Rapport från Bamberg

Mycket bättre hälsa hos dem med minst strålning hemma.
 
I den tyska staden Bamberg har läkare på eget initiativ undersökt människor och mätt strålningens intensitet i deras hem. Deras rapport, som omfattar 356 personer, visar ett klart och tydligt samband mellan hälsoproblem och strålning från mobilmaster och trådlösa DECT-telefoner. Läkarna skriver att strålningen "leder till en hittills obekant sjukdomsbild med ett karaktäristiskt symtomkomplex". Att sjukdomsbilden är obekant gör att läkare inte kan förväntas hitta orsaken till besvären, men ett karaktäristiskt symtomkomplex ger läkarna möjlighet att lätt kunna lära sig att identifiera dem som lever i en miljö med alltför intensiv radiofrekvent strålning. Besvären delades in i 7 symtomgrupper.

 Symtomgrupperna

 1. Inga symtom.
 2. Sömnstörningar, trötthet, depressiv stämning.
 3. Huvudvärk, oro, förvirring, irritation, koncentrationsstörningar, minnesstörningar, inlärningssvårigheter, svårigheter att finna ord.
 4. Återkommande infektioner, svullna lymfkörtlar, led- och muskelsmärtor, nerv- och mjukdelssmärtor, allergier.
 5. Öronsus, hörselpåverkan, yrsel, synstörningar och ögonirritation.
 6. Hjärtrytmstörningar, blodtrycksökningar, svimningar.
 7. Övrigt: Hormonstörningar, sköldkörtelsjukdomar, nattliga svettningar, täta urinträngningar, håravfall, viktökningar, illamående, aptitlöshet, näsblod, hudsjukdomar, tumörsjukdomar, diabetes.

En av läkarna beskriver arbetet
Ragnar Forshuvud har översatt ett brev från Dr.med. Cornelia Waldmann-Selsam
Karl-May-Strasse 48, D-96049 Bamberg
Förmedlat av Elektrosmognews den 8 maj 2005.

Dr.med. Cornelia Waldmann-Selsam
Sedan 6 månader genomför flera läkare på många orter i Oberfranken intervjuer och mätningar av pulsade högfrekventa fält kring basstationer för mobiltelefoni.
 
Läkarna använder mätinstrumentet HF38B från firma Gigahertz Solutions, med vars hjälp man kan utföra en orienterande summamätning av högfrekvent strålning från 800 till 2500 megahertz i mikrowatt per kvadratmeter.
 
Hittills har mätningarna omfattat mer än 400 bostäder och dessutom skolor, barndaghem, sjukhus, äldreboende, kontor, verkstäder och sparkassor. Mätningarna fortsätter.
 
I Bamberg har jag hittills mätt i hus på följande gator: [Här följer en uppräkning av 55 namn på gator i Bamberg.]
 
Resultatet av de medicinska iakttagelserna:

 • De pulsade högfrekventa elektromagnetiska fälten (från mobilsändare, sladdlösa DECT-telefoner m.m.) leder till en ny, hittills obekant sjukdomsbild med karakteristiskt symptomkomplex.
 • Människorna lider av ett, flera eller många av följande symptom:
  Sömnstörmingar, trötthet, huvudvärk, oro, omtöckning, retlighet, koncentrationssvårigheter, glömska, svårighet att finna ord, depression, öronsus, hörselnedsättning (även radikal och plötslig), yrsel, näsblod, synstörningar, täta infektioner, bihåleinflammationer, led- och muskelsmärtor, domningskänsla, hjärtarytmier, blodtryckshöjning (anfallsvis), hormonstörningar, nattliga svettningar, illamående.
 • Många blir sjuka redan vid en hundratusendel av gällande gränsvärde.
 • Det finns ett samband mellan exponering och symptom både i tid och rum.
 • Det rör sig ingalunda om enbart subjektiva störningar i välbefinnandet. Arytmier, plötslig hörselförsämring, synfältsbortfall, hormonstörningar, koncentrationsstörningar m.m. kan påvisas objektivt.
 • En del av ohälsan försvinner omedelbart efter det att exponeringen upphört (avlägsnande av DECT-telefon, tillfälligt byte av uppehållsort, permanent byte av uppehållsort, avskärmning).

Under arbetets gång har jag lärt känna patienter, som redan för 10 år sedan insjuknade med de beskrivna symptomen efter exponering med elektromagnetiska fält, och då vände sig till myndigheterna. Trots detta har de officiella, kompetenta myndigheterna (Bundesamt für Strahlenschutz, Strahlenschutzkommission) hittills inte genomfört någon undersökning av hälsotillståndet kring någon enda mobilmast i Tyskland. Då det inte har gjorts några undersökningar av de människor som ständigt exponeras, kan Strahlenschutzkommission inte veta något om hälsoriskerna. Den utvärdering som kommisionen gjorde år 2001 saknar vetenskapligt underlag.
 
Bamberg den 10.4.2005. Dr.Med.Cornelia Waldmann-Selsam

 

Bland dem som hade den mest intensiva strålningen hemma var nästan ingen besvärsfri.
 
Högst strålningsintensitet
högre än 1000 µW/m2
(0,001 W/m2)
Gränsvärdena för 3G och GSM ligger 10 000 respektive 4500 gånger högre. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och mobiloperatörerna brukar ange denna strålningsintensitet som den normala omkring mobilmaster. 99 personer ingick i denna grupp.
 
 
Siffrorna under staplarna är respektive symtomgrupp. Nr 1 är inga symtom.
 
 
 
Strålningsintensitet
1000-100 µW/m2
(0,001 - 0,0001 W/m2)
Enligt SSM/SSI Rapport 2001:9 är detta normal intensitet för radiofrekvent strålning i storstad. 172 personer ingick i denna grupp.
 

Siffrorna under staplarna är respektive symtomgrupp. Nr 1 är inga symtom.
 
   
 
Strålningsintensitet
100-10 µW/m2
(0,0001 - 0,000 01 W/m2)
48 personer ingick i denna grupp.
 

Siffrorna under staplarna är respektive symtomgrupp. Nr 1 är inga symtom.
 
   
 
Lägst strålningsintensitet
lägre än 10 µW/m2
(0,000 01 W/m2)
37 personer ingick i denna grupp.
 

Siffrorna under staplarna är respektive symtomgrupp. Nr 1 är inga symtom.
 
 

Strålningens intensitet mäts per kvadratmeter.
µW/m2, mikrowatt per kvadratmeter, är lika med miljondels watt per kvadratmeter. W/m2, är watt per kvadratmeter.
Både µW/m2 och W/m2 är angivet därför att µW/m2 är praktiskt att använda medan Strålsäkerhetsmyndigheten helst använder W/m2 då gränsvärdena ligger mellan 4,5 och 10 W/m2.

På tyska finns mer från Bamberg på hese-project.de.

En mer detaljerad beskrivning av Bamberg-läkarnas erfarenheter med fullständig lista på alla symtom finns på sidan Bamberg-brev.

    
20 juni 05