WHO:s register med gränsvärden från hela världen. WHO arbetar för att alla länder ska använda sig av de högsta gränsvärdena så att handeln mellan länderna underlättas. Se sidan om WHO.

Gränsvärden för
elektriska och magnetiska fält samt
elektromagnetiska vågor - strålning

Gränsvärdena för elektriska och magnetiska fält skyddar mot stimulering av nerver och muskler. Det innebär att det inte ska börja sticka, pirra och rycka i fingrarna när vi närmar oss elektriska ledningar och apparater. Gränsvärdena för elektromagnetisk strålning från trådlös teknik skyddar mot skadlig uppvärmning, sådan som sker i en mikrovågsugn. Det vetenskapliga underlaget för att sätta gränsvärden som skyddar mot skador på lång sikt av svagare fält och strålning anses inte tillräckligt. Det gäller till exempel huvudvärk, sömnproblem, cancer eller elallergi.
 
Gränsvärden skyddar bara mot vissa bestämda och vetenskapligt bevisade skador. Under gränsvärdena gäller försiktighetsprincipen som tar hänsyn till konstaterade, kända, troliga, sannolika och möjliga skador även på lång sikt. Det räcker inte med att en skada är konstaterad eller känd för att den ska anses vetenskapligt bevisad. Det är alltså försiktighetsprincipen som kan ge det skydd som i allmänhet förväntas av gränsvärdena. Se sidorna Försiktighetsprincipen och När är något vetenskapligt bevisat?

Mer eller mindre skydd?
Försiktighetsprincipen kontra gränsvärden

Negativa effekter på
hälsa eller miljö
Gränsvärden
Vetenskapligt bevisade
Konstaterade / kända
 
Troliga / sannolika
 
Möjliga
 
Allmän erfarenhet    
                                        

De gränsvärden som tillämpas i Sverige, och som rekommenderas av EU och Världshälsoorganisationen WHO, ger alltså ett minimalt skydd. En betydande orsak till detta är att myndigheterna för att sätta ett gränsvärde i princip kräver att mekanismerna för påverkan på levande celler och organismer ska vara vetenskapligt bevisade. Det är de inte och därför finns det en stor variation mellan olika gränsvärden, normer och rekommendationer. Det betyder också att ingen kan ange ett gränsvärde under vilket det garanterat inte sker någon negativ påverkan på hälsan, särskilt inte på lång sikt.
 

Elektriska och magnetiska fält

 
Elektriska fält V/m
Magnetiska fält µT
5-2000 Hz
2-400 kHz
5-2000 Hz
2-400 kHz
Gränsvärden
Sverige, EU, WHO
10 000-125*
125-87*
1600-6,25*
6,25-2,3*
         
Försiktighetsprincipen
5-2000 Hz
2-400 kHz
5-2000 Hz
2-400 kHz
   Sverige
-
-
nu <0,4
förr <0,2
-
   Schweiz
-
-
1
-
   TCO bildskärmar
10
1
0,2
0,025
BioInitiative  
   2007
-
-
0,1
-
   2012
-
-
0,1
-
Byggnadsbiologerna
 
   Ej avvikande
<0,3
-
<0,02
-
   Svagt avvikande
0,3-1,5
-
0,02-0,1
-
   Starkt avvikande
1,5-10
-
0,1-0,5
-
   Extremt avvikande
>10
-
>0,5
-
   Naturen
<0,0001
-
<0,000 0002
-
* Högre frekvens medför snabbare förändringar av elektriska eller magnetiska fält vilket i sin tur skapar starkare ström genom människokroppen. För att hålla strömmen konstant sjunker gränsvärdet när frekvensen ökar. Vid 50 Hz, som är den frekvens där magnetfält från elnätet brukar vara starkast, är gränsvärdet 100 µT. Angivna gränsvärden är referensvärden, se förklaring nedan.
Tecknen < och > betyder mindre än respektive mer än. V/m är volt per meter. µT uttalas mikrotesla och betyder en miljondels tesla.
Försiktighetsprincipen: IARC (International Agency for Research on Cancer) har klassat magnetfält som "möjligen cancerframkallande" och baserar klassningen på 24 studier som sammantaget visar på ökad risk för barnleukemi över 0,3-0,4 µT. En svensk undersökning från 1993 visade på 2,7 gånger högre risk för barnleukemi över 0,2 µT och har varit vägledande vid miljöarbete. Miljödomstolen i Växjö har i dom M 18-00 funnit att magnetfält över 0,18 µT kan vara grund för skadestånd.
TCO:s regler för mätning av magnetfält från bildskärmar skiljer sig från dem som används vid mätning för Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (svenska gränsvärden) och är därför inte direkt jämförbara. Skillnaden ger ändå en uppfattning om storleksordningen.
 
