Ursprunget till diagrammet gjordes av Dr Neil Cherry som beskrev det så här:
"Sammanfattning av observerade effekter och genomsnittlig strålning i studier på människor utsatta för elektromagnetisk strålning".
Här är diagrammet också kompletterat med mätningar av strålningen i Sverige gjorda av Statens Strålskyddsinstitut (SSI Rapport 2001:9), och av strålningen 1,5 meter från basenheten till en trådlös DECT-telefon gjord av Sveriges Provnings- och forskningsinstitut.
 
Dosrespons
Hälsoproblemet ökar och minskar med strålningen.
 
Melatonin
Hög melatoninhalt i blodet på natten minskar risken för cancer.
 
Kalciumjoner
Kalciumjoner har central betydelse i alla cellers funktion.
 

Neil Cherrys diagram

Strålningens intensitet i
watt per kvadratmeter (W/m2)
Död
 
Ökande celldöd
  Observerade effekter och genomsnittlig strålning i studier på människor utsatta för elektromagnetisk strålning
 
100
Ökande cellskador (tumör, lokal vävnadsdöd)        
 
10
10 W/m2 Gränsvärde för 3G
4,5 W/m2 Gränsvärde för GSM 900
   
 
1
         
Uppmätt strålning i Sverige
2001
0,1
Fler DNA-skador än vad som kan läkas
 
Dosrespons för cancer och fortplantningseffekter, hjärntumör, leukemi, missfall, rubbad hjärtrytm, hjärtattack, självmord, MS, hjärntumör hos arbetare inom elindustri. Melatonin minskar och utflöde av kalciumjoner.
  Cancer hos militärer (radar), arbetare och radioamatörer
1,5 m från trådlös DECT-telefon 0,011
Max i
storstad
0,003
0,01
Normalt i storstad 0,0005
0,001
    Cancer relaterad till boendemiljön   Nästan ingen var frisk i Bamberg-läkarnas undersökning
Normalt i
mindre stad
0,000 03
0,0001
DNA-skadorna balanseras av läkförmågan   Sömnstörningar och kroniskt trötthetssyndrom (Schwarzenburg)    
 
Normalt på landsbygden 0,000 002
0,000 01
Dosrespons för neurologiska effekter   Barns inlärningsför-
måga och fysiska kapacitet försämrad
av radarstrålning (Lettland)
  70 procent var friska i Bamberg-läkarnas undersökning
 
0,000 001
         
 
0,000 000 1
         
 
0,000 000 01
Solstorm: Stress, hjärtattack, minskning av melatonin, migrän, huvudvärk, epileptiska anfall, aggressivitet, manisk depression, försämring av korttidsminnet, kriminalitet.    
 
0,000 000 001
Lugn Sol: Påverkad dygnsrytm, hjärtarytmier, stroke, självmord, plötslig hjärtdöd   14 okt 07