Lågenergilampor klarar inte TCO-normen

30 centimeter från en lågenergilampa ligger de elektriska fälten långt över TCO-normen för bildskärmar och på 15 centimeters avstånd överskred 7 av 11 testade lågenergilampor även de mycket högre gränsvärdena som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat. Alla lågenergilampor klarar inte heller TCO-normen för magnetiska fält. Det visar en schweizisk undersökning som omfattade 11 lågenergilampor, 2 glödlampor och 2 LED-lampor. Schweiziska myndigheter rekommenderar att man inte vistas en längre tid närmare en lågenergilampa än 30 centimeter.
 
Orsaken till den kraftigt försämrade elmiljön jämfört med glödlampor är den elektronik som kopplar in och ur lysröret många tusen gånger per sekund. I de testade lågenergilamporna sker det 25 000-55 000 gånger per sekund. Det kallas högfrekvensdrivning eller HF-drift.


Elektriska fält i volt per meter 2000-400 000 Hz. Nr 1-11 är lågenergilampor, 12 och 13 glödlampor samt 14 och 15 LED-lampor. Mätningarna är gjorda 30 cm rakt under den hängande lampan. TCO:s krav på bildskärmar mätt 30 cm framför skärmen är markerat med ett svart streck.
 


Magnetiska fält i nanotesla 2000-400 000 Hz. Nr 1-11 är lågenergilampor, 12 och 13 glödlampor samt 14 och 15 LED-lampor. Mätningarna är gjorda 30 cm rakt under den hängande lampan. TCO:s krav på bildskärmar mätt 50 cm framför skärmen är markerat med ett svart streck. Ingen lampa kunde få lägre värde för magnetiska fält än 19 nanotesla därför att mätinstrumentet inte kunde mäta svagare fält.

 

 
Frekvens
Antal händelser under en viss tid. Antal händelser per sekund anges som hertz (Hz).
 
Lågfrekvens eller högfrekvens
Lågfrekvens är färre händelser under en viss tid jämfört med högfrekvens. Gränsen mellan lågfrekvens och höfrekvens bestäms av sammanhanget.
 
Vi har 50-periodisk växelström i kraft- och elledningar vilket innebär att strömmen under en period först går åt ena hållet och sedan åt det andra. Det går 50 perioder på en sekund och det kallas också 50 hertz (Hz).
 
När man talar om magnetiska och elektriska fält kring bildskärmar och lampor räknas 50 Hz som lågfrekvens och 2000 Hz eller mer som högfrekvens.
 
   
Elektriska fält i volt per meter
Magnetiska fält i nano- tesla
Lampans effekt
i watt
  Lågenergilampor
  1
10,3
19
8
  2
18,1
23
18
  3
16,1
23
12
  4
71,6
20
20
  5
22,2
20
20
  6
12,9
29
11
  7
18,2
29
20
  8
10,1
25
11
  9
12,5
39
11
  10
10,6
23
12
  11
17,2
36
20
  Glödlampor
  12
0,2
19
75
  13
0,2
19
60
  LED-lampor
  14
0,3
20
8
  15
0,6
20
1,5
  Instrumentets känslighet
0,13
19
  TCO-normen
1
25
 
  Elektriska och magnetiska fält 2000-400 000 Hz. Fält under instrumentets känslighet går inte att mäta.
 
Mätningarna i den schweiziska undersökningen är gjorda 30 centimeter rakt under lampan och jämförs med TCO-normens krav 30 centimeter framför skärmen.
 
Bildskärmar klarar TCO-normen när de ansluts till skyddsjordade uttag. Men det fungerar bara så länge de jordade apparaterna är relativt få. När Luleå tekniska universitet mätte högfrekventa elektriska fält i kontorshus med lysrör med HF-drift, som fungerar på samma sätt som lågenergilampor, upptäckte de att elsystemets skyddsjord sannolikt spred elektriska fält från rum till rum
 
I sammanfattningen står det att "konsekvensen av att använda skyddsledaren för att eliminera elektriska fält för högre frekvenser, kan dock i många fall vara att den totala nivån av det elektriska fältet i byggnaden ökar".
 
De avslutar med att "om vi med trovärdighet ska fortsätta med att testa och godkänna bildskärmar gällande elektriska fält, så måste de i detta fall förhållandevis höga nivåerna från lysrör med HF-drift uppmärksammas och hanteras på ett bättre sätt. Inte minst därför att ljuskällor förekommer i alla typer av lokaler, i ett betydligt större antal än bildskärmar totalt sett, samt att ökningstakten för HF-drift är mycket stor".
 

källor:

  1. IT'IS Foundation: Assessment of Energy-Saving Bulbs & Possible Mitigation Strategies
    Project BAG/08.004316/434.0001/-13 & BFE/15350
    Federal Office of Public Health, Switzerland, Full text and recommendations .
  2. Förstudie gällande förekomst av elektriska fält i kontorsmiljöer inom frekvensområdet 10 kHz-30 MHz, Teknisk rapport Luleå tekniska universitet.
    Sammanfattning och fullständig rapport.
 
   9 december 10