 
Elektromagnetiska vågor - strålning 10 MHz - 10 GHz
 
 
SAR*
W/kg
      Effekttäthet      
µW/m²
Fältstyrka
V/m
Gränsvärden
Sverige, EU, WHO
0,08
2 000 000-10 000 000**
28-61**
   Mobiltelefoner
2,0
-
-
Ryssland
-
100 000
6,1
   Mobiltelefoner
-
1 000 000
19
TCO mobiltelefoner
0,8
-
-
       
Försiktighetsprincipen
SAR*
W/kg
  Effekttäthet      
µW/m²
Fältstyrka
V/m
   Schweiz
-
42 000-95 000
4-6
   Salzburg 2002
-
1-10
0,061
BioInitiative Working Group      
   2007
-
1000
0,61
   2012
-
3-6
0,034-0,048
Byggnadsbiologerna
   Ej avvikande
-
<0,1
<0,0061
   Svagt avvikande
-
0,1-10
0,0061-0,061
   Starkt avvikande
-
10-1000
0,061-0,61
   Extremt avvikande
-
>1000
>0,61
   Naturen
-
<0,000 001
<0,000 02
Tecknen < och > betyder mindre än respektive mer än. Strålningens styrka kan anges som watt per kvadratmeter (W/m²) eller volt per meter (V/m). Att använda miljondels watt per kvadratmeter (µW/m²) är praktiskt då strålningens effekttäthet från den trådlösa tekniken vanligen ligger mellan 10-1000 µW/m². Strålningens intensitet kallas effekttäthet.
* SAR. För gränsvärden som bygger på att strålningen bara kan skada genom att strålningsenergin värmer upp kroppen för mycket finns SAR-värden angivna. SAR-värdet anges i watt per kilogram (W/kg) och är den strålning som tillåts "fastna" i kroppen och omvandlas till värme. SAR-värdet är 0,08 W/kg när hela kroppen bestrålas, 4,0 W/kg för armar och ben och 2,0 W/kg för huvud och bål, vilket ger mobiltelefonernas gräns på 2,0 W/kg. Se sidan SAR-värden för mobiltelefoner.
** Referensvärden. Att mäta SAR-värden i en människokropp går inte. Därför har referensvärden tagits fram för att möjliggöra mätning av strålningen. Om referensvärdena inte överskrids, överskrids inte heller gränsvärdena, se också förklaring nedan. För mobiltelefoner finns inga officiella referensvärden men i den engelska Stewartrapporten finns en beräkning att effekttätheten intill en mobiltelefon är maximalt i storleksordningen 200 W/m² eller 200 000 000 µW/m².
 

Sverige, EU, WHO, ICNIRP
Gränsvärdena är föreslagna av en organisation som heter International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, förkortas ICNIRP och uttalas icknirp. De skyddar endast mot omedelbara negativa hälsoeffekter och inte mot långtidseffekter. Gränsvärdena rekommenderas av WHO och EU:s ministerråd medan EU-parlamentet har antagit en resolution där de förklarar dem föråldrade. 2002 infördes dessa gränsvärden i Sverige genom beslut av generaldirektören för Statens strålskyddsinstitut (föregångaren till Strålsäkerhetsmyndigheten).
 
Ryssland
Den ryska strålskyddsmyndigheten har tagit hänsyn till långsiktiga effekter på de känsligaste delarna av människan som är nerv-, körtel-, immun-, reproduktions- samt hjärt- och kärlsystemen. De ryska gränsvärdena ligger under våra och är resultat av långtidsstudier av människor under många år. Även dessa gränsvärden bygger på vad som anses vetenskapligt bevisat. Vad som är vetenskapligt bevisat är delvis en diskussionsfråga och kan skilja sig från land till land (se sidorna Krav på vetenskaplighet och Vetenskapligt bevisat?). De mobiltelefoner som säljs i Ryssland skiljer sig inte från dem som säljs i väst så i praktiken är de ryska gränsvärdena överkörda.
 
