Radio- och TV-sändare

 
15 oktober 2007 stängdes de analoga TV-sändarna i Skåne. Sedan dess är alla TV-sändningar i Sverige digitala. Denna sida kommer att redigeras om för att anpassas till de ändrade förhållandena.

Nackamasterna är en av de 54 större sändarna för FM-radio och TV i Sverige. Sändarnas uteffekt varierar men vanligt är att TV2 och TV4 sänds med en effekt av 30 000 eller 40 000 Watt vardera. Det är ungefär tusen gånger starkare än en mobilsändare, men genom att masterna är högre blir strålningen vid marknivå ofta lägre än för mobiltelefoni. Det finns ytterligare 638 mindre sändare för radio- och TV.
 
Dr Neil Cherrys genomgång av cancer omkring Sutro Tower visar att radio- och TV-sändare orsakar cancer. Örjan Hallberg har visat på ett samband i tid och rum mellan ökningen av hudcancer och utbyggnaden av FM-radio på 88-108 MHz.
 

TV-sändarnas sammanlagda förstärkareffekt i Watt
 
TV1
TV2
TV4
Större sändare
320 000
2 119 000
2 425 000
Mindre sändare
14 000
17 000
3 000
Totalt per kanal
334 000
2 135 000
2 428 000
TV1-sändarna är svagare eftersom de sänder på en lägre frekvens. TV2- och TV4-sändarna sänder mikrovågor på frekvenser som närmar sig mobiltelefonins och måste därför vara mycket starkare än TV1-sändarna för att nå lika långt.

Nästan 5 miljoner watt
4 897 000 watt används för att sända TV1, TV2 och TV4 i det analoga marknätet som startade 1957 och som nu håller på att läggas ner.
 
TV3
Fram till att TV3 gick med i det digitala marknätet har kanalen bara sänts via satellit.
 
Digital-TV
Digital-TV sänds i samma frekvensområde som TV2 och TV4 men sändarna är svagare. 2500 Watt mot den vanliga TV4-sändaren på 40 000 Watt. Digital-TV sänds på minst fyra frekvenskanaler så den totala sändareffekten för en mast blir minst 10000 Watt. Medan en frekvenskanal motsvarar en programkanal i det analoga TV-nätet, kan en frekvenskanal i det digitala nätet innehålla upp till sju programkanaler. Att sända digital-TV på fyra olika frekvenskanaler gör det möjligt att överföra 28 TV-program samtidigt.
 
Ett försök till uppskattning av den totala sändareffekten för den fullt utbyggda digital-TVn kan se ut så här: En stor sändare för TV1 har en uteffekt på ungefär 3000 Watt, vilket bara är något större än den för en digital-TV-sändare. Om digital-TV bara hade sänts på en frekvenskanal hade den totala sändareffekten motsvarat den för TV1. Men nu sänds digital-TV på minst fyra frekvenskanaler vilket fyrdubblar sändareffekten och därmed strålningen jämfört med TV1.
 

 

 

Nackamasterna, drygt 300 meter höga. Nackasändaren är en av Sveriges större radio- och TV-sändare.

Lägg ner marksänd TV!
Det finns satellit-TV som är ett lågstrålande alternativ. 82 Watt från en satellit räcker för att täcka halva Europa med åtta TV-program.
 

Hur beräkningen gjordes
De uppgifter om sändareffekter som finns på Teracoms hemsida är i ERP, som inte går att använda för att beräkna den strålningsenergi som sändarna sprider över landet. För att beräkna energin måste man utgå från sändarnas förstärkareffekt. Men den vill inte Teracom göra offentlig. Men om man vet den så kallade antennvinsten kan den inmatade effekten till antennen beräknas. Men inte heller antennvinsten vill Teracom uppge. Istället har sändareffekterna beräknats utifrån flera andra källor, som kan betraktas som pålitliga.
 
I läroboken Telekommunikation från 1973 finns TV2-sändaren i Gällivare beskriven när den var ny. Den är en av de större sändarna i Sverige och den hade då en förstärkareffekt på 40 000 watt för bilden och 4000 watt för ljudet, totalt 44 000 watt. Det finns ingen anledning att tro att förhållandena har ändrats sedan dess, för även SSI använder effekten 40 000 watt för större TV-sändare när de gör jämförelser mellan olika sändare. På sin hemsida anger Teracom ERP för Gällivares TV2-sändare till 750 000 Watt och förhållandet mellan ERP och förstärkareffekt blir då 18,75. Detta är den så kallade antennvinsten för sändarna, som Teracom inte heller vill uppge. Förhållandet mellan ERP och förstärkareffekt har därför antagits vara lika för alla sändare. Alla uppgifter om sändareffekter på Teracoms hemsida har dividerats med 18,75. Resten är enkel summering.
 
Teracom uppger ERP för digital-TV-sändarna till 50 000 Watt. I en tenta i digital-TV-teknik frågades efter en typisk uteffekt för stora digital-TV-sändare. Rätt svar var 2500 Watt. Förhållande mellan ERP och uteffekt blir 20. Uppgifterna tycks alltså stämma rätt väl.

En liknande summering av sändareffekter för basstationer för mobiltelefoni finns på sidan Fler watt - mer strålning.

    
8 augusti 05