Lågenergilampor och lysrör

Lågenergilampor...

  • sprider radiofrekvent strålning, ultraviolett strålning och ozon.
  • skapar transienter, som i sin tur skapar strålning liknande bildskärmsstrålning längs elledningarna.
  • har ett lysrör som skapar ljuset. Alla lysrör innehåller kvicksilver som är ett mycket farligt miljögift. Det kan skada centrala nervsystemet och njurarna. En tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö.
  • är riskavfall som måste återvinnas. Belysningsbranschen uppskattar att mer än var tredje lågenergilampa inte återvinns1.
  • innehåller elektronik. Elektronikskrot är ett växande miljöproblem.

De som arbetar inomhus i ljus från lysrör löper större risk att drabbas av den allvarligaste hudcancerformen malignt melanom än de som arbetar utomhus. Lågenergilampor och lysrör undviks vid elöverkänslighet, epilepsi2 och migrän. Vi utnämner lågenergilampor och lysrör till miljöbovar.

Miljöproblem

Kvicksilver
Kvicksilver är nödvändigt för att ett lysrör ska kunna lysa. Ämnet kan skada centrala nervsystemet och njurarna. En tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö3. Kvicksilver kan inte brytas ned utan anrikas i mark, vatten och levande organismer4. Därför vill Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen förbjuda användningen av kvicksilver.
 
Radiofrekvent strålning
Strömmen går genom lysröret i form av elektriska urladdningar. De kan enklast beskrivas som blixtar och gnistor vilket gör att lysröret drar ström ryckvis. På så sätt skapas radiofrekvent strålning, inte bara från själva lysröret, utan även från de elektriska ledningarna5. Lysrör kan störa radioapparater.
 
Ultraviolett strålning, UV
De elektriska urladdningarna i kvicksilverångan i lysröret skapar blått ljus och UV-strålning. Omvandlingen av UV-strålningen är inte fullständig i lyspulvret på insidan av röret, så lysrör läcker UV-strålning av typerna UVA, UVB och UVC. UVC ligger längst från synligt ljus och innebär den största risken för skador på DNA.
 
Ozon
Den ultravioletta strålningen skapar ozon6 genom att splittra en syremolekyl (O2) i två syreatomer. En fri syreatom (O) kan sedan kopplas ihop med en syremolekyl och bilda ozon (O3). Ozon är en mycket aggresiv gas som bland annat får järn att rosta och gummi att spricka. Tillverkare av latexprodukter för sjukvården anger att dessa inte får lagras i förråd med lysrörsbelysning7
 
Magnetfält
Växlande magnetfält har klassats som möjligen cancerframkallande8. Därför tillämpas försiktighetsprincipen för dessa. De snabba variationerna i styrka på magnetfälten från lysrör och lågenergilampor gör att de påverkar kroppen mer än magnetfält från vanliga glödlampor.

Hälsoproblem

Hudcancer
Alla delar inte uppfattningen att solen är orsak till ökningen av den allvarligaste hudcancerformen malignt melanom. Solens betydelse debatteras i vetenskapliga tidskrifter9, FM-radio förs fram som en möjlig orsak. Beral m.fl. visar i sin undersökning att risken att drabbas av malignt melanom ökar med antalet arbetade år i ljus från lysrör10. Att arbeta utomhus minskade risken. Några år senare presenterade English och medarbetare11 en undersökning som inte fann någon statiskt säkerställd ökad risk för malignt melanom vid arbete i lysrörsbelysning. Trenden var dock densamma som i Berals undersökning. Risken ökade med antalet arbetade år i lysrörsljus.
 
Elöverkänslighet
Elöverkänsliga har alltid undvikit lysrör och lågenergilampor. De skapar magnetfält som mycket snabbt varierar i styrka vilket gör dem mer störande än de från glödlampor. Till detta läggs också den radiofrekventa strålningen. Lågenergilampor är idag en vanlig utlösande faktor av elöverkänslighet.
 
