Italy
Fiorenzo Marinelli, Institute of Immunocytology, National Research
   Council, Bologna, Italy
Elihu Richter, Head, Occupational & Environmental Medicine, Hebrew
   University-Hadassah, Israel
Emanuela Rosola, Inst. Neurobiology & Molecular Medicine, National
   Research Council, Rome, Italy
Leif Salford, Chairman, Department of Neurosurgery,
   Lund University, Sweden
Nesrin Seyhan, Head, Department of Biophysics; Director, Gazi NIRP
   Center, Ankara, Turkey
Morando Soffritti, Scientific Director, European Foundation for
   Oncology & Environmental Sciences, B. Ramazzini, Bologna, Italy
Stanislaw Szmigielski, Military Institute of Hygiene and Epidemiology,
   Warsaw, Poland
Mikhail Zhadin, Institute of Cell Biophysics, Pushchino, Moscow Region
 
Denna översättning har sakkunnigt granskats av Docent Olle Johansson, Karolinska Institutet
 
Date of Release: September 19, 2006. For more information, contact Elizabeth Kelley, Managing Secretariat, International Commission For Electromagnetic Safety (ICEMS), Montepulciano, Italy.
Email: info@icems.eu Website: www.icems.eu


(1 Med EMF avses, i denna resolution, mellan noll och 300 GHz.
(2 Försiktighetsprincipen fastslår att när indikationer på möjliga negativa effekter finns kan, även om de är osäkra, riskerna med att inte göra någonting vida överstiga riskerna med att agera för att kontrollera dessa exponeringar. Försiktighetsprincipen flyttar bevisbördan från dem som misstänker att risker finns, till dem som avfärdar dem.
(3 International Commission For Electromagnetic Safety. For information, link to www.icems.eu

Svenska versionen av Benevento-resolutionen som pdf för utskrift .
 
Benevento-resolutionen i originalversion på engelska . Originalversionen har ytterligare namnunderskrifter från forskare som inte var med på konferensen men som ger sitt stöd. Innehåller också Catania-resolutionen.
 
Epidemiologisk forskning
Fältstudier, undersökningar av människor, djur och växter i sin naturliga miljö.
 
In vivo
Latin som betyder "i (den) levande (organismen)". Man har tagit in människor, djur och växter i laboratoriet och studerar dem där.
 
In vitro
Latin som betyder "i glas" och syftar på provröret. Endast delar, t ex celler, av människor, djur och växter studeras.
 
EMF
Elektromagnetiska fält. Allt som sprids från vårt elsystem, radiovågor, mikrovågor och mobilstrålning.
   26 mars 2007