Elsanering hjälper elöverkänsliga

Socialstyrelsen skriver att "de flesta som genomfört åtgärder upplever att deras besvär minskat kraftigt vid vistelse i bostaden efter åtgärderna".
 
1996 gjorde Socialstyrelsen en undersökning om hälsoeffekterna av bostadsanpassningsbidrag för elsanering till elöverkänsliga. Resultatet av undersökningen blev att elsanering har en mycket positiv effekt på hälsotillståndet.
 
Undersökningen omfattar 19 personer som fått bostadsanpassningsbidrag och 17 som inte fått, totalt 36 personer. Bland de 19 som fått bidrag fanns sex personer som tidigare inte kunnat bo hemma men som kunde flytta hem efter elsanering. Av de 17 som inte fått bidrag till elsanering var det fem som bodde i stugor eller husvagn.
 
Elsaneringen kunde innebära stora förändringar av det sociala livet. Utredningen ger några exempel: "Kan obehindrat vistas inomhus med familjen nu", "vi slipper umgås i ständigt mörker", "de kunde inte se på TV förut och barnen fick läsa läxor med ficklampa", "vi kan leva ett normalt liv, min man har återgått till sitt arbete".

Elsanera själv
Förbättra elmiljön genom att välja bästa teknik. Tips på sidan Miljöarbete hemma.
 
Kopior av
Socialstyrelsens undersökning

Sammanfattningen och bakgrunden
100 kB.
Undersökningen 472 kB

 
Hos dem som fått bidrag till elsanering överväger mycket eller ganska gott hälsotillstånd, medan ganska eller mycket dåligt hälsotillstånd är vanligast bland dem som inte fått bidrag till elsanering.

Sju av dem som inte fått bidrag till elsanering betecknar sitt hälsotillstånd som mycket eller ganska gott. Det kan bero på att 15 personer av 17 i den gruppen på egen hand hade genomfört mer eller mindre omfattande åtgärder för att förbättra elmiljön.
 

 
Alla som svarade och som fått bidrag till elsanering ansåg att åtgärderna haft en positiv effekt. De flesta ansåg att besvären minskat kraftigt.
 
Sedan undersökningen gjordes har strålning från trådlös kommunikationsteknik kraftigt försämrat elmiljön. Mobiltelefoni, trådlösa DECT-telefoner, trådlösa nätverk och mobilt bredband är exempel på teknik som gör att elsanering idag också måste innefatta avskärmning av radiofrekvent strålning.

Nedan följer Socialstyrelsens sammanfattning samt beskrivning av bakgrunden till att undersökningen gjordes.

Redovisning av uppdrag att kartlägga hälsoeffekter
av elsanering i bostäder i samband med bostadsanpassningsbidrag

Boverket fick i regeringsbeslut den 11 maj 1995 i uppdrag att kartlägga frågan om bostadsanpassningsbidrag till s.k. elsanering. I uppdraget ingick att kartlägga i vilken utsträckning vidtagna åtgärder lett till önskat resultat. Eftersom denna fråga kräver kometens utanför Boverkets ansvarsområde angavs i beslutet att Boverket skulle höra Socialstyrelsen i detta hänseende.
 
Boverket har tidigare till regeringen rapporterat resultatet avseende den del i uppdraget som falller på Boverket.
 
Socialstyrelsen rapporterar härmed resultatet av kartläggningen av hälsoeffekter av elsanering.
 
Socialstyrelsen har gett professor Bengt Järvholm i uppdrag att undersöka om elsanering i bostäder haft positiva effekter på symtom och funktionsförmåga. Genomförandet och resultatet av undersökningen framgår av bilagd rapport.
 
Undersökningen visar att de personer som genomfört åtgärder med bostadsanpassningsbidrag upplever att åtgärderna haft positiv effekt för deras möjligheter att vistas i bostaden. Många personer har dock öven efter åtgärder en påtagligt nedsatt arbetsförmåga och social funktionsförmåga.
 
De flesta som genomfört åtgärder upplever att deras besvär minskat kraftigt vid vistelse i bostaden efter åtgärderna. Det har dock inte gått att visa något samband mellan typ av åtgärd och förändring av symtom.
 
Det ligger utanför Socialstyrelsens ansvarsområde att ta ställning till frågan om bostadsanpassningsbidrag till elsanering bör utgå eller ej. Denna fråga är beroende av vilka krav som ställs vad gäller beslutsunderlaget.
 
Om kravet för att bidrag ska utgå ska vara att belagda samband ska föreligga mellan exponering för elektriska- magnetiska fält och symtom är kunskapsläget sådant att belagda samband saknas.
 
Den genomförda undersökningen visar dock att de elöverkänsliga upplever en tydlig förbättring vad gäller funktionsförmåga och symtom i bostaden efter åtgärd.
 
Socialstyrelsen vill dock framhålla att om bidrag till elsanering bedöms kunna utgå mot bakgrund av att de elöverkänsliga upplever en klar förbättring av hälsotillståndet efter åtgärd, oavsett om belagda samband finns eller ej, bör en sådan sanering ske i samband med åtgärder utifrån en helhetssyn där den elöverkänsliges totala miljö, både i hemmet och på arbetet, beaktas.
 
Detta beslut har fattats av tf generaldirektör Olof Edhag. I handläggningen har deltagit enhetscheferna Laila Linnergren-Fleck och Per Swartling. Föredragande har varit sektionschef Martin Eriksson.

 
   23 okt 08