1.gif (43 bytes)

Mobilmaster, 3G- och 4G-master, kartor

    Mastkarta Schweiz
Schweiz, prickarna visar mobil-, radio- och TV-master. Redan när kartan visar hela landet syns sändarna. Unikt! I övriga länder utom Danmark syns de först när kartan bara visar grannskapet där man bor.
 

Hitta sändarna för mobiltelefoni, mobilt bredband och i vissa länder även radio och TV.

En upptaderad version av denna sida finns nu på vagbrytaren.se

 

Världshälsoorganisationen WHO har placerat strålningen från trådlös teknik i samma cancerklass som magnetfält från exempelvis kraftledningar. Den trådlösa tekniken ska därför betraktas på samma sätt och försiktighetsprincipen tillämpas. Mobilmaster kan också öka risken för andra hälsoproblem än cancer.

I flera länder har myndigheterna kartor över sändarnas placering. Sverige har lagt ner sin karta så nu är man hänvisad till operatörernas täckningskartor eller SGU:s kartor. Undantag är Tele2 och Net1 som visar sändarna på sina kartor. Täckningskartor för samtliga länder finns på Mobile World Live men uppdateringarna verkar skötas dåligt att döma av täckningskartorna för Sverige. Hemsidan drivs av mobiloperatörernas samarbetsorganisation GSM Association. Vill du veta hur stark strålningen är där du bor kanske du kan mäta själv. I glesbygd brukar Strålsäkerhetsmyndigheten mäta strålningsnivåer som ligger flera tusen gånger över den lägsta nivå som är rimlig för att tekniken ska fungera. I tätorter är nivåerna högre än i glesbygd.

Kartor

Land Omfattning Effektan-
givelse
Riktning Mätprogram
Sverige
Sändarkartan

Nedlagd sedan
4 jan 2010
GSM900, GSM1800, 3G/UMTS, CDMA450 Ja, dBm EIRP Ja Nej1
Tele2
GSM, 3G, 4G Nej Nej Nej
Net1 CDMA (3G) Nej Nej Nej
Teracom karta Nedlagd Nej Nej2 Nej
Teracom tabell TV och radio Ja Nej2 Nej
Årjängs kommun
Kartan till över-
siktsplanen med bl a mobilmaster är nedlagd.
Mobilmaster Nej Nej Nej
Danmark
Mastedatabasen

GSM900, GSM1800, 3G/UMTS, radar, landmobil radio, flygradio, sjöradio, rundradio, TV, mikrovågs-
länkar, jordstationer för satelliter
Nej Nej Nej
Norge nrk
GSM-kartet

Försvunnen
19 apr 2015.
(inofficiell karta, se bakgrund nedan)
GSM Nej Nej Nej
Norge pt
Finnsenderen.no
CDMA
GSM-R
GSM900
GSM1800
3G/UMTS
4G/LTE
Nej Nej Nej
Schweiz
Funksender.ch
Direktlänk
GSM, 3G/UMTS, rundradio, TV Ja, radio- och TV-sändare anges i kilowatt ERP, mobilsändare i mycket liten, liten, medium och stor Nej Nej
Storbritannien
Sitefinder

Sista uppdatering gjordes i maj 2012 sedan alla operatörer avslutat samarbetet.
GSM900, GSM1800, 3G/UMTS, TETRA Ja, dBW EIRP Nej Ja, 30-100 platser per år, strålningen redovisas i watt per kvadratmeter
Frankrike
Cartoradio


GSM 900, GSM 1800, 3G/UMTS, TETRA (TETRA-POL), rundradio, TV, kommunika-
tionsradio, mikrovågs-
länkar
Nej Nej Ja,mer än 5000 mätningar sedan 2001. Strålningen totalt och för tjänster är angiven i volt per meter
Belgien
Zendmasten.be

Fransk text.
GSM900
GSM1800
3G/UMTS
Ja Ja Teknisk dokumenta-
tion och kon-
trollmätning av varje sändare.
Bryssel
Cartographie des antennes gsm
GSM900
GSM1800
3G/UMTS
Nej, men kan beräknas utifrån förstärkar-
effekt och antennvinst.
Ja Nej, men fält-
styrka är dator-beräknad på en 3D-karta och redovisas i miljötillståndet för varje sän-
dare (permis d'environne-
ment).
Österrike
Senderkataster.at

GSM, 3G/UMTS, rundradio, TV Ja, mobilsändare indelas i fyra kategorier, radio- och TV anges i kilowatt ERP Nej Ja, 130 mätningar under 2007. På kartan redovisas mätresultaten som procentandel av gränsvärdet. I separat pdf-dokument också som watt per kvadratmeter.
Tyskland
EMF-Datenbank

