1.gif (43 bytes)

Hälsoproblem - en kvinnofråga

 
Sedan 2003 står kvinnorna för nästan två tredjedelar av alla sjukdagar. Men så har det inte alltid varit.
 
Fram till 1981 var utvecklingen av antalet sjukdagar likartad för män och kvinnor, men sedan början av 80-talet har kvinnorna blivit allt sjukare jämfört med männen. I diagram 1 visas sjuktalets förändringar från 1955 t.o.m. 2012. I sjuktalet ingår alla dagar med hel eller halv sjukpenning från försäkringskassan, men inte från arbetsgivaren. Det gör att från och med 1992 ingår bara de som varit sjuka mer än 14 dagar. Under en period från och med juli 2003 till och med december 2004 betalade arbetsgivarna sjuklön i 21 dagar. Från 2003 är sjuktalet nästan två gånger högre för kvinnor än för män.

Skillnaden i hälsa mellan kvinnor och män har diskuterats mycket lite. När utbrändhet var nytt förekom det mest i kvinnodominerade yrken, men med tiden har allt fler män "gått in i väggen" och skillnaden mellan olika yrken upphörde en bit in på 00-talet. Därmed svalnade intresset för att diskutera skillnaden mellan könen.

I slutet på 2013 uppmärksammades skillnaden igen då fyra nya undersökningar presenterats under året. De hade olika inriktning och pekade inte entydigt ut någon faktor som kan förklara skillnaden mot männen1. Försäkringskassan noterar i sin undersökning2 att skillnaden uppstod på 1980-talet. Men varför just då?

Tidpunkten i början på 80-talet är intressant eftersom det var då som datorerna gjorde sitt intåg på kontoren och förändrade den elektromagnetiska miljön. En förändring som sedan har förstärkts och nu inte längre är begränsad till arbetslivet. Den faktorn har ingen undersökning om kvinnors sjukskrivningar tagit med i beräkningarna.
 
I Elöverkänsligas Riksförbund är ca 70% av medlemmarna kvinnor. Det går alltså två kvinnor på varje man.
 
I undersökningar av påverkan från mobiltelefoni, där resultatet redovisats efter kön, har kvinnorna drabbats värst. Den första undersökningen av mikrovågssjukan omkring mobilmaster visar att kvinnorna har mer problem än männen. Bland dem som bodde inom 300 meter från en basstation fanns statistiskt säkerställda skillnader mellan könen för huvudvärk, illamående, dålig matlust, sömnproblem, depression, olustkänslor och synproblem. Vid 300 meter eller mer visade undersökningen inga skillnader.


  1. Svd "Sjuksiffror ska fingranskas".
  2. Försäkringskassan pressmeddelande.
     
   

Diagram 1. Sjuktalet, antal dagar med sjukpenning per försäkrad och år 1955 - 2012. De sjukdagar som arbetsgivaren betalar från och med 1992 ingår inte. 1998 definierades sjuktalet om vilket gav en ökning på ungefär 2 dagar för män och 4 för kvinnor.
Källa: Försäkringskassan.

Se också sidorna Stress på jobbet eller brist på vila? och Sjukare utan att arbeta  
6 mars 2005 uppdaterad 25 december 2013