IARC

International Agency on Research on Cancer, IARC, har cancerklassat radiofrekvent strålning och extremt lågfrekventa magnetfält. I båda fallen räckte den vetenskapliga bevisningen till "möjligen cancerframkallande", grupp 2B. Den cancerframkallande förmågan hos statiska elektriska och magnetiska fält samt extremt lågfrekventa elektriska fält gick inte att bestämma, grupp 3.

Grupp 1 Ämnet är cancerframkallande
Grupp 2A Ämnet är troligen cancerframkallande
Grupp 2B Ämnet är möjligen cancerframkallande
Grupp 3 Grad av cancerframkallande går inte att bestämma
Grupp 4 Ämnet är troligen inte cancerframkallande

IARC är världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för cancerforskning. Dess huvuduppgift är att stödja forskningssamarbete men IARC ger också ut vetenskapliga skrifter där de bedömer om olika ämnen och exponeringar är cancerframkallande hos människor eller inte. Bedömningen av elektriska och magnetiska fält gjordes 2001 och av radiofrekvent strålning 2011.
 
Radiofrekvent strålning används för att överföra ljud, bild och data trådlöst. Den sänds ut från radio- och TV-master, mobilmaster, mobiltelefoner, trådlösa nätverk, etc. Klassningen 2B grundar sig på gliom, en elakartad hjärncancer, samt hörselnervstumör hos användare av mobiltelefoner, men gäller all teknik som sänder ut radiofrekvent strålning1. Den tyngst vägande forskningen var den som gjorts inom Lennart Hardells grupp2 och Interphone. Frekvensområdet anges i The Lancet2 från 30 tusen till 300 miljarder hertz (30 kHz-300 GHz).
 
Extremt lågfrekventa magnetfält har få användningsområden i våra hem utan är mest en oönskad biprodukt som finns runt elektriska apparater, el- och kraftledningar. Klassningen 2B grundar sig på 24 studier som tillsammans visar på 1,7 gånger ökad risk för barnleukemi över 0,3 µT och fördubblad risk över 0,4 µT. Klassningen avser frekvensområdet 3-3000 Hz.

  1. Pressmeddelandet från IARC . Det innehåller också närmare beskrivningar av grupperna och hur klassningen går till.
  2. The Lancet, Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields. "A Swedish research group" som nämns i artikeln är Hardell-gruppen.
IARC
Hemsidan för monografier, vetenskapliga skrifter, om olika ämnens och exponeringars förmåga att framkalla cancer. Monografin om magnetfält m.m. har nummer 80 och den om radiofrekvent strålning har nummer 102.
 
Cancerogent
Ett annat ord för cancerframkal-
lande. Carcinogenic på engelska.
 
Statiskt fält
Det elektriska eller magnetiska fältet ändrar aldrig styrka.
 
Frekvens
Antal händelser under en viss tid. Antal händelser per sekund anges som hertz (Hz). För elektriska och magnetiska fält är händelsen att fältet ändrat styrka och återgår till utgångsläget.
 
Extremt lågfrekvent
Jämförelsevis extremt få händelser per sekund.
 
Radiofrekvent strålning

Strålning är en elektromagnetisk vågrörelse där ett elektriskt och ett magnetiskt fält samverkar. Vågen rör sig bort från källan med ljusets hastighet. Radiofrekvent innebär 30 tusen till 300 miljarder vågor per sekund.
   24 november 2013