Epilepsi och migrän
Epileptiker har rapporterat yrsel, koncentrationsstörningar, olustkänslor och förstadiet till anfall i närheten av lågenergilampor. Migrändrabbade har fått svår huvudvärk (se rutan med länkar till höger).
 
Besvär med lungor och luftvägar
Höga ozonhalter medför nedsatt lungfunktion och brukar åtföljas av hosta och andfåddhet12. Vågbrytaren Stockholm har inte kännedom om några undersökningar eller rapporter som tar upp detta i samband med lysrör eller lågenergilampor.

Källor:
1 Aftonbladet Lågenergilampor innehåller gift 22/3 -07
2 Engelska Wikipedia
3 "Om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sin soppåse beräknas 19-34 kg kvicksilver att spridas till miljön via soppåsen. Detta kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö".
Avfall Sverige - branschorganisationen
för avfallshantering och återvinning

4 Kemikalieinspektionen
Karolinska Institutet RISKWEB
5 Keiser, Principles of Electromagnetic Compatibility 3rd edition.
6 Finnish Meteorological Institute, Ozone and UV radiation.
7 Läkartidningen nr 17 1986
8 IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Human
9 Is sun exposure a major cause of melanoma?, BMJ,2008;337:764
10 Malignant Melanoma and Exposure to Fuorescent Lighting at Work. Valerie Beral, Helen Shaw, Susan Evans, Gerald Milton. The Lancet August 7 1982.
11 Cutaneous Malignant Melanoma and Fluorescent Lighting. Dallas R. English, Ian L. Rouse, Zhong Xu, Janice D. Watt, C. D'Arcy J. Holman, Peter J. Heenan, Bruce K. Armstrong. JNCI vol 74 No 6 June 1985.
12 Karolinska Institutet RISKWB
13 Nationalencyklopedin
14 UV Radiation from Fluorescent Lights, The Lancet September 3 1983.
15 Mironava et al, The Effects of UV Emission from Compact Fluorescent Light Exposure on Human Dermal Fibroblasts and Keratinocytes In Vitro, table 3. Photochemistry and Photobiology 2012.

(5) Umeå kommun Ozon

 
Broschyr om lågenergilampor och lysrör kan hämtas från Vågbrytarens hemsida.
 
Så här fungerar det
 
Lysrör, elektriska urladdningar i kvicksilverånga skapar synligt ljus och ultraviolett strålning. I en lågenergilampa är det ett lysrör som skapar ljuset.
Lyspulver, insidan av lysröret är belagd med olika typer av lyspulver som omvandlar den ultravioletta strålningen till synligt ljus och ger ljuset rätt färg.
 
Lysrör från en lägenergilampa
Drossel eller elektronik, äldre lysrörsarmaturer är utrustade med en drossel, som i princip är en elektromagnet. Den skapar kraftiga magnetfält. I lågenergilampor och moderna lysrörsarmaturer är drosseln ersatt av elektronik som kopplar in och ur lysröret många tusen gånger per sekund. Elektronik och sockel
Det här är den lågenergilampa som Vattenfall delade ut till sina kunder våren 2007.

 
 
Ultraviolett strålning, UV
Spektrum från infrarött till röntgen
Infraröd strålning övergår i rött ljus vid våglängden 770 nanometer (nm). Synligt ljus slutar med violett ljus vid 400 eller 380 nm. Där börjar ultraviolett strålning (UV) som slutar vid 100-60 nm där röntgenstrålning börjar. Inom biologi och strålskydd delas UV-strålning in i UVA (400-315 nm), UVB (315-280 nm) och UVC (280-100 nm). Gränserna för UV-strålningens början och slut är inte exakta. UVA har ungefär samma verkan som synligt ljus, UVB behövs för produktion av D-vitamin i huden, men kan också skada, vilket vi skyddas mot genom att bli solbrända. UVC är mest skadligt men absorberas nästan helt av atmosfären13.

