Minsta möjliga strålning

Hur mycket måste det stråla om den trådlösa tekniken ska användas och strålningen vara så liten som möjligt?
15 miljarddels watt per kvadratmeter räcker, vilket är flera tusen gånger lägre än vad Strålsäkerhetsmyndigheten brukar mäta i glesbygd.

Utgångspunkten har varit vilken styrka på strålningen som berörda bolag och myndigheter räknar med när de planerar för tekniken samt minsta strålning där det går att titta på TV, lyssna på radio, använda mobil och surfa trådlöst. Riktmärken vid en tillämpning av ALARA- eller försiktighetsprincipen finns under Räkneexempel.

Krav och minsta möjliga

Det här är tekniska sammanhang och i alla dokument anges då strålningens styrka som elektrisk fältstyrka i decibelmikrovolt per meter, dBµV/m. Kraven anger i de flesta fall fältstyrka utomhus, väl tilltagen så att tekniken också fungerar inomhus. Nio tiondelar av strålningen kan försvinna i en betongvägg. Tunna träväggar och tegel har en mycket liten dämpande effekt.

 
Krav
Lägst
dBµV/m
nW/m2
dBµV/m
nW/m2
FM-radio mono
54
0,666
30-40
0,003-0,027
FM-radio stereo, HiFi
54
0,666
47
0,133
TV 200 MHz
47
0,133
27-39
0,001-0,021
TV 650 MHz
56
1,056
36-47
0,011-0,133
GSM mobiltelefon 900 MHz
58
1,674
35
0,008
GSM mobiltelefon 1800 MHz
58
1,674
41
0,033
3G mobiltelefon
50
0,265
36
0,011
TETRA polisradio
50
0,265
-
-
CDMA450 mobilt bredband
42
0,042
32
0,004
DAB-radio (digital)
58
1,674
35
0,008
Strålningen är angiven per sändare. Fler sändare ger mer strålning som under Räkneexempel.

 

FM-radio

Post- & telestyrelsen ger tillstånd för att sända FM-radio och anger sändarens täckningsområde1 som det område där fältstyrkan är minst 54 dBµV/m. Det garanterar att alla typer av radioapparater kan användas, även de enklaste. Det är i linje med Internationella Teleunionens, ITU, rekommendationer2 för stereomottagning på landsbygden. I städer rekommenderar ITU 66 dBµV/m för att "överrösta" störningar. I en konsultrapport3 till brittiska Ofcom testades åtta portabla radioapparater. Testen visade att gränsen för godtagbar mottagning nås mellan 30 och 40 dBµV/m. Antennerna på apparaterna var fullt utdragna. Stereo och högre krav på brusfrihet med en högklassig mottagare, så kallad HiFi, krävde högre fältstyrka och då användes även en dipolantenn.

TV

I en utredning4 som konsultföretaget HiQ gjort åt Post- & telestyrelsen anges den planerade fältstyrkan för digital-TV till 47 dBµV/m vid 200 MHz och 56 dBµV/m vid 650 MHz. I båda fallen har man antenn på taket och kan ta emot HDTV som ger skarpare bild. ITU5 har angett 27-47 dBµV/m som lägsta fältstyrka för olika överföringskapacitet i två olika frekvensområden. Högre fältstyrka möjliggör högre kapacitet och högre frekvens.

Mobiltelefoni

Tidigare krävde Post- & telestyrelsen, PTS, 58 dBµV/m för att operatörerna skulle få räkna området som täckt med mobiltelefoni. Numera ställs inga krav på fältstyrka utom i 450 MHz-bandet. PTS anser att konkurrensen mellan operatörerna har skapat tillräckligt god täckning.

Specifikationen för GSM-mobiler6 anger att de ska fungera med en fältstyrka från mobilmasten ner till 34,5 dBµV/m vid 900 MHz och 40,3 dBµV/m vid 1800 MHz.

När mobiloperatörerna fick svårt att klara löftet om att täcka 99,8 procent av befolkningen med 58 dBµV/m 3G ansökte de om sänkt fältstyrka till 50 dBµV/m. I ansökan skriver de att "50 dBµV/m är en tillräcklig miniminivå för att uppnå en fullgod 3G-täckning med attraktiv tjänstenivå inom Sverige, utomhus såväl som inomhus". Vidare hävdar operatörerna att ännu lägre fältstyrka, 36 dBµV/m, kan ge tillräckligt hög överföringshastighet7.

PTS gick med på 50 dBµV/m tre kilometer utanför tätort om TMA används8. Som tätort räknas samhällen med mer än 1000 invånare och TMA är en teknik som förbättrar kommunikationen mellan basstation och mobiltelefon. Men detta krav gäller alltså inte längre.

