El i bostaden kan ge leukemi hos barn

Historical evidence that residential electrification caused the emergence of the childhood leukemia peak.
Milham S, Ossiander EM.
Washington State Department of Health, Olympia,
Washington, USA.
Med Hypotheses. 2001 Mar;56(3):290-5.

En plötslig ökning av leukemi hos barn, i åldrarna två till fyra år, uppstod på 1920-talet i Storbritannien och något senare i USA. Elektrifieringen av USAs landsbygd låg efter städerna fram till 1956. På senare år har leukemi hos barn kopplats till elektromagnetiska fält i bostäder. Under åren 1928-1932, i stater där mer än 75 procent av invånarna hade elektricetet, ökade dödligheten i leukemi med stigande ålder i åldrarna noll till fyra år, medan stater där färre än 75 procent av befolkningen hade elektricitet istället visade en minskning av dödlighet i leukemi med stigande ålder hos barnen1. Under åren 1949-1951, när skillnaden i elektrifieringsgrad mellan stad och land minskat, visade alla stater en topp i dödlighet i leukemi i åldrarna två till fyra år.
 
I åldrarna noll till ett år fanns inget samband mellan dödlighet i leukemi och graden av elektrifiering. I åldrarna två till fyra år ökade dödligheten i leukemi med 24 procent2 när elektrifieringsgraden av bostäderna ökade med tio procent. Forskarna drar slutsatsen att den snabba ökningen av allmän lymfatisk leukemi hos barn kan kopplas till elektrifieringen av bostäderna.

  1. P=0,009. P mindre än 0,05 betyder att förändringen anses statistiskt säkerställd.
  2. Med 95 procent säkerhet låg förändringen mellan 8 och 41 procent.

Kommentarer
International Agency for Research on Cancer IARC klassade 2002 magnetfält från våra elsystem som "möjligen cancerframkallande hos människor". Det har gjort att många länder, däribland Sverige, har antagit en försiktighetsprincip för denna typ av magnetfält. IARC tillhör WHO.

Ur Nationalencyklopedin: "Leukemi uppstår genom att förändringar av DNA i benmärgens stamceller leder till såväl okontrollerad förökning som hämmad utmognad av förstadierna till leukocyter.
...
Grundorsakerna till leukemi är endast delvis kända. En orsakande faktor är dock en serie mutationer i leukocyternas stamceller i benmärgen. Sådana mutationer kan uppträda slumpmässigt, men risken ökar t.ex. efter inverkan av joniserande strålning och andra mutagena faktorer. Även kroppsegna faktorer, t.ex. oförmåga att reparera DNA-skador, anses ha betydelse."
Leukocyter är en typ av vita blodkroppar.

Den som vill reducera magnetfälten i bostaden hittar tips på sidan Miljöarbete hemma.

 
   16 maj 05