Försiktighetsprincipen och magnetfält

Vanligaste nivån på magnetfält i bostäder är 0,05-0,1 mikrotesla (µT), vilket är 50 tusen till 100 tusen gånger över de naturliga växlande magnetfälten. Klassningen av magnetfält som "möjligen cancerframkallande" bygger på undersökningar som jämför vanlig nivå i bostäder med så lite som 4 gånger förhöjd nivå och inte med de naturliga magnetfälten. Därför är risken för cancer troligen underskattad och det finns dessutom belägg för andra allvarliga sjukdomar. 1994 hade mer än var tionde bostad i Stockholm minst ett rum med magnetfält över 0,2 µT.

Naturliga växlande magnetfält

Magnetiska fält finns naturligt i form av jordens magnetfält. Även om det ständigt förekommer variationer i riktning och styrka är förändringarna så långsamma att fältet räknas som ett statiskt fält, dvs ett magnetfält som inte förändras. Men växlande magnetfält finns också naturligt. De är en del av elektromagnetiska vågor som skapas av blixtar i åskväder och som rör sig runt jorden. De magnetfälten finns dygnet runt men är mycket, mycket svagare än det statiska magnetfältet mellan polerna.

Naturliga växlande magnetfält1 som kan jämföras med kraftfrekventa magnetfält från elektriska ledningar och apparater har en styrka på cirka 0,000001 µT.

Magnetfält i bostäder

I Socialstyrelsens undersökning av magnetfält i bostäder2 från 1994 hade majoriteten av bostäderna kraftfrekventa magnetfält på 0,05-0,1 µT. Mätningar i USA och Storbritannien har kommit till liknande resultat3. I Stockholm hade mer än var tionde bostad minst ett rum med magnetfält över 0,2 µT. Medianvärdet var 0,079 µT, det vill säga lika många bostäder hade magnetfält över 0,079 µT som under. I Bollnäs var medianvärdet 0,034 µT. Högsta medelvärde i en bostad var 0,52 µT och lägsta 0,004 µT.

Skillnaden mellan naturliga växlande magnetfält och vanliga nivåer i bostäder blir då mycket stor, 50 tusen till 100 tusen gånger. 0,000001 µT mot 0,05-0,1 µT.

"Möjligen cancerframkallande"

2001 cancerklassades magnetfält av WHO-organisationen IARC (International Agency for Research on Cancer). Grunden var en sammanläggning av grunddata från 15 studier som då visade på 1,7 gånger ökad risk för barnleukemi över 0,3 µT och en annan sammanläggning av 9 studiers grunddata som visade fördubblad risk över 0,4 µT. I båda fallen är det en statistiskt säkerställd riskökning i jämförelse med under 0,1 µT. Det räckte till klass 2B, "möjligen cancerframkallande"3. IARC noterar att den vanligaste nivån på magnetfälten i bostäder är strax under 0,1 µT och att det då blir en liten skillnad mellan "hög" och "låg" exponering för magnetfält i undersökningarna3.

1999 gjorde även U.S. National Institute of Environmental Health Sciences en bedömning av riskerna med elektriska och magnetiska fält. De kom fram till att att också leukemi hos vuxna möjligen kan orsakas av magnetfält4.

Risker under 0,1 µT?

Kan det finnas någon ökad risk för leukemi vid 0,05-0,1 µT jämfört med de naturliga nivåerna på 0,000001µT? På sidan 131 i IARC:s bakgrundsmaterial till cancerklassningen av magnetfält refereras en italiensk undersökning (Bianchi 2000) där gränsen satts vid 0,001 µT. Mellan 0,001 och 0,1 µT visar undersökningen en statistiskt säkerställd riskökning på 3,3 gånger jämfört med under 0,001 µT. Resultatet baseras på beräknade magnetfält från kraftledningar. Om den undersökningen visar rätt är risken för barnleukemi kraftigt förhöjd redan vid den nivå från vilken IARC räknar med ytterligare en fördubbling.

Tidigare hantering av riskerna

I Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält - en vägledning för beslutsfattare, som gavs ut 1996, anges inga gränser för magnetfälten. Det finns heller inte någon bestämd gräns som magnetfälten ska hållas under enligt försiktighetsprincipen. Istället ska magnetfälten minskas så länge åtgärderna är kostnadseffektiva.

I Myndigheternas försiktighetsprincip ges flera exempel på kostnaden per fall av barnleukemi som kan undvikas genom olika åtgärder. I de kostnadsberäkningarna hämtas risken för barnleukemi från "en svensk undersökning" från 1993 som visar på 2,7 gånger ökad risk för barnleukemi vid magnetfält över 0,2 µT resp 3,8 gånger över 0,3 µT. Den svenska undersökningen är Feychting, Ahlboms Magnetic fields and cancer in children residing near Swedish high-voltage power lines5 som sedan dess har fungerat som riktmärke i det praktiska miljöarbetet.