TETRA

Polisen använder TETRA-teknik i sitt egna mobiltelefonsystem som kallas RAKEL. Några krav på fältstyrka har inte gått att hitta på Internet, men mottagarens känslighet i en TETRA-mobil skiljer sig ytterst lite från GSM mobiltelefoner, -103 dBm för TETRA-mobilen9 mot -102 dBm för GSM-mobilen. Därför blir kravet på fältstyrka mycket lika.

CDMA450

Tekniken är i princip 3G/UMTS men frekvensen är 450 MHz istället för 2100 MHz och den fungerar därför långt in i de djupa skogarna. Folkhumorn har därför döpt CDMA450 till skogs-3G. Den enda operatören har ett funktionellt krav på "en signalstyrka som medger tal, med handburen terminal, på 1,7 meters höjd utomhus med en ytsannolikhet om 90 procent". Handburen terminal betyder mobiltelefon och ytsannolikhet om 90 procent innebär att nödvändig fältstyrka inte måste uppnås på varje tänkbar plats.

Kravet gäller tillräcklig signalstyrka utomhus och inget sägs om täckning inomhus. Om 50 dBµV/m utomhus räcker för 3G-täckning inomhus kan man minska fältstyrkan lika mycket som en eventuell vägg skulle dämpat den, till exempel 8 dB. Kravet på fältstyrka utomhus minskar då till 42 dBµV/m. Operatören Net1 anger på sin täckningskarta att en extra antenn kan behövas för täckning utomhus. En vanlig yagiantenn har en förstärkning på drygt 10 dB. Det gör att fältstyrkan kan minskas med ytterligare 10 dB ner till 32 dBµV/m. Antennen används vanligen fast monterad och tekniken är knappast vad man tänker på som mobil men den är trådlös och ger tillgång till Internet i hemmet.

DAB digitalradio

Digitalradion är radion ingen lyssnar på. Provsändningar startade 1995 och täcker idag Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå, Uppsala och Gävle. Teracom anger 58 dBµV/m som lägsta fältstyrka om bärbara DAB-mottagare ska användas inomhus. Lägsta fältstyrka angavs till 35 dBµV/m för att mottagning ska vara möjlig10.

Räkneexempel - 15 nanowatt

Att ange fältstyrka i dBµV/m har sina fördelar, men när fältstyrkor från flera sändare ska läggas samman blir det komplicerat. Då är det lättare att först omvandla till nanowatt per kvadratmeter, nW/m2, och sedan lägga ihop. Slutsumman för den vanligaste trådlösa tekniken hamnar på c:a 15 nanowatt per kvadratmeter och ner till 0,072 nanowatt per kvadratmeter.

 
Antal
sändare
Krav
Lägst
Per sändare
Total
Per sändare
Total
dBµV/m
nW/m2
nW/m2
dBµV/m
nW/m2
nW/m2
FM-radio
5
54
0,666
3,333
30
0,003
0,013
TV
7
56
1,056
7,392
27
0,001
0,009
GSM
2
58
1,674
3,348
35
0,008
0,017
3G
2
50
0,265
0,530
36
0,011
0,021
TETRA
1
50
0,265
0,265
35
0,008
0,008
CDMA450
1
42
0,042
0,042
32
0,004
0,004
Summa      
14,907
   
0,072

Riksradions fyra radiokanaler finns alltid, dessutom har en extra tagits med. I varje större TV-mast finns sju sändare som förmedlar mer än 50 TV-kanaler. Två GSM-sändare kan samtidigt hantera 15 mobilsamtal. Ett eller flera av dessa kan bytas ut mot datatrafik. Två 3G sändare har högre kapacitet än GSM-sändarna och inga bestämda gränser för antalet samtal och data.
Lägsta fältstyrka för att GSM-mobiler ska fungera har även använts för TETRA-mobiler. Inga tillägg har gjorts för trafik i mobilnäten eller störande sändare vars fältstyrka är för låg för att medge mottagning. De sändarna kan göra det omöjligt att använda den lägsta nivån på fältstyrka. Uppfyller fältstyrkan kraven kommer all teknik att fungera både inomhus och utomhus. Når fältstyrkan bara lägsta nivån blir tekniken inte lika bekväm att använda och antalet TV-kanaler minskar.

Mer än 250 000 nanowatt

Strålsäkerhetsmyndigheten mäter normalt 50 000 nanowatt per kvadratmeter i glesbygd och över 250 000 nanowatt per kvadratmeter i tätort11. Hur har det blivit så när c:a 15 nanowatt per kvadratmeter är tillräckligt för det nödvändigaste?

Sändarna är fler än i exemplet ovan, men en viktig del av svaret syns i ITU:s rekommendationer för FM-radio. Där störningarna är fler ökar man fältstyrkan. Metoden har nackdelen att andra kommer att störas av den sändare som ökade först och så är den uppåtgående spiralen igång då sändare stör varandra. Den moderna digitala tekniken är mindre känslig för störningar än den äldre analoga vilket gör det mindre viktigt att hålla nere störningarna, det vill säga strålning från andra sändare, elnät och elektriska apparater.

