Två föredrag med professor Martin Pall

Som pdf, denna sida

I mars 2016 höll professor Martin Pall två föredrag i Stockholm. Arrangör var föreningen Vågbrytaren i samarbete med Strålskyddsstiftelsen.

Det första föredraget handlade om hur olika typer av stressfaktorer skapar sjukdomssyndrom med olika namn, men med gemensamma bakomliggande mekanismer. Bilderna till föredraget .

Det andra föredraget handled om elektromagnetiska fält och deras roll i aktivering av cellernas kalciumkanaler. Bilderna till föredraget .

 

Vem är Martin Pall?

Professor emeritus Martin L. Pall har en bred akademisk bakgrund inom biokemi, genetik, molekylärbiologi, cellbiologi och medicinska ämnen. Dessutom har han en kandidatexamen i fysik.

Han har forskat inom området miljö-relaterade sjukdomar och publicerat en mängd vetenskapliga forskningsrapporter.

För sitt arbete inom miljömedicin, och
om effekterna av kemisk exponering på människors hälsa, har han fått sju internationella utmärkelser.

En av Martin Palls artiklar utnämndes av 2013 Global Medical Discoveries till en av det årets viktigaste medicinska artiklar 1).

Global Medical Discoveries är ett kanadensiskt forum för ny och banbrytande forskning och viktiga framsteg i förståelse, diagnosticering, behandling och förebyggande av människans sjukdomar.

Martin Pall har också skrivit boken Explaining 'Unexplained Illnesses': Disease Paradigm for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Post-Traumatic Stress Disorder, Gulf War Syndrome and Others
Du kan läsa om boken här.


1 Electromagnetic fields act via activation of voltage gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects

Det första föredraget
Titel: Det 10:e hälsoparadigmet

Professor Martin Pall presenterar här hypotesen om det 10:e hälsoparadigmet.
Längre ner listar vi de första 9 hälsoparadigmen.

Hypotesen beskriver hur olika typer av stressfaktorer skapar sjukdomssyndrom med olika namn, men med gemensamma bakomliggande mekanismer. Stressfaktorerna ger förhöjda nivåer av kväveoxid, vilket får en rad följdeffekter.

Den skadliga kedjan ser ut så här:

Kväveoxid -> peroxynitrit -> fria radikaler -> oxidativ stress -> inflammationer

En konsekvens är att lokalt i olika vävnader kan detta starta en så kallad NO/ONOO-cykel (no, oh no!). Denna cykel inbegriper minst 22 olika mekanismer som kan bli till en självgående ond cirkel och leda till en kronisk sjukdomsfas.

NO/ONOO-cykeln kan enligt professor Pall bidra till kroniska sjukdomar och syndrom som:

ME/CFS, Kronisk trötthet
MCS, Kemisk överkänslighet
Fibromyalgi
Hjärtsvikt
Glaukom - grön starr
IBS, inflammerad tarm
Kroniska whiplashproblem
Skador av röntgen, radioaktivitet etc
Ohälsa orsakad av och elektromagnetisk strålning (mobiler, WiFi mm)
MS, Multipel skleros
ALS
Parkinsons sjukdom
Alzheimers sjukdom
Autism, ADHD, Aspergers
Pulmonell hypertension
Astma
Tinnitus
Postherpetisk smärta (kvarvarande smärta efter herpesinfektion)
Hormonstörningar
Infertilitet

Kända utlösande stressfaktorer är till exempel exponering för kemikalier, bekämpningsmedel, lösningsmedel eller elektromagnetiska fält, såväl som infektioner, fysiskt trauma och svår psykologisk stress. Möjligen också kvicksilverföreningen Tiomersal i vacciner.

Professor Pall beskriver också varför problemen blir kroniska, och ger exempel på hur man kan förebygga och behandla dem. Han berättar om Nrf2, en viktig regulator för kroppens förmåga till avgiftning, antioxidantskydd, anti-inflammatoriska och andra cellskyddande mekanismer, och hur man kan öka denna förmåga med hälsofrämjande faktorer.