Mobiltelefoni (GSM eller 3G/UMTS inte angivet), övriga sändare Nej Ja Ja, kontinuerlig mätning vid åtta fasta mätstationer och stickprov. Mätresultaten redovisas endast som procentandel av gränsvärdet
Nederländerna
Antenneregister

GSM, 3G/UMTS, rundradio, TV Nej3 Nej3 Nej
USA
AntennaSearch

scadacore.com
Allt kommer-
siellt
Ja Nej Nej
1 Med några års mellanrum har Statens Strålskyddsinstitut, numera Strålsäkerhetsmyndigheten, gjort mätningar i mindre omfattning. Dessa redovisades aldrig på sändarkartan.
2 Man kan räkna med att radio- och TV-sändare alltid strålar hela horisonten runt.
3 Nederländerna har valt att göra en ritning på antenn och säkerhetsavstånd inom vilket gränsvärdet överskrids. Av säkerhetsavståndet går det att göra en bedömning av riktning och effekt.

Bakgrund

Möjligheten att hitta sändarna kan ibland vara begränsad på grund av att ägarna anser dem vara affärshemligheter eller på grund av befarad sabotagerisk.
 
Företagen arbetar för att trådlös teknik ska vara licensfri. Det betyder att sändarna inte kräver tillstånd från någon myndighet och därmed vet ingen mer än företaget som äger dem var de finns. Så har skett med mobilsändarna i Sverige. Men hemlighetsmakeriet kan kringgås i viss mån.
 
Årjängs kommun hade tidigare en karta till översiktsplanen. På den fanns även mobilmasterna med, eller 3G master och torn som de kallades. Det kan bara vara fråga om master som har krävt bygglov. Mobilsändare med antenner på hus kräver inget bygglov.
 
I Norge fick Post- og teletilsynet i uppdrag att göra en sökbar karta över mobilsändarna som skulle vara klar 2009. De tog god tid på sig och TV-programmet Brennpunkt visade då att det gick att göra lätt och snabbt. Därför har Norge två kartor. Genom miljøinformasjonsloven tvingade Brennpunkt mobiloperatörerna att lämna ut uppgifterna om vissa sändare. Det är underlaget till nrk:s GSM-kartet som innehåller omkring 10000 GSM-sändare för den äldre typen av mobiltelefoni.
 
Några länder har mätprogram för den radiofrekventa strålningen. Mätresultaten är mer eller mindre åtkomliga från hemsidan med sändarinformationen. I mätprogrammen görs alltid jämförelser med de gällande gränsvärdena. De är i allmänhet så höga att de i praktiken anger den starkaste strålning en människa kan utsättas för under kort tid. Jämförelserna visar därför alltid att den uppmätta strålningen är mycket liten.
 
Världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för cancerforskning, IARC, har klassat strålningen från sändarna som "möjligen cancerframkallande", vilket är lika som för kraftledningar.

 
Förklaringar och kommentarer
 
Omfattning, GSM 900 är en typ av mobiltelefoni. 3G en annan. De är exempel på olika tjänster. Varje tjänst ger sitt bidrag till strålningen. Ju fler tjänster man kan hitta på kartan desto mer strålning.
 
Effektangivelse, i grova drag innebär starkare sändare mer strålning. Men alla sändare strålar inte hela tiden och en del kan stråla mer än vad som anges.
 
Riktning, särskilt mobilsändare strålar oftast starkare i en viss riktning. Att veta i vilken riktning en sändare strålar starkast är en hjälp att bedöma strålningen på en viss plats.
 
Mätprogram, är resultat från systematiska mätningar av den radiofrekventa strålningen. De ska vara åtkomliga från sidan med information om sändarna för att komma med i tabellen.
 
Jämförelser görs alltid med gränsvärdena som är satta efter den starkaste strålning en människa kan utsättas för utan att omedelbart drabbas av hälsoproblem. Den uppmätta strålningen framstår då som mycket liten.
 
Vågbrytaren Stockholm förordar istället att den sammanlagda strålningen från samtliga sändare jämförs med den dominerande källan till naturlig radiofrekvent bakgrundsstrålning på jorden - solen. Det är den elektromagnetiska miljö som människan är anpassad till. Världshälsoorgani-
sationen WHO har uppskattat den sammanlagda radiofrekventa strålningen från solen till högst tio miljondels watt per kvadratmeter. Det kan också skrivas som
0,000010 W/m2,
10-5 W/m2 eller
1*10-5E W/m2.
Detta är olika sätt att ange samma sak - strålningens intensitet. Man kan också använda elektrisk fältstyrka 0,0614 V/m. Alla sätten används.
   13 december 2020