Elmätare och fjärravläsning

Enligt den nya mätförordning som trädde i kraft 1 juli 2009 är nätägarna skyldiga att läsa av elmätarna minst en gång per månad. Därför har ett stort antal elmätare bytts ut för att de ska kunna läsas av automatiskt, så kallad fjärravläsning. Fjärravlästa elmätares inverkan på hälsan uppmärksammades genom kraftigt förvärrade besvär hos elöverkänsliga efter att tekniken installerats. Det finns inga undersökningar av olika elmätartypers påverkan på hälsotillståndet. Vissa typer av fjärravlästa elmätare skickar avläsningen på ett sätt som kan jämföras med att sprida transienter på elnätet. Undersökningar av transienter och hälsa har visat på kraftigt ökad cancerrisk (se nedan i högerspalten).
 
Alla typer av elmätare orsakar växlande magnetfält. De moderna elmätarna kan dessutom ge förändringar i strömmen som i sin tur skapar elektriska och magnetiska fält runt elledningarna. Fjärravlästa elmätare skickar data via elnätet eller trådlöst. När överföringen sker via elnätet innebär det en stor förändringen av den elektriska och magnetiska miljön runt elledningarna. Trådlös överföring ger ytterligare ett tillskott till den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen.
 
Den gamla typen av elmätare har en skiva som drivs runt av magnetfält. Magnetfälten följer växelströmmens växlingar och mätaren skapar därför inga störningar på elnätet eller ledningarna i huset. Magnetfälten avtar mycket snabbt med ökande avstånd från mätaren. Det här är den typ av elmätare som är bäst för elöverkänsliga.
 
Elektroniska elmätare har en liten lampa som blinkar. Elektroniken i mätaren får ström från en transformator. I de fall det är en så kallad elektronisk transformator drar den ström på ett sätt som ger högfrekventa el- och magnetfält runt elledningarna, förutom runt själva elmätaren.
 
De tre vanligaste metoderna för fjärravläsning av elmätare är:
 
Metod 1. Mätarställningen skickas med bärvåg över elledningarna och kan liknas vid långvågsradio. Systemet använder frekvenser mellan 40000 och 70000 Hz. De elektromagnetiska störningarna omkring elledningarna liknar dem omkring bildskärmar. I jämförelse med växelströmmens 50 Hz är bärvågens frekvens hög, vilket gör att signalen inte kan passera en transformator. Avläsning måste göras från varje transformatorstation som abonnenter är anslutna till. Dataöverföringskapaciteten är tillräckligt hög för att alla elmätare ska hinna läsas av under en natt. Vattenfall, som använder systemet, låter det vara igång dygnet runt för att se att det inte är något avbrott i ledningarna ut till abonnenterna. Hur andra nätägare gör är inte känt.

Metod 2. Mätarställningen skickas trådlöst, antingen på egen frekvens på drygt 400 MHz eller via mobilnätet. Detta system för fjärravläsning sänder vanligtvis en gång per dygn och har visat sig ge minst problem för elöverkänsliga. Avläsning av en elmätare tar någon minut och det är bara då som elmätaren sänder radiofrekvent strålning till basstationen. Övrig tid ger den inte mer störningar än andra vanliga elektroniska apparater. Den som bor i närheten av basstationen kommer dock att utsättas för mer strålning. En basstation kan läsa av flera hundra abonnenter och vara igång flera timmar på natten.
 
Metod 3. Mätarställningen skickas över elledningarna med en bärvåg på 100 eller 700 Hz, källorna är inte samstämmiga. Systemet hade från början bara en tillverkare och såldes då under namnet Turtle. Den lågfrekventa bärvågen ger Turtle unika egenskaper. Avläsning kan ske på över 20 mils avstånd och göras genom tre transformatorer. En installation av Turtle kan alltså påverka en stor del av elnätet. Överföringskapaciteten är låg, det tar 27 timmar att läsa av en elmätare, och det betyder att systemet måste vara igång dygnet runt för att hinna läsa av alla.
 
Det finns två andra metoder för fjärravläsning över stora områden som ger en minimal försämring av elmiljön, men som ingen verkar använda. Avläsning via fasta telefonnätet och fast bredbandsanslutning. I tätorter kan det också vara möjligt att dra speciella signalkablar.
 
Nätägarna har själva valt system för fjärravläsning och att ha dessa igång dygnet runt eller periodvis varje dygn. För att minimera störningar är det önskvärt att bara ha systemen igång den tid som behövs för avläsningen en gång per månad. Mätarställningar för timmar och dygn kan lagras i elmätarna tills de läses av.
 
Manuell avläsning av gamla elmätare med roterande skiva ger ingen försämring av elmiljön.

Källor:
Elektroniktidningen Echelon i en miljon svenska elmätare.
Kamstrup-Senea
Echelon (i den anglosachsiska världen kallas fjärravlästa elmätare för smart meters, grid betyder elnät).
Hunt Technologies, som utvecklade Turtle, blev uppköpta av Landis+Gyr som säljer mätare med Turtle-tekniken under namnet Gridstream PLC eller TS1. Även General Electric säljer mätare som kommunicerar med teknik från Hunt, kV2c med Hunt TS1 eller Hunt TS2.
Prestandautvärdering och analys av tre
elnätskommunicerande AMR-system

examensarbete av Daniel Asplund, KTH

 
Stopp för "smarta elmätare"
Amerikanska sällskapet för miljömedicin
kräver stopp för trådlösa elmätare så kallade "smarta elmätare" till dess hälsofrågan är löst. Den typen av elmätare står i ständig kontakt med elbolaget och hushållsapparater i bostaden.
 
