1.gif (43 bytes)

Stress på jobbet eller brist på vila?

 
Arbetsmiljön, och då särskilt stressen, har givits skulden till den enorma ökningen av sjukskrivningarna. Men orsaker utanför arbetslivet fungerar bättre som förklaring.
 
Hösten 2003 presenterade Socialstyrelsen "Utmattningssyndrom - Stressrelaterad psykisk ohälsa" som är resultatet av en arbetsgrupp bestående av experter inom ämnet. I slutsatserna slog de fast att: "Sambandet mellan arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är vetenskapligt styrkt. Förhållandena på arbetsplatsen är väsentliga för utveckling av stressymtom." Men när de beskriver effekten av olika föreslagna behandlingsmetoder använder de formuleringar som "kan vara framgångsrika" och "av värde", och skriver till sist: "Det finns ingen stark evidens för att generella arbetsplatsinriktade insatser har någon effekt, även om sådana förefaller vara mycket rimliga och önskvärda."1  (Evidens=bevis eller belägg).
 
Att arbetet som upptar hälften av den vakna tiden är väsentligt för att få stressymtom är självklart. Något annat resultat av forskningen hade varit sensationellt. Vad är det då som gör att föreslagna behandlingsmetoder saknar tydlig effekt? Det kan vara det som syns i diagram 1. Stressen på jobbet har inte varierat så mycket över tiden. Jäktigt och enformigt arbete ligger nästan konstant vid drygt 10% under alla år. Från 1989 till 1995 ökade andelen psykiskt ansträngande arbete från 37,3% till 44,2%. Det är en ökning med 6,9 procentenheter eller 18,5%. Från 1997 till 2000 var ökningen 8,9 procentenheter eller 22,6%. Mellan 2000 och 2001 sjönk andelen psykiskt ansträngande arbete. I diagram 2 syns hur långtidssjukskrivningarna endast med mycket god vilja kan sägas följa de upplevda stressfaktorerna på jobbet, i det här fallet ett sjukhus.
 
Alecta är ett bolag som sköter tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän. 1998 långtidssjukskrevs 1118 av deras försäkrade för reaktion på svår stress. 2003 hade den siffran stigit till 5307, en ökning med 375%. Det finns knappt någon liknelse mellan ökningen av stressen i SCB:s undersökningar och ökningen av sjukskrivningarna bland Alectas försäkrade.
 
Socialstyrelsens arbetsgrupp räknar upp en lång rad symtom på stress i dess olika faser. I tabellen till höger syns att flera av stressymtomen också är symtom på mikrovågssjukan som beror på alltför mycket radio- eller mikrovågor under lång tid. Risken för förväxling är alltså betydande.
 
Arbetsgruppen definierar stress som "organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa". Det betyder att man har stress i ena vågskålen och vila i den andra, och så länge man kan vila och återhämta sig mellan stressperioderna går allting bra. Det betyder också att om vilan minskar kan en stressituation uppstå utan att stressen har ökat. Arbetsgruppen hänvisar dessutom till de gamla grekerna för att visa hur länge detta förhållande har varit känt. I Freiburg-uppropet är "oro" ett av de hälsoproblem som läkarna kopplar till strålning från mobiltelefoni och trådlösa telefoner.
 
Något som försvårar vila och återhämtning på fritiden kan alltså förklara varför insatser mot stress på arbetsplatserna har dålig effekt, och att det inte finns någon stark koppling mellan stress på jobbet och den dramatiska ökningen av psykiska sjukdomar.
 
Men någon undersökning som försökt hitta detta "något" utanför arbetsmiljön har såvitt bekant inte gjorts. Varför inte börja med elektromagnetiska fält från vårt elsystem och strålning från trådlös kommunikation? Den dramatiska ökningen av sjukskrivningarna började 1997, samma år som mobiltelefonsystemet GSM 1800 togs i drift, marksänd digital-TV startade, försäljningen av mobiltelefoner exploderade och många började skaffa trådlös telefon hemma.
 
Forskning om sömnproblem och stress pågår och resultaten börjar komma, se rutan Sömnproblem och utbrändhet till höger. Men några misstankar mot den tilltagande elektrosmogen riktas inte. Sidan Sömnproblem tar upp en del av den erfarenhet och forskning som visar på samband mellan elektromagnetisk strålning och sömnproblem.
 

 

Diagram 1
Diagram 1: Procentandel av de tillfrågade som tyckt att deras arbete varit psykiskt ansträngande respektive jäktigt och enformigt. Åldrarna 16-64 år och båda könen.
Källa: SCB (ULF)

 

Diagram 2
Diagram 2 är hämtat från Folkhälsoinstitutets antologi Den höga sjukfrånvaron — sanning och konsekvens2 och beskriver förhållandena på ett sjukhus. Utredarna har svårt att förklara varför långtidssjukskrivningarna, den heldragna gröna kurvan, inte alls följer kurvorna för de upplevda stressfaktorerna på arbetsplatsen. De skriver "att långvariga stressreaktioner och lägre välbefinnande är signaler som föregår långtidssjukfrånvaro".

 

Stressymtom enligt arbetsgruppen
Mikrovågs-
sjukan
Svimningskänsla  
Trötthet, trötthetskänslor
Yrsel
Muskelsvaghet  
Symtom från magen
Stort behov av tröst  
Ledsenhet  
Sorg  
Nedstämdhet, depression
Olust
Ångest  
Sömnsvårigheter
Problem med energi  
Många kroppsliga symtom  
Prickarna visar vilka vanliga symtom på stress som också är symtom på mikrovågssjuka

 

Sömnproblem och utbrändhet
- Jag kan inte säga om det är utbrändheten som orsakar sömnproblemen eller tvärtom. Det kräver särskilda studier. Men jag har ställt mig frågan om en person med bra sömn kan bli utbränd, säger Mirjam Ekstedt vid Karolinska Institutet, som har undersökt sömnen hos utbrända.
Resultaten finns i hennes avhandling "Burnout and sleep".
Pressmeddelandet Utbrända har mätbart dålig sömn [050920] på Karolinska Institutets hemsida.
 
Att de långtidssjuka med stressrelaterade besvär sover sämre har också andra forskare på Karolinska Institutet visat.
- Just under djupsömnen utsöndras bland annat uppbyggande hormon som är viktigt för den mentala och fysiska återhämtningen. Denna uteblivna återhämtning kan vara en nyckel till utbrändhet, säger professor Torbjörn Åkerstedt som tillsammans med docent Aleksander Perski studerat problemet.
Studien gjordes med bidrag från Pensionsförsäkringsbolaget Alecta.
Pressmeddelandet Sämre sömnkvalitet hos långtidssjuka [030325] hos Alecta.

  1. Utmattningssyndrom — stressre-
    laterad psykisk ohälsa
    , Socialstyrelsen 2003, utvärdering av behandlingar sid 11.
  2. Den höga sjukfrånvaron — sanning och konsekvens,
    Folhälsoinstitutet 2004, diagram sid 246.
 Se också sidorna Sjukare utan att arbeta och
Hälsoproblem - en kvinnofråga.
 
6 december 2005