1.gif (43 bytes)

Sjukare utan att arbeta

Andelen sjuka bland dem som inte arbetar, i %
Källa: SCB Sjukfrånvaro och ohälsa i Sverige 2004:3

De som är arbetslösa eller av någon annan anledning inte ingår i arbetskraften och dessutom är sjuka glöms ofta bort eftersom de inte är frånvarande från något arbete. Men de är en bra mätare på det allmänna hälsotillståndet i samhället eftersom de inte har något arbete som kan göra dem sjukare. I SCB:s skrift Sjukfrånvaro och ohälsa i Sverige 2004:3 beskrivs utvecklingen i denna grupp av människor.
 
Utvecklingen har varit som diagrammet ovan visar. Även dessa människor har blivit sjukare. SCB ställer frågan om det är före detta arbetslösa som nu är sjukskrivna, eller om det är före detta arbetande som nu är arbetslösa och sjukskrivna. Svaret som ges är att arbetslösa i allt större utsträckning blir sjukskrivna. Mellan åren 1999 och 2000 var det cirka 3,5% som bytte från arbetslöshet till sjukskrivning. En fördubbling sedan 1995.
 
Författarna hos SCB har tre idéer till fenomenet: Längre tids arbetslöshet skapar sjukdom; sjukliga personer kom tillbaka till arbetsmarknaden i slutet på 90-talet; att det kan vara ekonomiskt lönsamt att vara sjukskriven istället för arbetslös.
 
Tanken att miljön har blivit så dålig att allt fler blir sjuka av den har inte slagit dem. Inte ens när de skriver att tillgänglig statisktik "talar för att framtida analyser måste utgå från ett helhetsperspektiv" har de lyft blicken utanför arbetsmiljön och arbetsmarknaden.
 
Störst ökning bland dem
som aldrig arbetat
Författarna skriver att SCB:s årliga hälsomätningar visar att folkhälsans försämring "antyder" ökade arbetskrav i yrkesaktiv ålder.
 
Helt säkra är de alltså inte vilket är helt logiskt när undersökningarna visar att andelen människor med hälsoproblem ökar mest i åldersgruppen 16-24 år. Alltså bland dem som aldrig arbetat. Pensionärerna, de som har arbetat, mår något bättre än förr enligt SCB.

Se också sidorna Stress på jobbet eller brist på vila? och
Hälsoproblem - en kvinnofråga.

 

Den tjocka linjen visar kvinnor och den tunna män. På senare år har kvinnorna blivit märkbart sjukare än männen. Topparna beror på att många friska har ett säsongsarbete på sommaren och andelen sjuka av dem som inte arbetar ökar då. Andelen sjuka kvinnor av dem som står utanför arbetskraften har ökat med ungefär 12 procentenheter, eller 57%, från januari 93 till januari 03. För männen blir ökningen 7 procentenheter, eller 32%.
1993 startade vårt vanligaste mobiltelefonsystem, GSM 900, och 1997 byggdes det ut med GSM 1800. 3G började byggas ut på hösten 2002 med början i tätorterna.

Sömnproblem

Huvudvärk

Män har mindre huvudvärk än kvinnor.
Se sidorna: Huvudvärk, sömnproblem.
 
    
18 september 2004