Elektromagnetisk strålning och hälsa
i Schweiz och Österrike
 

Tre och en halv procent av österrikarna har sökt läkare för besvär de kopplar till el- och magnetfält samt elektromagnetisk strålning (EMF). Var tredje som sökt läkare för EMF-relaterade besvär i Schweiz angav mobilmast som orsak. En majoritet av läkarna är mer eller mindre övertygade om att EMF en hälsorisk.

2005 till 2008 gjordes en serie undersökningar bland läkare och allmänhet i Schweiz och Österrike som visar i vilken utrsträckning den elektromagnetiska miljön påverkar hälsan och är en fråga för sjukvården.

Schweiz

2005 uppskattades att mer än hälften av Schweiz befolkning uppfattade elektriska och magnetiska fält samt elektromagnetisk strålning (EMF) som en hälsorisk och att var tjugonde (5 procent) satte sina besvär i samband med EMF1. Därför intervjuades 342 Schweiziska allmänläkare om deras erfarenheter under det senaste året av patienter som kopplat sina besvär till EMF2.

Bland dessa patienter var de vanligaste besvären sömnstörningar, huvudvärk och trötthet (diagram 1). Läkarna ansåg att EMF var en trolig orsak i drygt hälften (54 procent) av fallen. Av de läkare som haft färre eller inga EMF-patienter ansåg 52 procent att en koppling mellan besvär och EMF var trolig. Alltså är det knappast genom patientkontakter som läkarna har fått sin uppfattning.

På en allmänt hållen fråga om vardagens EMF kan orsaka symtom höll mer än hälften av de schweiziska läkarna (61 procent) med, en dryg fjärdedel (27 procent) höll inte med och resten (12 procent) hade ingen åsikt. Den vanligaste behandlingsmetoden läkarna använde var elsanering. Patienterna fick rådet att reducera fält och strålning.

Den i särklass vanligaste orsaken till besvär som patienterna uppgav var basstationer för mobiltelefoni, det vill säga mobilmaster, och långt därefter kraftledningar följt av olika EMF-källor (diagram 2).

Österrike

Liknande resultat gav den österrikiska undersökningen som syftade till att kartlägga förekomsten av elöverkänslighet3. I denna undersökning där ett tvärsnitt av allmänheten intervuades svarade en överväldigande majoritet (70 procent) att elektromagnetisk förorening kan vara en hälsorisk. En intervjuundersökning bland österrikiska läkare hade tidigare visat att praktiskt taget alla (96 procent) var mer eller mindre övertygade om att EMF kan skapa sjukdom4.

Var tredje (mer än 30 procent) person uppgav att de får, eller i viss mån får, besvär i närheten av mobilmaster eller kraftledningar. 13,6 procent hävdade att de kan känna elektrisk utrustning som finns i närheten. 2,1 procent svarade att de får svåra besvär och mer än var fjärde (27,2 procent) lätta besvär. 3,5 procent hade sökt läkare för sina EMF-relaterade besvär och de räknades som elöverkänsliga.

Den österrikiska undersökningen tar inte upp de intervjuades uppfattning om orsaken till de egna besvären. Frågan ställdes aldrig. Istället redovisas svaret på frågan, vilka källor anser du orsakar elektromagnetisk förorening? Nästan fyra av fem svarade kraftledningar (79 procent) och mobilmaster (77 procent)(diagram 3).

Undersökningen visade på en stor osäkerhet om hur elektromagnetisk förorening ska värderas i jämförelse med andra miljöfaktorer. Nära hälften (47 procent) hade ingen åsikt.

Mobilmaster strålar mest

2008 presenterades en schweizisk undersökning av mängden radiofrekvent strålning i samhället5. Tidigare hade bara gjorts ögonblicksbilder genom punktmätningar på utvalda platser, men nu fick försökspersonerna bära exponeringsmätare. Dessa registrerade också olika strålningskällors styrka så att deras andel av den totala exponeringen kunde räknas ut.

Det visade sig att den trådlösa teknik som tagits i bruk sedan början av 1990-talet totalt dominerar över radio och TV.

Mobiltelefoner, mobilmaster, trådlösa telefoner och trådlösa nätverk stod för nära 90 procent av den radiofrekventa strålning som exponeringsmätarna registrerade (diagram 4). Detta ska jämföras med den schweiziska undersökningen där läkarna med mer än 10 års erfarenhet rapporterade en ökning av antalet EMF-relaterade fall2.
 

 
Diagram 1 Symtom
Andel i procent av EMF-patienter med respektive symtom. Schweiz.
Sömnstörningar och huvudvärk vanligaste symtomen hos EMF-patienter
Upp mot hälften (43 procent) av EMF-patienterna hade sömnstörningar. Tätt efter kom huvudvärk med 39 procent.
 
 
 
Diagram 2 Orsak
Vad som orsakat besvären. Andel i procent av EMF-patienterna. Schweiz.
Mobilmaster i särklass vanligaste orsaken till besvär
Vanligaste orsaken EMF-patienterna uppgav var mobilmaster (33 procent).
 
 
 
Diagram 3 Elektromagnetisk förorening
Källor till elektromagnetisk förorening. Andel i procent som röstade på respektive källa. Österrike.
Mobilmaster lika stort miljöproblem som kraftledningar
I ett tvärsnitt av den österrikiska befolkningen anses kraftledningar och mobilmaster vara de största källorna till elektromagnetisk förorening.
 
 
  
Diagram 4 Strålningskällor
Andel i procent för källor till radiofrekvent strålning. Basel i Schweiz.
Strålning från mobilmaster, mobiler och trådlösa telefoner  dominerar kraftigt
Diagrammet visar resultatet av mätning av de vanligaste källornas andel av den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen. Alltså inte el- och magnetfält. Tetrapol är den schweiziska polisens system för radiokommunikation. Trådlösa telefoner är mest DECT. Trådlösa nätverk kallas också WLAN / WiFi.
 
 
  1. Schreier N, Huss A, Röösli M: The prevalence of symptoms attributed to electromagnetic field exposure: a cross-sectional representative survey in Switzerland. Soc Prev Med 2006, 51:202-209. Sammanfattning PubMed, EMF-portal.
  2. Huss A, Röösli M: Consultations in primary care for symptoms attributed to electromagnetic fields - a survey among general practitioners.
    BMC Public Health 2006, 6:267 doi: 10.1186/1471-2458-6-267.
  3. Schröttner J, Leitgeb N: Sensitivity to electricity - Temporal changes in Austria.
    BMC Public Health 2008, 8:310 doi:10.1186/1471-2458-8-310.
  4. Leitgeb N, Schröttner J, Böhm M: Does "electromagnetic pollution" cause illness? An inquiry among Austrian general practitioners. Wiener Medizinische Wochenschrift. 2005 May;155(9-10):237-41. Sammanfattning PubMed.
  5. Frei P, Mohler E, Neubauer G, Theis G, Bürgi A, Fröhlich J, Braun-Fahrländer C, Bolte J, Egger M, Röösli M: Temporal and spatial variability of personal exposure to radio frequency electromagnetic fields. Environmental Research 109(6): 779-85. 2009. Sammanfattning PubMed, EMF-portal, Environmental Research.
Uppil    
15 apr 2012