Sverige anmält till EU-kommissionen
för att inte följa försiktighetsprincipen

Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund har anmält Sverige till Europakommissionen. Sverige tillämpar inte försiktighetsprincipen då det gäller utbyggnaden av olika trådlösa kommunikationssystem. Detta strider mot EG-fördragets artikel 174.
 
Därför yrkas:

  1. att Sverige förpliktigas att se till att Europeiska rådets resolution1 om användning av försiktighetsprincipen får största möjliga spridning inom landet i enlighet med punkt 25 i resolutionen,
  2. att Sverige förpliktigas att redovisa minoritetssynpunkter i riskbedömningarna i enlighet med punkt 10 i rådsresolutionen,
  3. att Sverige förpliktigas att särskilja och öppet redovisa momenten riskbedömning och riskhantering i enlighet med punkterna 11 och 14 i rådsresolutionen,
  4. att Sverige förpliktigas att implementera rådets rekommendation 1999/519/EG på ett riktigt sätt samt
  5. att Sverige förpliktigas att, i enlighet med punkt 1 i rådsresolutionen och KOM (2000) 1 slutlig, redovisa graden av vetenskaplig osäkerhet på ett rättvisande sätt i riskbedömningarna.

Den 11 sidor långa anmälan (exkl. bilagor) avslutas:
 
2.5.2 SSI:s information i rättstillämpningen
I bilagorna 1-4 ges ett typexempel på vilken riskbedömning som läggs till grund för den riskhantering som utförs av svenska myndigheter och domstolar. I detta fall har klagandena åberopat övertygande bevisning om sina egna besvär vid strålningsexponering. För att sådan bevisning skall kunna prövas på ett rättvist sätt är det helt nödvändigt med en utredning som ger en korrekt bild av forskningsläget, där graden av vetenskaplig osäkerhet redovisas. Det har därför anförts olika argument för att få beslutsfattarna att se igenom informationen från SSI och utföra en ordentlig riskbedömning. Detta har resulterat i följande avgöranden.

I bilaga 1 har länsstyrelsen i sina beslutsskäl hänvisat till information från SSI. SSI jämför här uppmätta strålningsnivåer med referensvärdet och enbart med stöd av detta gör de den kortfattade och helt reservationslösa bedömningen att basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon risk ur strålskyddssynpunkt. Denna "riskbedömning" speglar inte på något sätt den faktiska graden av vetenskaplig osäkerhet. Länsstyrelsen hänvisar även till information från Socialstyrelsen. De upprepar dock endast uppgifterna från SSI. Länsstyrelsen avslår därefter överklagan med hänvisning till informationen från SSI och Socialstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut överklagas sedan till miljödomstolen. Som framgår av bilaga 2 avslås återigen begäran om en utförligare utredning av forskningsläget och domstolen avslår överklagan med hänvisning till de missvisande uppgifterna från SSI. Domen överklagas därefter till miljööverdomstolen (bilaga 3), vilka väljer att inte meddela prövningstillstånd (bilaga 4).
Beslutsfattare är lekmän i strål- och hälsoskyddsfrågor och har därför svårt att frångå de bedömningar som görs av SSI och Socialstyrelsen. De riskbedömningar som levereras därifrån blir därför helt avgörande vid prövningar enligt försiktighetsprincipen. Myndighetsinformationen uppfyller dock inte på långa vägar de helt naturliga och självklara riktlinjer som Kommissionen så förtjänstfullt sammanfattat på följande sätt.
"Vid genomförandet av en metod som grundas på försiktighetsprincipen bör man börja med en vetenskaplig utvärdering som är så fullständig som möjligt och om möjligt på varje stadium fastställa graden av vetenskaplig osäkerhet.
Beslutsfattare måste vara medvetna om graden av vetenskaplig osäkerhet som hör samman med resultatet av utvärderingen av tillgänglig vetenskaplig information. Att bedöma vad som är en 'acceptabel'risknivå för samhället är främst ett politiskt ansvar. Beslutsfattare som står inför en oacceptabel risk, vetenskaplig osäkerhet och allmänhetens oro är skyldiga att finna svar. Därför måste alla dessa faktorer beaktas."

Den grovt missvisande riskbedömning som i Sverige läggs till grund för prövningar enligt försiktighetsprincipen får mycket allvarliga konsekvenser för våra medlemmar och vi ber därför om Kommissionens biträde för att rätta till detta problem.

 

 

Hela anmälan, men utan bilagor.

EU-dokumenten 1999/519/EG och KOM(2000) 1 slutlig, som nämns i yrkandena beskrivs på sidan EU. Mer om försik-
tighetsprincipen
.

 

   27 december 06