Nackaföräldrars sida om 3G finns beskrivning av procedur och ekonomi för att driva skadeståndstalan för sänkta fastighets-värden.

Genom ekonomisk kompensation

Husets värde kan sjunka med upp till 30% om man är granne med en mobilmast.

Taxeringsvärdet
Sjunker marknadsvärdet sjunker också taxeringsvärdet för en fastighet. Det enklaste sättet att kompensera sig ekonomiskt för den skada som en basstation orsakar är att begära sänkt taxeringsvärde hos skattemyndigheten.
 
Hyran
Varför ska inte hyresgäster kunna få sänkt hyra om husägare kan få skadestånd och sänkt taxeringsvärde. Se artikel i Vår bostad.
 

Skadestånd enligt miljöbalken

32 kap. 1 §
"Skadestånd enligt detta kapitel skall betalas för personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning.
 
En ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott ersätts dock endast om skadan är av någon betydelse.
 
Skada som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet ersätts bara i den utsträckning den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden."

Skadestånd ska betalas om verksamheten orsakat skada i omgivningen. Sänkt fastighetsvärde är inte mycket att diskutera efter en mäklares värdering, medan det kan bli diskussion om förhållandena på orten och antalet mobilmaster. En domstol kan tycka att det finns så många mobilmaster att det är naturligt med en som granne och besluta till mobiloperatörens fördel.

32 kap. 3 §
"Skadestånd enligt detta kapitel betalas för skador genom
 
1. förorening av vattenområden,
2. förorening av grundvatten,
3. ändring av grundvattennivån,
4. luftförorening,
5. markförorening,
6. buller,
7. skakning, eller
8. annan liknande störning."

Det man kan få ersättning för är "annan liknande störning". I det ingår förfulning av landskap eller boendemiljö och oro (se 3G-master är miljöfarlig verksamhet).
 
Personskada som nämns i 32 kap. 1 § kan man bara få ersättningen för om den är begränsad till oro. Vägledande är bland annat flera domar i arbetsdomstolen där fackförbunden försökt, men misslyckats med, att få skador av elektromagnetiska fält godkända som arbetsskada. Regering och myndigheter godkänner endast skador av uppvärmning från radio- och mikrovågor och detta följer domstolarna (se sidan 'Grunden för våra gränsvärden').
 
Om den personskada man är orolig för uppstår mister man alltså möjligheten till den delen av ersättningen. Marknadens värdering av närhet till mobilmaster har myndigheterna inget inflytande över och möjligheten till ersättning för värdeminskning bör i princip kvarstå.
 
32 kap. 13 §
"Talan om skadestånd får föras som grupptalan enligt lagen (2002:599) om grupprättegång."
 
Flera drabbade kan gå samman för att minska kostnaderna.
 

Skadeståndsansvar

32 kap. 6 §
"Skyldig att betala skadestånd enligt detta kapitel är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare. Samma skadeståndsskyldighet har andra som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten och som brukar fastigheten i sin näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet."
 
Både mobiloperatör, hus- eller markägare ska betala.

32 kap. 8 §
"Skall två eller flera ersätta samma skada enligt detta kapitel, svarar de solidariskt för skadeståndet i den mån inte annat följer av att begränsning gäller i den skadeståndsskyldighet som åligger någon av dem.
 
Vad de solidariskt ansvariga har betalat i skadestånd skall, om inte annat har avtalats, fördelas mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn till grunden för skadeståndsansvaret, möjligheterna att förebygga skadan och omständigheterna i övrigt."

 
Här kan det finnas en möjlighet för de hus- eller markägare som fått en basstation inom sin fastighet genom ledningsrättslagen att slippa betala skadestånd. Med hjälp av ledningsrättslagen kan basstationer placeras ut mot fastighetsägarens vilja. För den som av egen fri vilja upplåtit fastigheten för basstationer och inte har reglerat eventuella skadeståndskrav med mobiloperatören återstår bara 6 §.

 
27 november 2004