ICNIRP och IRPA

 
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP, har tagit på sig uppgiften att utarbeta förslag till gränsvärden för elektriska och magnetiska fält samt elektromagnetisk strålning upp till 300 GHz. ICNIRP e.V. har sitt säte i Tyskland och lyder under tysk föreningslagstiftning. Dess sekretariat nås via en C/O-adress hos Bundesamt für Strahlenschutz (Tysklands strålskyddsmyndighet). Det betyder inte att ICNIRP har någon offentlig ställning som myndighet och något demokratiskt inflytande över organisationen finns inte. ICNIRP bedriver ingen egen forskning utan utvärderar forskningsrapporter.
 

Ur ICNIRP:s stadgar

 
Kommissionen är ett slutet sällskap. Verkställande utskottet i ICNIRP:s moderorganisation International Radiation Protection Association, IRPA, och organisationer anslutna till IRPA har rätt att nominera personer till ICNIRP. Men det är ICNIRP:s nuvarande medlemmar som väljer sina efterföljare och kan rösta på sig själva. Inför varje IRPA-kongress ska minst tre medlemmar i ICNIRP bytas ut.
   
"The election of the members of the Commision shall be made by the Commision from current members of the Commision and from nominations submitted by the Commision itself, the Executive Council of IRPA and the IRPA Associate Societies..."
 
Kommissionen ska försöka etablera samarbete med internationella och nationella organisationer som har ansvar för skyddet mot icke-joniserande strålning. Det är nödvändigt eftersom föreningen är en "non-governmental organization" och saknar formellt både ställning och makt. IRPA, liksom ICNIRP, betecknas som "non-governmental" av Förenta Nationerna. Att samarbeta med ICNIRP eller följa deras riktlinjer är alltså helt frivilligt.
   
"The Commission will seek to establish relationships with international and national organizations having responsibility for NIR protection."
 
ICNIRP hålls i strama tyglar av moderorganisationen IRPA vars generalförsamling godkände ICNIRP:s stadgar 20 maj 1992. ICNIRP ska ha ett nära samarbete med IRPA:s verkställande utskott, innan publicering ska ICNIRP överlämna sina rekommendationer för att kommenteras av IRPA.
   
"The Commission shall maintain a close liason and working relation with the Executive Council of IRPA.
 
The Commision shall submit its formal recommendations on protection against NIR for comment by the IRPA Executive Council and the IRPA Associate Societies, prior to publication."
 
IRPA ska lämna ett årligt bidrag för att driva verksamheten. Bidrag från organisationer och institutioner ska bara accepteras på villkor att ICNIRP behåller sitt vetenskapliga oberoende.
 
 

 
"IRPA shall contribute an annual grant to provide support for the work of the Commision."
...
 
"Grants and contributions from appropriate sources including IRPA shall be accepted by the Commision to provide support for its work. Funding from organizations / institutions shall only be accepted on the understanding that the Commision retains its scientific independence."

 
Vad är IRPA?
IRPA, International Radiation Protection Association (på svenska ungefär Internationella sällskapet för strålskydd) grundades 1964 på initiativ inom Health Physics Society i USA.
 
IRPA:s stadgar anger syftet med föreningen.
Ur IRPA:s stadgar

 
Det primära syftet med föreningen är att tillhandahålla ett medium varigenom internationella kontakter och samarbete kan främjas bland dem som är engagerade i arbetet med strålskydd, vilket inkluderar relevanta aspekter inom kunskapsområden som vetenskap, medicin, konstruktion, teknik och lagstiftning, i ansträngningarna att ge skydd för människan och hennes miljö mot riskerna med joniserande och icke-joniserande strålning för att därigenom underlätta själva nyttjandet av strålning och kärnenergi till till gagn för mänskligheten.


Kommentarer
Vilket är viktigast, att underlätta användningen av strålning eller skydda mänskligheten och miljön? Enligt EU är det ett politiskt beslut att väga risker mot nytta (se sidan EU).
 
Finansieringen av ICNIRP
Trots att ICNIRP:s oberoende från industrin är ifrågasatt av ekonomiska skäl har ICNIRP inte försökt rentvå sig genom att redovisa hur verksamheten finansieras. I stadgarna står det att bidrag bara kan accepteras på villkor att ICNIRP behåller sitt vetenskapliga oberoende. Det gör det svårt att ta emot bidrag direkt från företag. Men bidrag från industrin kan med fördel slussas genom IRPA.

Genom att syftet med IRPA enkelt uttryckt är att vara en diskussionsklubb har IRPA:s vetenskapliga oberoende mycket mindre betydelse. Det ger större möjligheter att ta emot pengar från företagen. Genom IRPA:s årliga bidrag till ICNIRP finns en kanal för pengarna till den organisation som har ett avgörande inflytande över våra gränsvärden för elektromagnetisk strålning.

 
"The primary objective of the Association is to provide a medium whereby international contacts and co-operation may be promoted among those engaged in radiation protection work, which includes relevant aspects of such branches of knowledge as science, medicine, engineering, technology and law, in the effort to provide for the protection of man and his environment from the hazards caused by ionizing and non-ionizing radiation and thereby to facilitate in fact the exploitation of radiation and nuclear energy for the benefit of mankind."
Högst upp    

13 januari 08