De 9 tidigare hälsoparadigmen

  1. Infektionssjukdomar
  2. Genetiska sjukdomar
  3. Näringsbristsjukdomar
  4. Hormondysfunktioner
  5. Allergier
  6. Autoimmuna sjukdomar
  7. Somatisk mutation (cancer)
  8. Ischemisk hjärt- och kärlsjukdom (syrebrist)
  9. Amyloida sjukdomar
  10. NO/ONOO cykel-sjukdomar

Källa: Elevated Nitric Oxide & Oxidative stress in CFS (1 of 3). Se bild ca 50 sekunder in i filmen på YouTube

     

Det andra föredraget
Titel: Hur trådlös teknik skadar människor och natur

Föredraget bygger på Martin Palls egna, och andras, vetenskapliga artiklar om elektromagnetiska fält och deras roll i aktivering av cellernas kalciumkanaler.
Denna mekanism skulle kunna förklara så gott som alla symtom på elöverkänslighet, och ohälsosymtom som kopplats till exponering för strålning från trådlös teknik som huvudvärk, sömnproblem, hjärtproblem mm. Dessutom andra typer av ohälsa och skador som drabbar människor, djur och natur.

När cellernas kalciumkanaler aktiveras kan det leda till en kedja av skadliga effekter:

Kalciumläckage -> kalciumöverskott -> kväveoxidöverskott ->
peroxynitrit -> fria radikaler -> oxidativ stress -> inflammationer

Exempel på följdeffekter som Martin Pall nämner är allvarliga hjärtproblem som takykardi, bradykardi, arytmi och hjärtklappning, hormonstörningar, nedsatt manlig och kvinnlig fertilitet. Även betydande påverkan på hjärnan inklusive ett brett spektrum av neuropsykiatriska störningar som ADHD, autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom etc såväl som neurodegenerativa effekter som tidig Alzheimer.

Professor Pall redovisar en biologisk förklaringsmodell för hur vissa individer kan vara extremt känsliga för elektromagnetisk strålning (från mobiltelefoner, WiFi etc) och som tyder på att nuvarande gränsvärden tillåter strålningsnivåer som är ca 7,2 miljoner gånger för höga.
 

Mer om Martin Palls hypotes

Cellväggarnas jonkanaler öppnas

I cellväggarna på levande celler hos människor och flercelliga djur finns så kallade jonkanaler som kan öppnas och stängas så att joner flödar genom kanalen. Det som forskare har upptäckt är att det naturliga flödet av kalciumjoner (Ca2+) kan rubbas genom att mikrovågor och EMF öppnar jonkanaler. Det finns många typer av jonkanaler; just denna typ kallas VGCC (Voltage Gated Calcium Channels). När kanalerna öppnats strömmar kalciumjoner in i cellerna så att det uppstår ett överskott av joner där.

Läkemedel blockerar effekten

Överskott av kalciumjoner i celler har många skadliga effekter. Bland annat kan det ge sådana symtom som elöverkänsliga lider av. Det handlar om bl.a. minnes- och koncentrationsstörningar, stressymtom, hudproblem, utmattning och hjärtproblem.

Martin Pall redogör för ett tjugotal av de studier som funnit skadliga effekter av EMF på kalciumjonkanaler. Det viktiga är nu att man kan få sådana effekter att upphöra genom att använda en typ av läkemedel som kallas kanalblockerare och som fungerar genom att stänga jonkanalerna. När kanalen stängts sker inte längre inflödet av kalciumjoner, och då uteblir effekten.
OBS! Detta betyder inte att symtom alltid försvinner hos drabbade individer som äter dessa läkemedel, utan just att man kunnat se en påverkan på cellnivå.

Att effekterna kan blockeras av dessa läkemedel visar ju att skadliga effekter av mikrovågor faktiskt handlar om öppnade jonkanaler och kalciumöverskott. Strålsäkerhetsmyndigheterna i många länder hävdar att uppvärmning är det enda sätt på vilket mikrovågor skulle kunna skada biologiskt liv. Det är uppenbarligen fel.