Inte bara barnleukemi och kraftledningar

2002 pekade Kaliforniens EMF-program på möjligheten att också hjärntumör hos vuxna, ALS och missfall kan orsakas av magnetiska eller elektriska fält. I det programmet utvärderades också risken för leukemi hos vuxna, hjärntumör hos barn, bröstcancer hos kvinnor, Alzheimer, självmord och hjärtsjukdomar eftersom det finns undersökningar som visar en statistiskt säkerställd ökad risk vid ökad exponering för elektriska eller magnetiska fält.

Kaliforniens EMF-program redovisar den vetenskapliga osäkerheten i riskuppskattningarna på ett föredömligt sätt.

Mätningar i Feychting, Ahlboms undersökning visade att var 5:e bostad inom 300 meter från en kraftledning hade magnetfält över 0,2 µT. Socialstyrelsens mätningar visade att nästan var 20:e bostad som låg längre bort än 300 meter från en kraftledning, ändå hade magnetfält över 0,2 µT. IARC noterar att även i hem med magnetfält större än 0,2 eller 0,4 µT är kraftledningar sällan källan till fälten3. Den största källan till magnetfält är vagabonderande ström.

Risken troligen underskattad

I undersökningarna som IARC refererar till i sin sammanfattning har alla riskökningar utgått från magnetfält under 0,1 µT samtidigt som mätningar visar att i de flesta bostäder ligger nivåerna strax under 0,1 µT. Genom att jämföra personer som varit utsatta för magnetfält med personer som i varierande grad också varit utsatta för magnetfält minskar skillnaden i risk. De riskökningar som redovisas är inte jämfört med de naturliga växlande magnetfälten.

Med tanke på att det med enkla medel går att hålla magnetfälten under 0,2 µT intill en bildskärm som, på grund av sin konstruktion, alltid skapar förhöjda magnetfältsnivåer, så finns det sällan någon anledning att acceptera magnetfält i närheten av 0,2 µT i bostäder.


 1. Schumann Resonances in Lightning Research
  Colin Price, Olga Pechony, Eran Greenberg
  Journal of Lightning Research, Volume 1, 2007:1-15.
  "the SR magnetic field is in the pT range" sidan 3, SR står för Schumannresonanser som är elektromagnetiska vågor som vandrar runt jordklotet. Schumannresonanser skapas av åskväder. En pT (pikotesla) är en miljondels µT.
 2. Magnetfältsmätningar i bostäder och på daghem, SoS-rapport 1994:18, Socialstyrelsen. Rapporten är nu stämplad som inaktuell, men inte för att det finns någon nyare eller för att magnetfälten minskat, utan för att frågan nu hanteras av Folkhälsomyndigheten.
 3. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Non-Ionizing Radiation, Part 1: Static and Extremely Low-Frequency (ELF) Electric and Magnetic Fields.
  "Hög" och "låg" exponering för magnetfält, kapitel 2.1.1 sid 95.
  "Möjligen cancerframkallande", kapitel 5.2 sid 332.
  Genomsnittlig nivå på magnetfält i bostäder samt kraftledningar sällan källa till starka magnetfält, kapitel 1.1.2 sid 54.
 4. Assessment of Health Effects from Exposure to Power-Line Frequency Electric and Magnetic Fields, US National Institute of Environmental Health Sciences, kapitel 5.1.1 sid 396.
 5. Magnetic fields and cancer in children residing near Swedish high-voltage power lines
  Feychting M, Ahlbom A.
  American Journal of Epidemiology. 1993 Oct 1;138(7):467-81. PubMed sammanfattning EMF-Portal referat på engelska.

 

 

Forskning och kraftledningar
Allt började 1979 med en enkel undersökning som bekräftade observationen att cancer var vanligare där det fanns kraftigare elledningar. Mer om kraftledningar, magnetfält, elektricitet, cancer och andra hälsorisker på sidan Kraftledningar.

µT och nT
Styrkan på magnetfält mäts i tesla (T). En tesla är ett extremt starkt magnetfält och därför används mikrotesla (µT) som är en miljondels T eller nanotesla (nT) som är en miljarddels T.

3-3000 Hz
IARC:s cancer-
klassning av magnetfält gäller frekvensområdet 3-3000 Hz.

50 hertz (Hz) kraftfrekventa fält
Vi har 50-periodisk växelström i kraft- och elledningar vilket innebär att strömmen under en period först går åt ena hållet och sedan åt det andra. Det går 50 perioder på en sekund och det kallas också 50 hertz (Hz). Magnetfälten växlar riktning i samma takt som strömmen.

När man talar om magnetiska och elektriska fält kring el- och kraftled-
ningar räknas 50 Hz som lågfrekvens och 2000 Hz eller mer som högfrekvens. 50 eller 60 Hz elektriska eller magnetiska fält kallas också kraftfrekventa eftersom de oftast har sitt ursprung från elektrisk kraftöverföring.

Bildskärmar
TCO-normen anger 0,2 µT i frekvens-
området 5-2000 Hz och 0,025 µT från 2000 till 400000 Hz.

   8 december 2013