Schweiz
Medan andra länder endast baserar sina gränsvärden på vad de anser är vetenskapligt bevisade så kallade säkerställda risker, kräver schweizisk lag att de också ska baseras på "allmän erfarenhet". Det har lösts genom särskilda krav per installation eller anläggning och för "platser med känslig användning". Som sådana räknas lekplatser fastlagda i detaljplan, bostäder, skolor, daghem, permanenta arbetsplatser, sjukhus och behandlingshem. Liksom Sverige, har Schweiz antagit ICNIRP:s förslag till gränsvärden. Men det finns vissa tvivel om att de ger det skydd som krävs enligt schweizisk lag och de antogs därför att det inte finns några "övertygande alternativ". De Schweiziska gränsvärdena har fastställts efter en utvärdering av de tekniska möjligheterna att minska strålningen och de ekonomiska konsekvenserna.
 
Försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen ska tillämpas av myndigheter då hälsoproblem är kända men det vetenskapliga underlaget inte räcker för att sätta ett gränsvärde.
 
Elektriska och magnetiska fält från kraftledningar och strålning från mobilsändare lyder under miljöbalken och står under tillsyn av kommunernas miljönämnder. Det är Socialstyrelsens ansvar att ge vägledning åt kommunerna för tillämpning av försiktighetsprincipen. Strålsäkerhetsmyndigheten kan tillämpa försiktighetsprincipen på enskilda produkter som mobiltelefoner. Mer att läsa finns på sidan Försiktighetsprincipen och IARC.
 
IARC har också klassat radiofrekvent strålning från mobiltelefoner, radio-, TV- och mobilmaster samt trådlösa nätverk mm som "möjligen cancerframkallande".
 
Salzburg
Delstaten Salzburg i Österrike har satt ett gränsvärde för mobilstrålning utifrån försiktighetsprincipen. Men delstaten har inte juridisk befogenhet att tvinga mobiloperatörerna att följa "försiktighetsvärdet" (se sidan Gränsvärden från högt till lågt).
 
TCO
TCO:s normer för elektriska och magnetiska fält från bildskärmar har fått stort genomslag och kan även användas som rekommendationer i andra sammanhang. De är resultatet av ett samarbete mellan TCO och industrin och utgår från vad som är tekniskt möjligt att uppnå. TCO är noga med att påpeka att normerna inte ska uppfattas som hygieniska gränsvärden, det vill säga ett gränsvärde som skyddar mot angivna negativa hälsoeffekter. TCO-normerna skapades 1992 och kraven på elektriska och magnetiska fält från bildskärmar har inte skärpts sedan dess.
 
BioInitiative Working Group
BioInitiative Working Group är en grupp forskare och folkhälsoexperter som på eget initiativ utvärderat ett stort antal forskningsrapporter. De anser att dagens gränsvärden inte skyddar befolkningen och måste sänkas. Deras föreslagna gränsvärden är de som dagens vetenskap kan rättfärdiga men de skriver att vissa rapporter och berättelser visar att besvär kan förekomma även under dessa nivåer. De förutser ytterligare sänkningar av gränsvärdena i framtiden. I 2012 års rapport föreslår de även en begränsning av elektromagnetisk strålning vid tillämpning av försiktighetsprincipen.
 
Byggnadsbiologerna
Tyska Byggnadsbiologerna är en organisation vars medlemmar arbetar med att sanera hus så att kända miljöstörningar minimeras och helst inte orsakar hälsoproblem. Deras rekommendationer bygger på lång erfarenhet. Byggnadsbiologerna delar in i ej avvikande, svagt avvikande, starkt avvikande och extremt avvikande. Ej avvikande innebär högsta graden av försiktighet och nivån är den som skapas av naturliga källor eller är den lägsta som vanligen påträffas i vårt tekniskt utvecklade samhälle. Byggnadsbiologerna har också gjort en uppskattning av naturens egna fält, de som alltid funnits på jorden.