Mer kalcium ger mer kväveoxid

I sitt föredrag beskriver Martin Pall de processer som sätts igång i kroppen och som du kan höra närmare om i föredraget på YouTube (finns längst ner på sidan). Kort uttryckt handlar det om att kalciumjoner ökar mängden kväveoxid (NO), genom att två av de enzym som behövs för att bilda kväveoxid är beroende av kalcium. Alltså: ju mer kalcium, desto mer kväveoxid. Detta i sin tur leder vidare till ökning av mängden peroxynitrit (NOO-) som är en kraftig oxidant och som dessutom kan brytas ner till så kallade fria radikaler.

Oxidativ stress och inflammationer

Många har numera hört talas om att fria radikaler är hälsofarliga genom att de skapar det som kallas oxidativ stress i kroppen. Detta har det talats mycket om på senare år. Oxidativ stress ger i sin tur upphov till inflammationer, som är viktiga inslag i många sjukdomstillstånd, bland annat som förstadium till cancer. Det är för att undvika detta som många har börjat äta mer av sådana födoämnen som innehåller antioxidanter, som till exempel blåbär.

Den skadliga kedjan ser då ut så här:

Kalciumöverskott -> kväveoxid -> peroxynitrit -> fria radikaler -> oxidativ stress -> inflammationer

Orsakskedjan kan starta var som helst i kroppen och kan leda till olika sjukdomssymtom eller svagheter. Trots att dessa mekanismer nu är beskrivna fortsätter myndigheter runtom i världen att hävda att det inte finns någon känd biologisk mekanism som kan förklara sådant som elöverkänslighet. "De kommer säkert att fortsätta hävda det. Men det är helt enkelt ett falskt påstående", säger Martin Pall.

Internationellt är intresset för Martin Palls forskning och hypotes kring uppkomsten av miljörelaterade sjukdomar stort. Många har efterfrågat metoder och preparat som kan bromsa NO/ONOO-cykeln och Martin Pall har därför i samarbete med läkare tagit fram kosttillskott i detta syfte. 

Artiklar, föredrag och länkar

Professor Pall har publicerat en rad vetenskapliga artiklar.

En av dem är en mycket detaljerad dokumentation av att hjärtsvikt är en NO/ONOO-relaterad sjukdom: The NO/ONOO-Cycle as the Central Cause of Heart Failure. Int J Mol Sci. 2013

Martin Pall har publicerat fyra artiklar om elektromagnetiska fält (EMF). Den första beskriver kalciumkanalernas roll vid terapeutiska och skadliga effekter, och har rönt stor uppmärksamhet.
Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. Pall ML. J Cell Mol Med. 2013

En artikel handlar om enbart terapeutiska effekter.
Electromagnetic field activation of voltage-gated calcium channels: role in therapeutic effects. Pall ML.Electromagn Biol Med. 2014

En annan artikel handlar om en rad olika saker, bland annat om sjukdomseffekter och hur vi kan utveckla biologiskt relevanta mått på skadeverkningar.
Microwave electromagnetic fields act by activation of voltage-gated calcium channels: Why the current international safety standards do not predict biological hazard. Pall ML. Recent Res Devel Mol Cell Biol. 2014

Fler av Martin Palls studier kan sökas i världens största medicinska databas PubMed

Professor Pall höll ett föredrag i Oslo i oktober 2014. Han kommer att redovisa ny forskning som tillkommit sedan Oslo-föredraget. Detta viktiga föredrag spelades in och kan ses på YouTube med svensk text. Från Vågbrytaren kan du även beställa en DVD med Martin Palls Oslo-föredrag, textat på svenska.

Länk till Einar Flydals blogg. Einar arrangerade föredraget i Oslo.

Länk till en sammanfattande artikel om Martin Pall i Miljömagasinets bilaga för Vågbrytaren:

Uppil    
15 mars 2016