Regeringen och elektromagnetiska fält

Regeringens uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten och dess föregångare Statens strålskyddsinstitut från och med 2003 till och med 2009.

Strålsäkerhetsmyndighetens arbete regleras genom Strålskyddslagen 1988:220. Första paragrafen anger vad som ska skyddas och vilken omfattning skyddet ska ha.

1 § Syftet med denna lag är att människor, djur och miljö skall skyddas mot skadlig verkan av strålning.

I slutet av december får varje myndighet ett regleringsbrev från regeringen. Genom regleringsbrevet ges uppdrag som inte finns angivna i lagen. Fattar regeringen nya beslut under året utfärdas nya regleringsbrev. I regleringsbreven för Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har regeringarna ibland valt att också förtydliga den kortfattade första paragrafen i Strålskyddslagen.

EMF står för elektromagnetiska fält men i regleringsbreven för SSM står EMF inte bara för elektriska och magnetiska fält från elledningar och apparater utan också för elektromagnetisk strålning från trådlös teknik. EMF räknas till icke-joniserande strålning liksom synligt ljus och ultraviolett strålning, UV.

Minska risken för sena effekter

"Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för icke-joniserande strålning." Fram till och med 2006 inleddes avsnittet om EMF och UV-strålning med denna formulering. Men gränsvärdena för EMF skyddar bara mot "akuta skadliga biologiska effekter" och inte sena eller långsiktiga. Denna motsättning mellan regeringens krav och gränsvärdenas omfattning löstes genom att formuleringen ströks från och med 2007.

Minska EMF

"Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält." Allt mer trådlös teknik, ny teknik som ersätter gammal och användatet av magnetfält för att överföra energi trådlöst gör att de elektromagnetiska fälten och strålningen ökar. För att minska dem krävs en helt annan teknisk utveckling. Om regeringen var orolig för den elektromagnetiska miljön fick den oron stå tillbaka för tekniken. Formuleringen har inte varit med sedan 2003.

Begränsa EMF

"Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att begränsa exponeringen för elektromagnetiska fält." Gick det inte att minska fälten kanske det åtminstone går att begränsa dem. Formuleringen fanns bara med 2004.

Begränsa skadlig EMF

"Redovisa vilka tillsynsinsatser som gjorts för att begränsa skadlig exponering för EMF." SSM:s uppfattning är att det endast är elektromagnetiska fält på nivåer över gränsvärdena som är skadliga, så detta betyder bara att SSM ska kontrollera att gränsvärdena inte överskrids. Formuleringen fanns med under åren 2006, 2007 och 2008.

Tillväxt, tillväxt!

"Näringspolitik: Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag ... Innovation och förnyelse: Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse." En myndighet som ska skydda människor, djur och miljö skulle under åren 2004 och 2005 hjälpa till att skapa ekonomisk tillväxt genom fler företag. Hur skulle företag som bedriver verksamhet som regleras av Strålskyddslagen hanteras av tillsynsmyndigheten SSM?

Att skilja på strålning och strålning

Efter många år med Socialdemokratiskt styre blev det borgerlig seger i valet 2006. I den nya regeringens första regleringsbrev till SSM stod det att "särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning medför för att därigenom minimera hälsoeffekterna till följd av icke-joniserande strålning." Både elektromagnetiska fält, EMF, och ultraviolett strålning, UV, räknas ju som icke-joniserande strålning. Formuleringen ovan kan därför tolkas som att risker med mobilanvändning kan minskas genom SSM:s tillsyn av solarier. Fadäsen rättades till året efter då "till följd av icke-joniserande strålning" ströks, men händelsen visar att kunskapen om den elektromagnetiska miljön inte är så stor på regeringsnivå.

Effekter eller eventuella effekter

2006 skedde en liten men betydelsefull förändring i stycket om EMF. Ordet "eventuella" ströks i "SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras eventuella effekter på människan". Betydde "eventuella" att SSI skulle följa forskningen om effekter under gränsvärdena? Eller betyder effekter som inte är eventuella endast gamla accepterade effekter över gränsvärdena? Det behöver vi inte fundera på nu för från och med 2009 ströks hela stycket om EMF.

Gav regeringen upp?

2009 var det inte bara elektromagnetiska fält som ströks ur regleringsbreven. Fram till dess hade de inletts med miljöpolitikens övergripande mål: "Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta". Var det ett omöjligt mål? Med 2009 års regleringsbrev slutar också genomgången som gjorts med utgångspunkt från Vågbrytarens miljöarbete.

I tabellen nedan redovisas vilka år som respektive formulering funnits med i regleringsbrevet för angivet budgetår, dvs det regleringsbrev som utfärdats i december året innan, utom för 2012 där det tidigaste regleringsbrevet är daterat i juni samma år.

 

Ekonomistyrnings-
verket
har regle-
ringsbreven för alla myndigheter.

1 juli 2008 slogs Statens strålskydd-
sinstitut, SSI, ihop med Kärnkrafts-
inspektionen till Strålsäkerhets-
myndigheten, SSM.

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-
Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för icke-joniserande strålning.
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att begränsa exponeringen för elektromagnetiska fält
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Redovisa vilka tillsynsinsatser som gjorts för att begränsa skadlig exponering för EMF.
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och
dess eventuella effekter på människan.
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och
deras effekter på människan.
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Näringspolitik: Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag
Nej
Ja
Ja
Nej*
Nej*
Nej
Innovation och förnyelse: Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse
Nej
Ja
Ja
Nej*
Nej*
Nej
Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning medför för att därigenom minimera hälsoeffekterna till följd av icke-joniserande strålning.
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
* Rubrikerna Näringspolitik och Innovation och förnyelse fanns kvar till och med 2007 men texterna under dem saknades.
 
Försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen i miljöbalken är grundläggande för skyddet av befolkningens hälsa eftersom gränsvärdena bara skyddar mot det som är vetenskapligt bevisat och därför ger ett minimalt skydd. Försiktighetsprincipen ska ge det fullständiga och förväntade skyddet av hälsan. SSM ska tillämpa försiktighetsprincipen i strålskyddslagen vid sin rådgivning om strålning från apparater som mobiltelefoner och trådlös teknik i hemmen. Tillsyn av strålning från anläggningar och verksamheter som faller under miljöbalken sköts istället av kommunerna. Mobilmaster räknas som anläggningar och strålningen från dessa behandlas därför av kommunernas miljö- och byggnadsnämnder enligt miljöbalkens försiktighetsprincip.
 
Socialstyrelsen är den centrala ansvariga myndigheten som ska ge kommunerna vägledning. I "Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken", under rubriken tillsynsvägledning § 13, anges Socialstyrelsens ansvar: "Frågor enligt 9 kap. miljöbalken om hälsoskydd i bostäder, lokaler m.m. samt smittskyddsfrågor och övriga hälsoskyddsfrågor av hygienisk och medicinsk karaktär". I praktiken är det omöjligt för kommunerna att ta några egna initiativ att tillämpa försiktighetsprincipen utan stöd från Socialstyrelsen.
 
I Socialstyrelsens regleringsbrev för 2006 till och med 2014 finns inget skrivet om elektromagnetiska fält, icke-joniserande strålning eller försiktighetsprincipen. Regeringen har inte givit någon myndighet uppdraget att göra en utvärdering av risker med elektromagnetiska fält enligt försiktighetsprincipen. Beskrivning av hur en sådan utvärdering ska gå till finns på sidan EU. En sådan utvärdering är nödvändig för att kommunalpolitikerna ska kunna fatta rätt beslut i frågor om utbyggnad av trådlös kommunikation och liknande.
 
   10 januari 2014