Krav på vetenskaplighet

 
ICNIRP ställer mycket höga krav på de studier som ska ligga till grund för gränsvärden. Resultatet av kraven är att gränsvärdet för magnetfält från våra elsystem ligger mycket högre än de nivåer där studier visat på kraftigt höjd risk för leukemi (se sidan Grunden för våra gränsvärden). Dessa krav på vetenskaplighet används också av myndigheter, regeringar och företag.
 
Kraven på de epidemiologiska undersökningarna gör det mycket svårt att visa påverkan från elektromagnetisk strålning. Kravet på resultat från laboratorieförsök som stödjer resultaten gör att undersökningar, som t.ex. visar att de som bor omkring mobilsändarna mår sämre än andra, kan avvisas med hänvisning till att man inte kan förklara hur det går till. Därmed blir det också nästan omöjligt att uppfylla det sista kravet, att de biologiska effekterna troligen och rimligen är orsakade av elektromagnetiska fält. Kan man inte visa i detalj hur den biologiska effekten uppstått kan den alltid bero på något annat.
 
1990 kom en preliminär rapport från USAs "naturvårdsverk" EPA där verkets egna experter ville klassa elektromagnetisk strålning som troligen cancerframkallande. I den slutliga versionen var detta struket med motiveringen, att även om det finns ett samband vet man inte hur det fungerar. En typ av argumentation som ofta återkommer för att avvisa krav på åtgärder eller sänkta gränsvärden. Det är så det näst sista kravet på de epidemiologiska studierna används i praktiken. Resultat från laboratorieförsök som stödjer resultatet i den epidemiologiska studien.
 
Jämför detta med försiktighetsprincipen, som säger att brist på vetenskaplig bevisning inte får användas som ursäkt för att skjuta upp åtgärder för att förhindra miljöförstöring.

   
ICNIRP:s krav på laboratorieförsök
  • Komplett teknisk beskrivning av försöken.
  • Komplett beskrivning av den strålning som använts.
  • Alla data är grundligt analyserade och totalt objektiva.
  • Hög grad av signifikans.
  • Data ska vara mätbara, och kunna reproduceras och bekräftas i andra laboratorier.

ICNIRP:s krav på epidemiologiska undersökningar. Undersökningar som är gjorda i naturlig miljö, t.ex. omkring mobilmaster

  • Mätning av strålningens styrka.
  • Utvärdering av sambandet mellan strålning och biologiska effekter.
  • Bevis för att de biologiska effekterna ökar och minskar med strålningen, dos-responsförhållande.
  • Resultat från laboratorieförsök som stödjer resultatet i den epidemiologiska studien.
  • Att de biologiska effekterna troligen och rimligen är orsakade av elektromagnetiska fält.

Kraven på de vetenskapliga rapporterna är hämtade från inledningen av rundabordssamtalen, sid 41, inför starten av WHO:s arbete med att få hela världen att anta ICNIRP:s förslag till gränsvärden. Många länder har lägre gränsvärden och anser att förslagen inte ger det skydd som behövs.

    
4 juni 05