Amerikanska sällskapet för miljömedicin

The American Academy of Environmental Medicine har skickat en skrivelse till The California Public Utilities Commission där de kräver ett stopp för trådlösa elmätare så kallade "smarta elmätare" till dess hälsofrågan är löst. Den typen av elmätare står i ständig kontakt med elbolaget och hushållsapparater i bostaden. I Sverige finns enstaka mätare av den typen installerade på försök. Här följer skrivelsen i svensk översättning:
 
"På grundval av en vetenskaplig utvärdering av den aktuella medicinska litteraturen (referenser finns tillgängliga på begäran) motsätter sig styrelsen för Amerikanska sällskapet för miljömedicin installationen av trådlösa "smarta elmätare" i hem och skolor. Ständig exponering för radiofrekvent strålning är en miljörisk som går att förhindra. Den är tillräckligt väldokumenterad för att motivera att åtgärder omedelbart vidtas för att skydda folkhälsan.
 
Som representanter för de läkare som är specialister i miljömedicin, är vi förpliktigade att mana till försiktighet när tillräcklig vetenskaplig och medicinsk bevisning föreligger för att det ska finnas anledning att befara hälsorisker som kan påverka stora delar av befolkningen. Litteraturen väcker tillräckligt allvarlig oro för de nivåer av exponering för radiofrekventa (RF: 3 KHz-300 GHz) och extremt lågfrekventa (ELF: 0-300 Hz) fält som alstras av "smarta elmätare", för att motivera ett omedelbart och fullständigt moratorium för fortsatt installation och användning, tills vidare forskning kan genomföras.
 
Styrelsen för Amerikanska sällskapet för miljömedicin vill påpeka att FCC:s existerande riktvärden för RF, som har använts för att rättfärdiga installationen av "smarta elmätare" endast relaterar till upphettningsskador på kroppsvävnad. De är föråldrade, eftersom många aktuella studier visar på metaboliska och genetiska skador av exponering för RF och ELF under den strålningsintensitet som värmer kroppsvävnad. FCC:s riktvärden är därför olämpliga som gränsvärden för folkhälsan.
 
Mer aktuell litteratur påvisar medicinskt och biologiskt signifikanta effekter av RF och ELF vid lägre energitäthet. Dessa effekter ackumuleras med tiden, vilket är viktigt att ta hänsyn till, med tanke på att exponeringen för strålningen från "smarta elmätare" pågår oavbrutet. Den aktuella medicinska litteraturen väcker välgrundade farhågor för genetiska effekter, påverkan på cellerna, hormonella effekter, påverkan på den manliga fertiliteten, skador på blod-hjärn-barriären och ökad risk för vissa typer av cancer vid exponering för RF eller ELF på nivåer som motsvarar den som "smarta elmätare" avger.
 
Barn löper särskilt stor risk för störd hjärnutveckling, inlärningssvårigheter och beteenderubbningar. Dessutom lägger EMF/RF synergistiska effekter till de skador som observerats av en rad giftiga kemikalier.
 
Med tanke på den utbredda, ständiga och helt ofrånkomliga ELF/RF-exponeringen av alla som bor nära en "smart elmätare", ser styrelsen för Amerikanska sällskapet för miljömedicin det som helt oacceptabelt ur folkhälsosynpunkt att genomföra utbyggnaden av denna teknik innan dessa allvarliga medicinska farhågor har fått en lösning. Vi anser att ett moratorium för installationen av "smarta elmätare" är en fråga av yttersta vikt."

American Academy of Environmental Medicine (AAEM)
Amerikanska sällskapet för miljömedicin.
Hemsida. Översättningen av skrivelsen är gjord av Vågbrytaren.
Skrivelsen i original.
 
California Public Utilities Commission
Myndighet i Kalifornien som reglerar privata bolag som säljer el, gas, tele och transporter.
 
Radiofrekvent strålning (RF)
Elektromagnetiska vågor som används för trådlös kommunikation. Kallas också radiovågor eller mikrovågor.
 
Extremt lågfrek-
venta fält (ELF)

Elektriska eller magnetiska fält från elektriska ledningar och apparater.
 
Federal
Communications
Commission (FCC)

Amerikansk myndighet som utfärdar gränsvär-
den för el- och magnetfält samt radiofrekvent strålning. Svensk motsvarighet är Strålsäkerhets-
myndigheten . FCC sköter också frågor om mobiltelefoni och trådlös teknik som i Sverige ligger under Post- & telestyrelsen.
   21 apr 2012