Minst miljöstörande. Elmätare med den karaktäristiska snurrande skivan. Magnetfält från sex elektromagneter vrider skivan. Mätaren skapar inga störningar på elnätet eller ledningarna i huset.
 
Traditionell elmätare med snurrande skiva
Något mer miljöstö-
rande elektronisk elmätare. Brukar ha en blinkande lampa. Elektroniken i mätaren stör elöverkänsliga mer än elektromag-
neterna i mätaren ovan. Beroende på hur elektroniken i mätaren förses med ström kan mindre störningar på elnät och ledningar skapas.
 
Elektronisk elmätare
Extremt miljöförstö-
rande. Elmätare för fjärravläsning över elnätet med radiofrekvent bärvåg (se Metod 1). Just denna elmätare finns i en miljon svenska hem som har E.ON eller Vattenfall som nätägare. Det som ser ut som en roterande skiva på nedre delen av mätartavlan är huvudströmbytaren. Tillverkare Echelon.
Elmätare för fjärravläsning

 

Nätägare
Bolaget som äger elmätaren och elnätet i området.
 
Elnätskommunikation
Att sända data via elledningarna kallas elnätskommunikation eller powerline communication, PLC.
 
Frekvensområde och störningar
EU har avsatt 3 kHz till 148,5 kHz för elnätskommunikation. Mest använt är området 3 kHz till 95 kHz. Enligt El-forsk ligger signalerna för elnätskommunikation i nivå med maximalt tillåtna störningar i elnätet.
CENELEC EN 50065-1 Signalling on Low-Voltage Electrical Installations in the Frequency Range 3 kHz to 148,5 kHz Part 1: General Requirements, Frequency Bands and Electromagnetic Disturbances.
 
Transienter och hälsoproblem
Transienter på elnätet är störningar som består av mycket snabba variationer i spänningen. Elnätskommunikation i frekvensområdet 3-148,5 kHz (metod 1 i vänsterspalten) är jämförbart med att skapa smutsig el. Snabbheten i spänningsförändringarna är desamma. Av ett fåtal undersökningar om transienter och hälsa visar två på kraftigt ökad cancerrisk. Se Armstrong 1994 och Milham 2008 under Kraftledningar och hälsoproblem.
 
Trådlöst
Avläsning av elmätare kan göras via radio på 440 MHz och mobilnäten på 900 och 1800 MHz.
 
Telefon
Det miljövänliga alternativet för fjärravläsning är via fast telefon eller bredbandsanslutning.
 
Så här bestämdes elmätarbytet
2003 godkände riksdagen att regeringen fick ändra mätförordningen och införa en skyldighet för nätägarna att läsa av elmätarna minst en gång per månad. Inget sades om hur avläsningen skulle gå till. Månadsvis avläsning ska införas senast 1 juli 2009. Prop 2002/03:85, Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU11.
 
Regeringen var medveten om att månadsvis avläsning i praktiken innebär fjärravlästa elmätare. "Ett införande av månadsvis avläsning innebär även en utveckling mot användning av fjärravlästa system vilket underlättar avläsning av elmätare med tätare intervall." Prop 2002/03:85 sid 33.
 
Dyrt. "Energimyndigheten har uppskattat kostnaden för ett införande av månadsvis avläsning till ca 10 miljarder kronor i investering." Prop 2002/03:85 sid 33.
 
Kunderna får betala. "Regeringen bedömer dock att det är rimligt att de som har fördelar av reformen även betalar något för detta. Ett sätt att göra detta är att tillåta att vissa kostnader för införande av månadsvis avläsning överförs på kundkollektivet genom att dessa kostnader beaktas i den ekonomiska bedömningen av nätföretagens tariffer." Prop 2002/03:85 sid 34.
 
Kan fjärravläsning ha inverkan på hälsa och miljö? Orden hälsa, hälsoeffekter eller miljö gick inte att hitta i propositionens avsnitt om fjärravläsning. Inte heller remissinstanserna tog upp frågan. om Remissyttrandena avser utvärderingsrapporter om 1997 års energipolitiska program. Vågbrytaren bildades 2001.
 
Går det att slippa fjärravläsning?
Det är främst elnätskommunikation som har inneburit kraftigt förvärrade besvär hos elöverkänsliga. Efter en trög inledning har det nu inletts ett samarbete mellan Elöverkänsligas Riksförbund och nätägarna för att finna lösningar som båda parter är nöjda med. Hittills har elöverkänsliga i vissa fall sluppit att få sina elmätare utbytta och själva läst av mätarställningen. Det har hjälpt föga vid elnätskommunikation då störningarna sprids i elnätet från grannarnas elmätare och apparaten som gör avläsningarna. Några färdiga och testade tekniska lösningar för att inte få in störningarna via elledningarna i bostaden finns ännu inte. Mätförordningarna, både nuvarande och kommande, innebär en skyldighet för nätägarna att läsa av elmätarna. Det kommer antagligen att göra det svårt att få läsa av sin elmätare själv och på så sätt slippa fjärravläsning. Mätförordningen som gällde fram till 1:a juli 2009 krävde avläsning minst en gång per år. Den nuvarande en gång per månad. Nätägaren äger elmätaren och bestämmer över den.

 

 

Uppil    
8 september 10