Beskrivning av våra gränsvärden

När kroppen utsätt för elektriska eller magnetiska fält skapar dessa ström som flyter genom kroppen. Syftet med våra gränsvärden är att begränsa den strömmen så att nervceller inte börjar skicka signaler och muskelceller drar ihop sig. Som grund ligger laboratorieförsök på enskilda celler där man bestämt vilken ström som krävs för att de ska reagera. Sedan har resultaten räknats om till en hel människa. Vid tester har detta visat sig fungera bra för ström genom kroppen men huden har visat sig känsligare än beräknat (Leitgeb 2007). Ingen hänsyn har alltså tagits till att en levande människa kan vara något mer än de ingående cellerna och gränsvärdena ger inget skydd mot sjukdom och hälsoproblem på lång sikt.
 
Referensvärden
Gränsvärdena ska begränsa den ström som går genom kroppen eller den uppvärmning som sker. Inget av detta går att mäta i en levande människa utan gränsvärdena bygger på experiment i laboratorier och matematiska modeller. Därför har referensvärden tagits fram som möjliggör kontroll av att gränsvärdena följs. Principen är att om referensvärdena inte överskrids så överskrids heller inte gränsvärdena.
 
Fler detaljer finns på sidan Grunden för våra gränsvärden.

 1. Ryska gränsvärden WHO:s databas med gränsvärden, Center for Electromagnetic Safety.
 2. Socialstyrelsens meddelandeblad om försiktighetsprincipen vid magnetfält (kraftledningar).
 3. Magnetfältsmätningar i bostäder och på daghem, Socialstyrelsen Rapport 1994:18.
 4. Schweiz, kortfattad beskrivning på engelska, schweiziska miljödepartementets hemsida om elektrosmog.
 5. Engelska regeringens Independent Expert Group on Mobile Phones har i sin rapport, den så kallade Stewartrapporten, beräknat strålningens intensitet 2,2 centimeter från en mobiltelefon. Kapitel 4.28.
 6. Författningen med gränsvärdena hos Strålsäkerhetsmyndigheten.
 7. Kommentarer till gränsvärdena. Kommentarerna gäller den tidigare författningen SSIFS 2002:3, som inte skiljer sig från den nuvarande
  SSMFS 2008:18.
 8. Gränsvärdena är föråldrade. Europaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om halvtidsöversynen av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010, punkt 22.
 9. Europarådet uppmanar regeringarna att "vidta alla rimliga åtgärder" för att minska exponeringen för elektromagnetisk strålning.

 

 

SAR-värden för mobiltelefoner
Telefonens SAR-värde är ett genomsnitt vilket betyder att högsta uppmätta SAR-värde är högre än det uppgivna. Allt beskrivs på sidan om SAR-värden för mobiltelefoner.

Hälsa eller teknisk utveckling?
De kommittéer som utarbetar gränsvär­den i Australien har instruerats att redan innan arbetet med ett nytt förslag påbörjas ska kommittén ha försäkrat sig om att förslaget inte fungerar som en barriär för handel, konkurrens eller innovativ utveckling.
Standards Australia, Development Phases, Drafting.

Sverige
EU:s ministerråd rekommenderar samma gränsvärden som tillämpas i Australien. Sedan 2002 tillämpas EU:s rekommenderade gränsvärden i Sverige. Beslutet att införa dessa gränsvärden fattades av generaldirektören för Statens strålskyddsinstitut (föregångare till Strålsäkerhetsmyn-
digheten).

EU-parlamentet
EU-parlamentet kräver sänkta gränsvärden men skriver också: "Åtgärderna för att begränsa allmän­hetens exponering för elektromagne­tiska fält bör ställas mot den större livskvalitet, sett till trygghet och säkerhet, som ges av apparater som ger upphov till elektromagnetiska fält."

EU-kommissionen
På en fråga från en ledamot i EU-parlamentet om sänkta gränsvärden svarar EU-kommissionen:
"En sänkning av gränsvärdena för elektromagnetiska fält har ekonomiska konsekvenser för sektorn och bör endast införas om det skulle finnas tydliga bevis för att de skulle ha en positiv effekt på hälsan."
Frågan hos EU.
Svaret hos EU.

USA
Federal Communications Commission, FCC,
bestämmer gränsvärden i USA. De anser att gränsvärdena är en lämplig balans mellan att skydda allmänheten från exponering för potentiellt skadlig strålning och att tillåta industrin att tillhandahålla teletjänster till allmänheten på det mest effektiva och praktiska sätt som är möjligt.
Exposure and Testing Requirements for Mobile Phones Should Be Reassessed page 17. Textfil.

   9 februari 2012