Förslaget
Dokumentet med riktlinjerna hos ICNIRP (engelsk text).

EMF
EMF betyder elektromagnetiska fält, vilket i sin tur betyder elektriska och magnetiska fält. Men förkortningen EMF omfattar också de elektromagnetiska vågorna, strålningen.
En elektromagnetisk våg består av en kombination av ett elektriskt och ett magnetiskt fält och därför kan elektromag-
netiska fält också användas för de elektromagnetiska vågorna, som ICNIRP gör i texten.

ICNIRP
International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection

 

Grunden för våra gränsvärden - ICNIRP:s riktlinjer

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd, vanligen kallade gränsvärden, för begränsning av strålning från elsystem, radio, TV, mobiltelefoner, trådlösa telefoner och liknande, bygger på EU:s ministerråds rekommendation 1999/519/EG som i sin tur bygger på ICNIRP:s förslag till gränsvärden. Förslaget reviderades senast 1998.
 
 

Riktlinjer för begränsning av exponeringen för tidsvarierande elektriska, magnetiska, och elektromagnetiska fält (upp till 300GHz)
 
Så lyder den imponerande titeln som för de flesta människor får den praktiska betydelsen gränsvärden för elektriska och magnetiska fält från vårt elsystem samt elektromagnetiska vågor (strålning) från trådlös teknik.
 

  GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC, AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHz)
ICNIRP om syftet
Huvudsyftet med denna publikation är att upprätta riktlinjer för begränsning av exponering för EMF, som ger skydd mot kända negativa hälsoeffekter.
 
   
"The main objective of this publication is to establish guidelines for limiting EMF exposure that will provide protection against known adverse health effects."
 
Undantag
Uppfyllelse av de aktuella riktlinjerna behöver inte nödvändigtvis utesluta störningar eller påverkan på medicinsk utrustning så som proteser av metall, pacemakers och defibrillatorer, och cochlearimplantat. Störningar av pacemakers kan förekomma vid lägre nivåer än de rekommenderade referensnivåerna.
 
   
"Compliance with the present guidelines may not necessarily preclude interference with, or effects on, medical devices such as metallic prostheses, cardiac pacemakers and defibrillators, and cochlear implants.
Interference with pacemakers may occur at levels below the recommended reference levels."
 
ICNIRP om vad riktlinjerna skyddar mot
Cancer orsakad av långtidsexponering för EMF ansågs inte vara bekräftat och därför är dessa riktlinjer baserade på korttidseffekter och omedelbara hälsoeffekter som stimulering av perifera nerver och muskler, brännskador och elchocker orsakade av beröring av ledande föremål, samt förhöjd vävnadstemperatur som ett resultat av energiabsorption under exponering för EMF. Vad gäller möjliga långtidseffekter, som ökad cancerrisk, drog ICNIRP slutsatsen att tillgängliga data är otillräckliga för att sätta restriktioner för exponering, även om epidemiologisk forskning har gett tankeväckande, men inte övertygande, belägg för ett samband mellan möjliga cancerframkallande effekter och exponering för 50/60 Hz magnetiska växelfält med flödestätheter som ligger väsentligt lägre än de som rekommenderas i dessa riktlinjer.
 
   
"Induction of cancer from long-term EMF exposure was not considered to be established, and so these guidelines are based on short-term, immediate health effects such as stimulation of peripheral nerves and muscles, shocks and burns caused by touching conducting objects, and elevated tissue temperatures resulting from absorption of energy during exposure to EMF. In the case of potential long-term effects of exposure, such as an increased risk of cancer, ICNIRP concluded that available data are insufficient to provide a basis for setting exposure restrictions, although epidemiological research has provided suggestive, but unconvincing, evidence of an association between possible carcinogenic effects and exposure at levels of 50/60 Hz magnetic flux densities substantially lower than those recommended in these guidelines."
 
ICNIRP om radio- och mikrovågor
Jämfört med omodulerad våg (CW), är pulsmodulerade mikrovågor som lämnar samma genomsnittliga mängd energi i vävnader generellt mer effektiva att skapa en biologisk reaktion, särskilt när det finns en klart definierad tröskel som måste överskridas för att framkalla effekten (ICNIRP 1996).
 
   
"Compared with continuous-wave (CW) radiation, pulsed microwave fields with the same average rate of energy deposition in tissues are generally more effective in producing a biological response, especially when there is a well-defined threshold that must be exceeded to elicit the effekt (ICNIRP 1996)."
 
Exponering för pulsmodulerade EMF av tillräcklig intensitet leder till vissa förutsägbara effekter som fenomenet med mikrovågshörande och vissa beteendemässiga reaktioner. Epidemiologiska studier av exponerade arbetare och allmänheten har givit lite information och inte lyckats visa några hälsoeffekter.
 
