Epidemiologisk forskning
Fältstudier, undersökningar av människor, djur och växter i sin naturliga miljö.
 
In vivo
Latin som betyder "i (den) levande (organismen)". Man har tagit in människor, djur och växter i laboratoriet och studerar dem där.
 
In vitro
Latin som betyder "i glas" och syftar på provröret. Endast delar, t ex celler, av människor, djur och växter studeras.
 
EMF
Elektromagnetiska fält. Allt som sprids från vårt elsystem, radiovågor, mikrovågor och mobilstrålning.

Catania-resolutionen

September 2002
 
Forskarna på den internationella konferensen "Forskningsläget om elektromagnetiska fält vetenskapliga och rättsliga frågor", organiserad av ISPESL*, organiserad av universitet i Wien och staden Catania, som hölls i Catania (Italien) 13 och 14 september 2002, enades om följande:
 
1. Epidemiologiska och in vivo och in vitro experimentella bevis visar på förekomsten av effekter framkallade av elektromagnetiska fält, av vilka en del kan vara skadliga för hälsan.
 
2. Vi tar avstånd från resonemang som går ut på att svaga (låg intensitet) EMF inte kan påverka vävnad.
 
3. Det finns rimliga förklaringar och mekanismer bakom EMF-framkallade effekter som förekommer under nuvarande riktlinjer från ICNIRP och IEEE och EU:s rekommendationer för exponering.
 
4. Bevisens vikt manar till förebyggande åtgärder baserade på försiktighetsprincipen. Tidvis kan försiktighetsprincipen inbegripa att undvika och använda på ett klokt sätt.
 
5. Vi är medvetna om att det finns luckor i kunskaperna om biologiska och fysiska effekter, och hälsorisker relaterade till EMF, som kräver ytterligare oberoende forskning.
 
6. Undertecknade forskare stödjer bildandet av en internationell vetenskaplig kommision för att främja forskning till skydd av folkhälsan mot EMF och för att skapa den vetenskapliga basen och metoderna för utvärdering, förebyggande, hantering av, och information om risker, baserade på försiktighetsprincipen.

  September 2002
 
The Scientists at the International Conference “State of the Research on Electromagnetic Fields Scientific and Legal Issues", organized by ISPESL*, the University of Vienna and the City of Catania, held in Catania (Italy) on September 13th 14th, 2002, agree to the following:
 
1. Epidemiological and in vivo and in vitro experimental evidence demonstrates the existence for electromagnetic field (EMF) induced effects, some of which can be adverse to health.
 
2. We take exception to arguments suggesting that weak (low intensity) EMF cannot interact with tissue.
 
3. There are plausible mechanistic explanations for EMF-induced effects which occur below present ICNIRP and IEEE guidelines and exposure recommendations by the EU.
 
4. The weight of evidence calls for preventive strategies based on the precautionary principle. At times the precautionary principle may involve prudent avoidance and prudent use.
 
5. We are aware that there are gaps in knowledge on biological and physical effects, and health risks related to EMF, which require additional independent research.
 
6. The undersigned scientists agree to establish an international scientific commission to promote research for the protection of public health from EMF and to develop the scientific basis and strategies for assessment, prevention, management and communication of risk, based on the precautionary principle.
 
 
Fiorella Belpoggi, Fondazione Ramazzini, Italy
 
Carl F. Blackman, President of the Bioelectromagnetic Society (1990-1991), Raleigh, USA
 
Martin Blank, Department of Physiology, Columbia University, New York, USA
 
Emilio Del Giudice, INFN Milano, Italy
 
Livio Giuliani, University Camerino, Italy
 
Settimio Grimaldi, CNR-INMM, Roma, Italy
 
Lennart Hardell, Department of Oncology, University Hospital, Oerebro, Sweden
 
Michael Kundi, Institute of Environmental Health, University of Vienna, Austria
 
Henry Lai, Department of Bioengineering, University of Washington, USA
 

 
 
Abraham R. Liboff, Department of Physics, Oakland University, USA
 
Wolfgang Löscher, Department of Pharmacology, Toxicology and Pharmacy, School of Veterinary Medicine, Hannover, Germany
 
Kjell Hansson Mild, National Institute of Working Life, Umea, Sweden
 
Wilhelm Mosgoeller, Institute for Cancer Research, University of Vienna, Austria
 
Elihu D. Richter, Unit of Occupational and Environmental Medicine, Hebrew-University-Hadassah, Jerusalem, Israel
 
Umberto Scapagnini, Neuropharmacology, University of Catania, Italy, Member of the European Parliament
 
Stanislaw Szmigielski, Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland
 

*Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, Italy (National Institute for Prevention and Work Safety, Italy)

 
 
    
21 september 2004