Sist men inte minst har ingen krävt att fältstyrkorna ska hållas nere - med ett undantag. 2003, när Lena Sommestad var miljöminister, ålade regeringen Statens strålskyddsinstitut att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält. 2004 ändrades ordalydelsen från minska till begränsa innan åläggandet ströks 2005 för att aldrig återkomma.

Mobiler

I räkneexemplet är mobiltelefoni med så tanken är att mobiltelefoner ska kunna användas. Men strålningen från den egna mobilen ökar väl när strålningen från masten minskar? Ja, men bara om avståndet till masten ökar eller om det kommer något i vägen. Finska Strålsäkerhetscentralen har en korrekt beskrivning av tekniken: "Basstationen följer hela tiden med förbindelsen och styr telefonens effekt så att kvaliteten är tillräckligt bra."

Det är alltså strålningens väg från mobilen till masten som är avgörande. Där kan finnas väggar, hus, träd och berg som hindrar den fria sikten och gör att basstationen beordrar mobilen att öka strålningen.


 1. Post- & telestyrelsen Beräkning av uteffekt på FM-ljudradiosändare
 2. Internationella teleunionen ITU Recommendation BS.412-9 (12/98)
 3. Ofcom
  Prediction of the ‘useable’ coverage of FM radio services
 4. HiQ för Post- & telestyrelsen Teknisk utredning av användning av frigjort frekvensutrymme vid övergång till marksänd digital-TV Min FS i tabell 1 och 2 sid 20-21.
 5. Internationella teleunionen ITU Recommendation ITU-R BT.1368-4 Planning criteria for digital terrestrial television services in the VHF/UHF bands Table 40 sidan 33.
 6. European Telecommunications Standards Institute GSM Technical Specification 05.05 kapitel 5 och kapitel 6 avsnitt 6.2 data för small Mobile Station (small MS) har använts.
 7. Mobiloperatörernas Ansökan om ändrade tillståndsvillkor för tillhandahållande av nätkapacitet för mobila teletjänster av UMTS/IMT 2000 standard avsnitt 3.1 .
 8. Post- & telestyrelsen Beslut ansökan om ändring av tillståndsvillkor 7 december 2004.
 9. Motorola broschyr MTP850 S TETRA Portable Terminal , Receiver Dynamic Sensitivity -103 dBm.
 10. Teracom, The Swedish Digital Radio Pilot Project, Setup of the DAB+ network. Table 3 och Figure 16. Ej längre tillgängligt på Internet.
 11. SSI Rapport 2008:13 Spektrala mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 60 MHz och 3,4 GHz Åren 2001 till 2007 i Sverige, se figur 6.21 sid 29. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, hette tidigare SSI.

 

 
ALARA
As low as reasonably achievable, ungefär så lågt som rimligen är möjligt.
 
dBµV/m
Elektromagnetisk strålning består av ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Styrkan på fälten kan anges på flera sätt och att använda decibel-
mikrovolt per meter för den elektriska fältstyrkan har stora fördelar när man väl lärt sig hur decibel fungerar.
 
nW/m2 µW/m2
En nanowatt per kvadratmeter (nW/m2) är en miljarddels watt per kvadratmeter och ett mått på strålningens effekttäthet, eller intensitet. 1000 nW/m2 är lika med 1 mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2). Nano och mikro är enhetsprefix som gör att man slipper skriva så många nollor.
 
Tabell
dBµV/m
nW/m2
60
2,65252
59
2,10697
58
1,67363
57
1,32941
56
1,05599
55
0,83880
54
0,66628
53
0,52925
52
0,42040
51
0,33393
50
0,26525
49
0,21070
48
0,16736
47
0,13294
46
0,10560
45
0,08388
44
0,06663
43
0,05292
42
0,04204
41
0,03339
40
0,02653
39
0,02107
38
0,01674
37
0,01329
36
0,01056
35
0,00839
34
0,00666
33
0,00529
32
0,00420
31
0,00334
30
0,00265
29
0,00211
28
0,00167
27
0,00133
26
0,00106
25
0,00084
24
0,00067
23
0,00053
22
0,00042
21
0,00033
20
0,00027
 
Antenner
Låg fältstyrka kräver ordentliga antenner.
 
Transistorradio med antennspröt
Transistorradio med enklaste antennen, en monopol. Antennen kräver högre fältstyrka för att radion ska fungera.
 
Yagiantenn eller riktantenn
En yagiantenn eller riktantenn fångar upp mer strålning än sprötet på transistorradion. Antennen på bilden har förstärkningen 9 dB och fältstyrkan kan sänkas med 9 dBµV/m jämfört med sprötet på transistorradion. Ju fler "pinnar" antennen har desto högre förstärkning.
   10 september 2012