 
 
UV från lysrör jämfört med solen 
 
Diagram UV Lysrör vs solen
UV-strålning från lysrör respektive solen inom området för UVB. UVB från solen minskar mycket snabbt från 4400 till 0,4 mikrowatt per kvadratmeter och nanometer (µW/m2/nm). Medan UVB från lysrör minskar från 34 till 3 µW/m2/nm. Närmare gränsen till UVC ger alltså lysrör mer UV-strålning än solen. Jämförelsen är gjord mellan sommarsolståndet i Sydney, Australien, och en belysning på 500 lux från lysrör. UV-strålningen från lysrören är ett genomsnitt av strålningsdata för nio olika lysrör från en känd tillverkare14. Sydney ligger på 33,5° sydlig bredd. Det motsvarar södra medelhavet i vår del av världen. Atmosfärens ozonskikt13 ger den snabba minskningen av UV-strålning från solen. Livet på jorden är anpassat till den. En färsk undersökning15 av lågenergilampor visar att även de läcker UVA och UVC. På 35 centimeters avstånd nådde den sämsta lågenergilampan som testades samma mängd UVC som solen.

 
 
Lågstrålande - vanlig glödlampa
 
Minimal påverkan av magnetfälten, minimala elektriska fält, ingen radiofrekvent strålning, ingen UV-strålning (vad vi vet), ingen ozon.
 
 
Läsa mer
 
LED-lampor

LED-lampor ger oftast inte bättre elmiljö än lågenergilampor.
 
Lågenergilampor klarar inte TCO-normen för bildskärmar
Även de mycket högre officiella gränsvärdena överskrids. De schweiziska hälso- och energimyndigheterna rekommenderar minst 30 cm till närmaste lågenergilampa.
 
Lågenergilampor utan kvicksilver - ingen lösning
Englands hälsominister bekräftar att personer med epilepsi kan påverkas. Migrändrabbade i England kopplar svår huvudvärk till lågenergilampor.
Lågenergilampor "är ett hot mot epileptiker" (på engelska)
Daily Mail 24/6 -07
Epilepsy: the Information 'Low-energy light bulbs can trigger epilepsy'
 
Migränvarning för lågenergilampor (på engelska)
Adelaide Now 2/1 -08
Migraine Action rekommenderar glödlampor (på engelska)
 
EU:s glödlampsförbud

Endast energiförbrukning och kvicksilver betraktar EU som väsentliga miljöfaktorer. EU räknar med att endast en lågenergilampa av fem kommer att återvinnas.
Mer finns att läsa på kemi.se
EU:s beslut i original.
 
Glödlampsförbudet resultat av lobbying
Susanne Hammarström arbetade för belysningsbranschens räkning med det som blev glödlampsförbudet.
"Man hade inte kommit fram till just detta om det inte varit en stor och omfattande lobbykampanj i alla medlemsländer samtidigt som det skedde på EU-nivå och i medierna" säger hon till Dagens Industri 17/9 -09.
Susanne Hammarström tror att en frivillig övergång till lågenergilampor hade legat närmast till hands om det inte hade varit för det systematiska lobbyarbetet.
 
Lobbyisten på nytt jobb 2010.
Ett föredömme - för företag.
 
Nya Zeeland drar tillbaka glödlampsförbud
Light bulb ban ended. scoop.co.nz 16/12 -08
 
Mer kritik av lågenergilampan hos
BEMI - Bättre Elmiljö
 
Allt om lysrör och lågenergilampor
Engelska Wikipedia
 
Kvicksilver
Lågenergilampor innehåller gift
Aftonbladet 22/3 -07
 
Miljösmart blir miljöbov
Aftonbladet 10/1 -08
 
Miljoner lampor med kvicksilver försvinner
Ny Teknik 23/9 -09
 
När en varm lågenergilampa krossas
Öppna fönstret, lämna rummet och stäng dörren. Återvänd tidigast efter 20 minuter. Allt för att undvika att andas in kvicksilverånga. Detta gäller även lysrör.
Läs mer på Kemikalieinspektionen.
 


Uppil    
17 sep 09