  "Exposure to pulsed EMF of sufficient intensity leads to certain predictable effects such as the microwave hearing phenomenon and various behavioral responses. Epidemiological studies on exposed workers and the general public have provided limited information and failed to demonstrate any health effects."
 
...negativa biologiska effekter kan orsakas av en temperaturhöjning i vävnad som överstiger 1°C.
 
  "...adverse biological effects can be caused by temperature rises in tissue that exceed 1°C."
 
Alla SAR-värden är genomsnitt under godtycklig 6-minutersperiod.
 
  "All SAR values are to be averaged over any 6-min period."
 

Kommentar
Målsättningen är att riktlinjerna ska skydda mot kända negativa hälsoeffekter. Det visar sig dock att som kända negativa hälsoeffekter räknar ICNIRP bara dem som anses vetenskapligt bevisade. Men vad som är känt och vad som är vetenskapligt bevisat är två olika saker. Kampen om när något ska anses vetenskapligt bevisat beskrivs på sidan Vetenskapligt bevisat?.
 
Detta påverkar en så allvarlig fråga som sambandet mellan cancer och magnetfält, där ICNIRP anser att de vetenskapliga beläggen bara blir "tankeväckande". 13 undersökningar av magnetfält och cancer redovisas, varav 8 visar på en förhöjd risk för leukemi på mellan 50% och 300%. Man kan därmed säga att det är känt att magnetfält kan orsaka cancer men det är inte vetenskapligt bevisat. Det finns en viss osäkerhet som inte tolereras i vetenskapliga sammanhang.
 
ICNIRP har därför valt att basera riktlinjerna för magnetiska fält på retning av muskler vilket kräver mycket starkare magnetfält än de som förekommer i undersökningarna om cancer. Riktlinjerna för de elektriska fälten baseras också på retning av muskler.
 
Sedan 1998 har Världshälsoorganisationens avdelning för cancerforskning, IARC, klassat både magnetfält och elektromagnetiska vågor som "möjligen cancerframkallande". Ordet möjligen beskriver den vetenskapliga osäkerheten.
 
Riktlinjerna baseras på korttidseffekter. Därför går det inte att hänvisa till riktlinjerna när det gäller långtidseffekter från elektriska och magnetiska fält samt den strålning vi utsätts för under lång tid.
 
Begränsningarna för strålning med en frekvens över 10 MHz (våglängder kortare än 30 meter), bygger helt på strålningens uppvärmningseffekt och anges därför som SAR-värden. SAR-värdet är ett mått på den energi vågorna överför och som absorberas i vävnad och omvandlas till värme. I vävnad som inte absorberar strålning sker ingen uppvärmning och SAR-värdet blir noll. För biologiska effekter som inte orsakas av uppvärmning är därför SAR-värden ett dåligt mått.
 
Pulsmodulerade elektromagnetiska vågor innebär att strålningen kommer i pulser. Att pulserande strålning är svårare för kroppen att värja sig mot är välkänt. Det resulterade i att det forna Tjeckoslovakien hade olika gränsvärden för omodulerade och pulsmodulerade vågor. ICNIRP skriver också att pulsmodulerad strålning är effektivare än omodulerad (kontinuerlig) strålning att framkalla biologiska effekter om den absorberade energin är lika. Det betyder att radio- och mikrovågor kan påverka på andra sätt än genom uppvärmning.
 
I riktlinjerna tar ICNIRP upp undersökningar som visar på effekter som uppträder långt innan strålningen blivit så intensiv att någon uppvärmning skett.

  • Värmekänsla (brukar drabba dem som använder mobiltelefon)
  • Cancer i djurförsök
  • Calciumläckage från celler (diskuteras i samband med införandet av Rakel/TETRA)
  • EEG-förändringar
  • Hindrar T-lymfocyternas angrepp på andra celler. T-lymfocyter ingår i vårt imunsystem.
  • Påverkan av en aminosyra som är viktig för celldelning

ICNIRP skriver att dessa effekter bara har visats i någon eller några undersökningar vilket är ett otillräckligt vetenskapligt underlag. ICNIRP:s förslag till gränsvärden för elektromagnetisk strålning förhindrar därför bara en temperaturhöjning i vävnad som överstiger 1°C. ICNIRP har inte diskuterat de hälsoproblem som visats genom långtidsstudier på människor.
 
All vår mobiltelefoni använder pulsmodulerad strålning. ICNIRP:s nuvarande riktlinjer är från 1994 och den sista genomgången gjordes 1998.

   
    
10 februari 2013