WHO

 

WHO har antagit ICNIRP:s förslag till gränsvärden. WHO:s rekommendationer för begränsning av elektromagnetisk strålning baseras inte på försiktighetsprincipen utan på vad WHO/ICNIRP anser är vetenskapligt bevisat. Det i sin tur är bara en ytterst liten del av all den kunskap som finns om påverkan på människor av elektromagnetisk strålning (se sidan Vetenskapligt bevisat?). WHO kallar detta för hälsobaserade rekommendationer.
 
WHO/ICNIRP:s gränsvärden för radio- och mobilstrålning skyddar bara mot obotliga skador som snabbt kan uppstå när radiofrekvent strålning från till exempel mobil- och trådlösa telefoner blir så intensiv att den orsakar uppvärmning. I östeuropa är det däremot vanligt med gränsvärden som ligger 100 gånger lägre och som också baseras på studier av långtidseffekter (se sidan Gränsvärden från högt till lågt).
 
I Framework For Developing Health-based EMF Standards anger WHO vad länder bör överväga som vill införa lägre gränsvärden än WHO:s. Bland annat om lägre gränsvärden kan bli ett hinder för införande av ny teknik som kan ha en betydande fördel för hälsa och internationell handel.
 
WHO har startat ett arbete för att få hela världen att anta samma gränsvärden för elektromagnetisk strålning. I praktiken betyder det att de länder som har lägre gränsvärden än WHO/ICNIRP:s rekommendationer ska förmås att höja dessa. På så sätt anser WHO att man kan minska den oro som kan uppstå när människor upptäcker att det finns länder med lägre gränsvärden.
 
Bland övriga syften med "harmoniseringen", som arbetet kallas för, nämns särskilt ökat förtroende för regeringars och forskares enighet om hälsorisker, och minskning av debatt och rädsla för elektromagnetiska fält.
 
Av texten på WHO:s hemsida framgick det tidigare att det inte är omsorg om människornas hälsa som är syftet med "harmoniseringen" som arbetet kallas för. Det ligger istället i linje med de krav som handelsorganisationen World Trade Organization (WTO) ställer på de länder som undertecknat handelsavtalet GATT1 2.
 
Arbetet med att få hela världen att anta ICNIRP:s förslag på höga gränsvärden beskrivs på WHO:s hemsida. ICNIRP är en dotterorganisation till International Radiation Protection Association, IRPA, som bland annat har som mål att skapa skydd mot strålning så att nyttjandet av strålning förenklas.

1. Asia-Pacific EMF Conference. Electromagnetic Fields, Research, Health Effects,and Standards Harmonization. January 26-30, 2004 Bangkok, Thailand. Symposium Record Abstracts. Sid 46.

2. Proceedings of the International Conference on Non-Ionizing Radiation at UNITEN (ICNIR 2003). Electromagnetic Fields and Our Health 20th–22nd October 2003. WHO Framework for Developing EMF Standards. Sid 1.

WHO EMF-project

WHO är en organisation under FN. Dess definition av hälsa lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaron av sjukdom eller skröplighet. Hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter som tillkommer varje människa utan åtskillnad av ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden.” Källa: ”Människans hälsa”, Kjell Kallenberg/Gerry Larsson.
Man undrar hur det ska åstadkommas om WHO inte tillämpar försiktighetsprin-
cipen utan endast risker som det inte råder delade meningar om?

30 juli 2009
rev 21 sep 2020